Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2013. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-1/2014-01
Kruševac

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2013 GODINU

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga, još gradonačelnik grada Kruševca, Bratislav Gašić kao i predsednici pet  opština  Okruga i to: predsednik predsednik opštine Trstenik, Miroslav Aleksić , predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, predsednik opštine Brus Slobodan Vidojević i predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac.

Od 01. 01. 2013. godine  do 31. 12. 2013. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno šest  sednica Saveta, na kojim je doneto 24 zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa.

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2013
KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

35. sednica Saveta (održana 26. 02. 2013. godine)

Teme:  Republičke inspekcijske službe: aktuelne aktivnosti, položaj  i stepen koordinacije sa organima lokalnih samouprava i drugim državnim organima.

Projekti od regionalnog značaja: informacija o realizaciji postojećih i utvrđivanje prioritetnih projekata i oblasti u budućem radu Saveta

Zaključci:
-Ponoviti zahtev ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Rasinski okrug ponovo dobije republičkog  vodnog  inspektora sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

– Takođe, zahtevati prijem jednog inspektora za poljoprivredno zemljište i dva veterinarska inspektora, sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

–  Pojačati aktivnosti inspekcije rada  i saobraćajnog inspektora u cilju suzbijanja rada na ,,crno,, sa posebnim osvrtom na rad ,,divljih prevoznika,,.

-pokreće se inicijativa  za formiranje  Agencije za regionalni razvoj za teritoriju Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.
-za potrebe buduće regionale agencije Grad Kruševac će obezbediti prostor i opremu.
-Utvrđuje se da će osnivački kapital i neophodna sredstva  za osnivanje i početak rada Agencije obezbediti jedinice lokalne samouprave srazmerno broju stanovnika  kao i zainteresovani privredni subjekti, u skladu sa zakonskom regulativom.
-zadužuju se Stručne službe Rasinskog upravnog okruga i Gradske uprave grada Kruševca (Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu prirodne sredine), da pripreme svu osnivačku dokumentaciju i pruže  neophodno stručnu pomoć potrebnu za osnivanje i početak rada Agencij

36 sednica Saveta: (održana 12. 04. 2013. godine)
Teme:
1. Problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom okrugu;
2. Problematika nezaposlenosti u Rasinskom upravnom okrugu

Zaključci:

Usvaja se informacija o implementaciji projekta Regionalnog vodosnabdevanja Rasinskog okruga i obavezuju svi učesnici da se maksimalno angažuju  u realizaciji, sve u cilju okončanja projekta i   stavljanja u funkciju čitavog sistema.

Obavezuju se lokalne samouprave da u najkraćem roku,  u cilju sprovođenja akcionih planova zapošljavanja, potpišu odgovarajuće sporazume sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i da u pogledu javnih radova ubrzaju aktivnosti na izradi  i dostavljanju projekata  nadležnom ministarstvu.

U cilju osnivanja Agencije za regionalni razvoj Rasinskog upravnog okruga, obavezuju se članovi Saveta da predloge odluka o usvajanju usaglašenog  teksta Ugovora o osnivanju Agencije  i teksta Ugovora o godišnjoj članarini, u najkraćem roku uvrste u dnevni red skupštine Grada Kruševca odnosno skupština opština sa teritorije Rasinskog upravnog okruga.

37 Sednica Saveta: (26. 09. 2013. godine)

Teme:
1. Koordinacija rada subjekata zaštite i spasavanja na teritoriji rasinskog upravnog okruga.

2. Republičke inspekcijske službe: aktuelne aktivnosti, položaj  i stepen koordinacije sa organima lokalnih samouprava i drugim državnim organima;
3. Mreža sudova i sudskih jedinica.

Zaključci:
-obavezuju se lokalne samouprava da najkasnije do novembra 2013 okončaju izradu planova odbrane u zimskim situacijama;

-obavezuju se lokalne samouprave da izvrše popis radioaktivnih gromobrana

-zbog stalnih potreba u nadzoru i kontroli obratiti  se ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zahtevom da Rasinski okrug dobije republičkog vodnog inspektora sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

-iz istih razloga zahtevati  prijem jednog inspektora za poljoprivredno zemljište i dva veterinarska  inspektora sa sedištem u Kruševcu a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

Obratiti se ministarstvu pravde  radi razmatranja mogućnosti da u okviru   planirane mreže sudova sudska jedinica osnovnog suda u Kruševcu za opštine Ćićevac i Varvarin ostane u Varvarinu.
38.Sednica Saveta (04. 10-2013. godina)
tema:

  1. Problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom okrugu

Zaključci:

  1. Zadužuje se rukovodstvo opštine Ćićevac da najkasnije do 1. novembra 2013. godine, u koordinaciji  sa JP ,,Vodovod,, Kruševac, i  sačini  kratak istorijat izgradnje magistralnog regionalnog cevovoda sa posebnim i detaljnim  osvrtom na trenutno stanje projekta i radova, na radove koji nisu izvršeni, kao i razloge zbog kojih radovi nisu dovedeni do finalizacije.
  1. Zadužuje se JP ,,Vodovod Kruševac da do 1 novembra 2013. godine,  sačini specifikaciju kao i  jasan i detaljan predmer i predračun radova za završetak ovog kapitalnog projekta, kako bi Ćićevac i Varvarin, konačno dobili vodu iz akumulacije Ćelije.

39. sednica Saveta. (18. 11. 2013 godine).

teme i zaključci ( 18.11. 2013. godine razmatrana realizacija usvojenih zaključaka)
1. Informacija o realizaciji projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na izgradnju magistralnog cevovoda .
-konstantovano je da su kod resornog ministarstva obezbeđena neophodna finansijska sredstva neophodna za okončanje izgradnje magistralnog cevovoda, te doneti odgovarajući zaključci u pogledu hitnosti utvrđivanja dinamike preostalih radova. U konkretnom slučaju radi se o realizaciji zaključka sa 36. sednce Saveta. Kokretno obezbeđenjem sredstava za dovršetak cevovoda (premošćavanje reke Južne Morave), stvoreni su uslovi da se okonča  projekat čija realizacija, sa manjim prekidima, traje dve decenije, te da u 2014.toj godini opštine Ćićevac i Varvarin dobiju vodu sa akumulacije jezera: ,,Ćelije“.

2. Informaciju o mreži sudova i sudskih jedinica na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
-konstantovano je da je zajedničkim naporom svih relevantnih subjekata  jedan od zaključaka sa 37. sednice Saveta realizovan, te da će u novoj mreži osnovnih sudova  Varvarin zadržati sudsku jedinicu osnovnog suda sa sedištem u Kruševcu.

3. Informaciju o aktivnostima vezanim za osnivanje Regionalne razvojne agencije rasinskog okruga.
-dogovoreno je da se za sledeću sednicu Saveta, po usvajanju odgovarajućih odluka od strane opštine Aleksandrovac, pristupi potpisivanju osnivačkog ugovora Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga i prateće dokumentacije.
4. Konstantovano je da na žalost nisu realizovane inicijative vezane za prijem republičkog vodnog inspektora niti inspektora za poljoprivredno zemljište, niti veterinarskih inspektora, naprotiv došlo je zbog penzionisanja do smanjenja izvršilaca.

40 Sednica Saveta  (19. 12. 2013. godine)

Cetralna tačka dnevnog reda:

Potpisivanje ugovora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga      D. O.O Kruševac.

Obzirom da su sve lokalne samouprave na svojim skupštinama donele odgovarajuće odluke o prihvatanju ugovora o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga doo Kruševac to su stvoreni uslovi za formalno potpisivanje ovog osnivačkog akta. Pomenutim odlukama ovlašćeni su  predsednici opština, odnosno gradonačelnik Grada Kruševca

Odmah po usvajanju dnevnog reda članovi saveta, kao ovlašćena lica,  u prisustvu sudskog overivača pristupili su potpisivanju ugovora.

Po potpisivanju ugovora održana je konstitutivna sednica Skupštine društva i izabran je vršilac dužnosti direktora društva. Potpisivanjem osnivačkog akta,  finalizirana je inicijativa Saveta  pokrenuta na 36. sednici saveta. Cilj je da se u najkraćem mogućem roku obezbede uslovi i pokrene postupak akreditacije kod Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Ovo kako bi i Rasinski upravni okrug i lokalne samouprave koje ga čine a shodno Zakonu o regionalnom razvoju imale odgovarajuću instituciju u funkciji regionalnog razvoja, privlačenju stranih investicija kao i sredstava iz predpristupnih fondova.

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.

Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.
U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (sudska jedinica Osnovnog suda u Varvarinu; Agencija za regionalni razvoj rasinskog okruga, problematika vodosnabdevanja, slobodna bescarinska zona).

U radu Saveta u 2013. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI
Uopšteno govoreći u 2014 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.
U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti.
Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje)

.

RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
BRANISLAV VESIĆ