Izveštaj o radu stručne službe za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
       RASINSKI UPRAVNI OKRUG
       Broj:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 god.
 Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2015. do 31.12. 2015. god

I
A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno 10 radnih mesta:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                 2  (jedan državni službenik)
-dva radna mesta u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)
-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
mesta nameštenika                                                4  (četiri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi)

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf-operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).
 Stručna služba broji devet izvršilaca. (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić

 Predlog novog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji i prateće dokumentacije sačinjen je u rokovima, na način i u obimu shodno  Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (,,Službeni Glasnik RS ,,br. 68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015 godinu. (,,Službeni Glasnik RS,, br 101/2015). i upućen nadležnim ministastvima na mišljenje dana 28.12.2015. godine.

U predlogu Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta  u Stručnoj službi Rasinskog  upravnog okruga, a u skladu sa napred navedenom Odlukom Vlade, predloženi broj radnih mesta odgovara planiranom broju zaposlenih (8 zaposlenih na neodređeno vreme).Takođe, predlog pravilnika izrađen je u skladu sa predloženim Nacrtom kadrovskog plana za 2016. godinu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga.

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga –evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:
G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2015 GODINI
Stanje na dan 31. 12. 2015. godine
1.MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno 2771 zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 246
021 1056
155 369
162 533
163 366
164 201

2.MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 8 zapošljenih  sa sedištem u Kruševcu
– ukupno zavedenih 2189  predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1985
512 204

2.2Zdravstvena isnpekcija –jedan izvršilac-zdravstveni inspektor ukupno 333

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
50 235
361 34
072 64

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 8 izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 4023
    1. Ukupno UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 1990
    1. POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 809
    1. UPRAVA  ZA ŠUMARSTVO- Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 603

3. 5 INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
501 92
  1. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 119 predmeta
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 66
070 53
  1. MINISTARSTVO GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

jedan izvršilac – inspektor za drumski saobraćaj.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
347 12
  1. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 78

7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA  I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 11  izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 1221

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 3 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 451

Počev od 01. 01. 2015., zaključno sa 31. 12. 2015. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 14.684  ­­­predmeta
Tokom 2015. godine, do dana podnošenja izveštaja  arhivirano je 11.469 predmeta, izvršena je ukupno 2078 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.113 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 81 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 301  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 7729 pošiljki  i izvršen prijem 4518.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..
Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima
Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 59 izvršilaca.
II
Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu
Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:
Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja.  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2015. godinu.  Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, kao i čitav niz pratećih pravilnika  . Sačinjen je finansijski plan za period 2016-18 godina. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (sedam  sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka),

Savet je pre svega razmatrao pitanja iz  nadležnosti a shodno  Zakonu  o državnoj upravi. Prevashodno  rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Razmetrane su i  teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja ( formiranje Agencije za regionalni razvoj, problematika regionalnog  vodosnabdevanja, upravljanja otpadom…).

U toku 2015. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova. Ovo je od ogromnog značaja jer načelnici Okruga još uvek od ministarstava ne dobijaju godišnje niti periodične  planove rada, što je preduslov za kvalitetno vršenje nadležnosti.  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2015. godine održano je ukupno 4 redovne sednice štaba. Sačinjena su odgovarajuća plansa akta i izveštaji.
Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se  model kvartalnog praćenja rezultata rada.
Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.

Izvršena su  poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova shodnu nalozima Uprave za digitalnu reformu.

Izvršena je delimična obnova opreme u pisarnici: zamena jednog  računara kao i krečenje dela prostorija u upravnoj zgradi.
Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.
Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće (izuzetak se odnosi na zastarelo službeno vozilo namenjeno prevozu načelnika okruga), uslovi u kojima obavlja zadatke su zadovoljavajući. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2016. toj godini planira se podizanje nivou vršenja usluga Stručne službe, postepenim uvođenjem funkcija elektronske uprave. Pre svega  planirano je postavljanje usluga na portal-E uprava, kao i značajno upapređenje sajta okruga. U pogledu opreme, planira se nabavka server uređaja za rad pisarnice/ili potpuna reparacija istog (zamena hard diskova). Planirana je i nabavka jednog fotokopir aparata za potrebe insepkcijskih službi.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
Branislav Vesić