Izveštaj o radu Stručne službe, period 01. 01. 2010. do 31. 12. 2010.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Broj:  919-00-9/11-01
10. 01. 2011. god.
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2010. do 31. 12. 2010. god.

I

A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga 29. 12. 2009. godine broj 01-149/09-19, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost sistematizovano, zaposleno i raspoređeno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika     2  (jedan državni službenik)
-dva radna mesta u zvanju referenta     3  (tri   državna službenika)
-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
mesta nameštenika                                   4  (četiri    nameštenika)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf-operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.

Stručnom službom rukovodi načelnik  Upravnog okruga, čije radno mesto razvrstano u petu grupu položaja. Ovu dužnost obavlja dipl. mašinski inženjer Dragutin Veljković.

U izveštajnom periodu, Stručna služba obradila je:
evidentirano  je 18.205 predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga, pored niže navedenih ovaj broj obuhvata i rezervisane predmete). Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 3.017 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Ekspedovano je 5615 preporučenih pošiljki i izvršen prijem 3927.  Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 118 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu Saveta rasinskog upravnog okruga (Održano sedam sednica). Takođe ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 628  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou.
Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima (svi radnici Stručne službe upravnog okruga, uključeni su, u izveštajnom periodu u pojedine oblike stručnog usavršavanja, shodno vrstama poslova koje obavljaju.)

B. DETAŠIRANI IZVRŠIOCI – MINISTARSTVA
2.3. PODRUČNE JEDINICE  MINISTARSTVA SA BROJEM EVIDENTIRANIH PREDMETA U 2010. GODINI

1.    MINISTARSTVO TRGOVINE TURIZMA I USLUGA
SEKTOR TRŽIŠNE INSPEKCIJE -Ukupno zaposlenih 11  izvršilaca  tržišnih , 8 sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentiranih predmeta u 2010. godini  1585
2.  MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
1.1    SEKTOR TURISTIČKE INSPEKCIJE   -Ukupno 3 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini     553

2.    MINISTARSTVO RADA – INSPEKTORAT ZA RAD
-Ukupno zaposleno 8 izvršilaca inspektora rada i zaštite na radu sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini 1484

3.    MINISTARSTVO ZDRAVLjA
3.1 Sanitarna inspekcija- ukupno 8 zapošljenih ,5 izvršilaca sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini   3203
3.2 zdravstveni inspektor sa sedištem u Kruševcu
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini  253

4.    MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

4.1    UPRAVA ZA VETERINU-(do skora generalni inspektorat)
4.1.1    Zdravstvena zaštita i dobrobit  životinja
4.1.2    Zdravstvena ispravnost namirnica i izvozni objekti –Šef veterinarske inspekcije-jedan izvršilac  ukupno zapošljeno 11 izvršilaca, 8 sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini 5 666

4.2    UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA-sada generalni inspektorat  – 6 izvršilaca
Ukupno evidentirano  predmeta u 2010. godini  2688
4.3    SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR sada generalni inspektorat- 5 izvršilaca
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini   1181

4.4    SEKTOR ZA ŠUMARSTVO sada generalni inspektorat – dva izvršioca
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini   796 i 35 lovstvo

5.    MINISTARTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU – jedan izvršilac – upravni inspektor. Ukupno 52 primljena predmeta u 2010. godini.
6.    MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA
-Jedan izvršilac – inspektor za parne kotlove (sedište u Beogradu)

7.    MINISTARSTVO ZA NAUKU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – dva izvrišioca – ekološka inspektora.sa sedištem u Kruševcu.
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini 263
8.  MINISTARSTVO PROSVETE – Školska Uprava sa sedištem u Kruševcu, sa 8 zaposlenih  .
Ukupno evidentirano predmeta u 2010. godini   196
9.      MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE –inspektor za drumski saobraćaj
Ukupno zavedeno predmeta u 2010. godini 125

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 68 izvršilaca.

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu
Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:
Početak godine obeležili su sledeće poslovi: Obavljeno je redovno – godišnje, ali i ,,vanredno,, u skladu sa članom 10 Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u administraciji, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika. Pribavljena su sva neophodna pozitivna mišljenja i Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjem uređenju, upućen na saglasnost Vladi Republike Srbije, dana 28. 01. 2010. godine. Sačinjen je informator o radu stručne službe, dostavljen izveštaj Povereniku – gosp. Šabiću. Inicirani su postupci javnih nabavki malih vrednosti, pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2010. godinu.  Po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije na  Pravilnik o sistematizaciji i unutrašnjem uređenju izvršeno je raspoređivanje zaposlenih službenika i nameštenika. Istima su i odgovarajućim rešenjima utvrđeni koeficijenti za isplatu zarada.

Dalje,   pružanje stručne  i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (ukupno sedam sednica saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka), poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja (u ovom delu potrebno je napomenuti da je izvršen upis u Centralni registar poverenika za informacije od javnog značaja zbirke-kadrovske evidencije stručne službe a i da je Informator o radu sačinjen i na sajtu objavljen u skladu i roku sa novim Uputstvom) Izvršena su  poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova (link-veza sa opštinama okruga, mogućnosti da posetilac postavi pitanje Službi i inspekcijama;

U pogledu ocenjivanja državnih službenika implementiran je model kvartalnog praćenja rezultata rada.

Sredinu godine obeležile su pre svega  aktivnosti: utvrđen je  parafiran i ekspedovan predlog finansijskog plana za pripremu Budžeta za period 2011 godine do 2013. godine, kao i nacrt Kadrovskog plana Stručne službe Rasinskog upravnog okruga.

Radovi na unapređenju stanja arhivskog depoa (ugovor sa Istorijskim Arhivom, izlučivanje). Inače, osnovno obeležje 2010-te godine u domenu kancelarijskom poslovanja je enormno povećanje broja arhiviranih predmeta iz ranijih godina, što je stvorilo stručnoj službi izazov u pogledu rešavanja problema prostora za smeštaj po proceni više od 200 000 predmeta.

Implementacija Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Zaposlenima u Stručnoj službi podeljena obaveštenja predviđena pomenutim Zakonom.

Kraj godine obeležile su aktivnosti na  implementaciji  Zakona o zaštiti stanovništva od duvanskog dima. Obezbeđene i istaknute propisane nalepnice, ekspedovano cirkularno pismo načelnicima službi i samostalnim izvršiocima. Aktivnosti na poslovima popisa imovine i ekvivalenata kao i izrada godišnjih izveštaja, redovni godišnji kolegijumi sa rezimiranjem rezultata i utvrđivanjem predloga i planova za 2011. godinu.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godin:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period , izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; poslovi javnih nabavki;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga,

Pored navedenih po značaju vanredni su pravni i materijalni poslovi vezani za obezbeđenje smeštajnih uslova detaširanim izvršiocima. Kao i samoj stručnoj službi.  Naime,  skladu sa finansijskim mogućnostima izvršeno je opremanje same stručne službe opremom, zamena dela dotrajale kompjuterske opreme, pre svega nabavka i aktiviranje novog fotokopir aparata. Dalje, svim radnim stanicama obezbeđen je legalni antivirusni softver, kao i pristup internetu (svim inspektorima); izvršeno je uvođenje u program FIM (aplikacija za finansijsko planiranje) sa upravom za trezor kao, i uvođenje u sistem centralne kadrovske evidencije pri Službi za upravljanje kadrovima (takođe direktna veza). Inspekcijskim službama u sedištu ali i izvan sedišta je u granicama mogućnosti i ovlašćenja radilo se na unapređenju uslova za rad (laminatni pod  i klima uređaji u Trsteniku, ugovorima ustupljeno pet automobila na korišćenje, više radnih stolova i štampača)

Radovi vezani za implementaciju Zakona o zaštiti na radu: izrada procene rizika  na radnim mestima sa pratećom dokumentacijom i rešenjima,  od strane ovlašćene organizacije, obuka zaposlenih iz domena prve pomoći, ugradnja tzv: anti panik svetala. Zanovljeni su svi ugovori vezani za smeštaj inspekcijskih službi u zgradama SO na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

III

Za svakog zaposlenog a u skladu sa postojećim opštim aktima kojima se uređuje ocenjivanje zaposlenih, u toku je definisanje radnih ciljevalj  za period ocenjivanja 01. 01-31. 12. 2010. godine. U toku je  i postupak izrade izveštaja o ocenjivanju za 2010. godinu, za sve zaposlene, kao i postupanje u skladu sa članom 10. Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u republičkoj administraciji.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ