Извештај о раду Стручне службе, период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2012.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-2/13-01
03. 01. 2013 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
– госп. Ђорђу Степановићу –

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2012. год.

I
А) Број и структура запослених:

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа систематизовано, запослено и распоређено је:

– два радна места у звању саветника    2 (један државни службеник)
– два радна места у звању референта    3 (три државна службеника)
-три радна места у IV врсти радних
места намештеника             4 (четири намештеника)

Називи радних места су: шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, (извршилачка радна места) радно место за канцеларијске послове и дактилограф – оператер (намештеничка радна места). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом.

Стручном службом руководи начелник Управног oкруга, чије радно место разврстано у пету групу положаја. Ову дужност од 01.12.2012. годиине, обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано је предмета (заведено у писарници Округа) и то:

Г/ ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА ПРЕМА СЛУЖБАМА У 2012 ГОДИНИ
Стање на дан 11. 12. 2012. године

1. МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ– ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ
Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 8 државних службеника. Ознака органа 383, укупно 2256 заведених предмета од чега по класивикационим ознакама материје:
Класификациона ознака    Број предмета
117                                    351
021                                    826
155                                    139
162                                    354
163                                    391
164                                    195

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ознака органа 530
Санитарна инспекција – укупно 8 запошљених са седиштем у Крушевцу
– укупно заведених 2778 предмета
Класификациона ознака    Број предмета
53                                     2617
512                                    161

2.2 Здравствена иснпекција –један здравствени инспектор
Класификациона ознака    Број предмета
50                                     248

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 270 ознака органа
3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину, Укупно 11 извршилаца
Класификациона ознака    Број предмета
323            4224

3.2 Укупно УПРАВА ЗА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА Одсек фитосанитарне инспекције 6 (шест) извршиоца
Класификациона ознака    Број предмета
321                                    1177

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 три извшриоца.
Класификациона ознака    Број предмета
320                                    836

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО – Укупно 2 шумарско-ловна иснпектора
Класификациона ознака    Број предмета
322                                    621

4. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ – управни инспектор – укупно 70 предмета
Класификациона ознака    Број предмета
038                                    51
070                                    19

5. МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА – ознака органа 241
инспектор за друмски саобраћај.
Класификациона ознака    Број предмета
347                                    96

6. МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 214
еколошки инспектор. Један извршилац
Класификациона ознака    Број предмета
501            145

7. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 144
ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА – Укупно 3 запослена државна службеника.
Класификациона ознака    Број предмета
332                                    743

8. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 424
Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених.
Класификациона ознака    Број предмета
614            81

9. МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 315
инспектор за заштиту природних богатстава.
Класификациона ознака    Број предмета
501                                    33

10. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 355
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно запослених 11 извршилаца
Класификациона ознака    Број предмета
334                                    1392

Почев од 01. 01. 2102., закључно са 31. 12. 2012. године у писарници Расинског управног округа заведено је укупно 14.700 предмета

Током 2012. године архивирано је 12 769 предмета. Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2.713 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Експедовано је 5221 препоручених пошиљки и извршен пријем 3314. Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 87 предмета са класификационом ознаком 00 и 01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и Савета расинског управног округа овде спада и израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 442 налога за плаћање са преузетом обавезом. Такође, Стручна служба обезбеђује све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу.

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима (сви радници Стручне службе управног округа, укључени су, у извештајном периоду у поједине облике стручног усавршавања, сходно врстама послова које обављају.)

Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 66 извршилаца.

II
Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни послови:
Почетак године обележили су следеће послови: Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника.. Сачињен је информатор о раду стручне службе, достављен извештај Поверенику за информације од јавног значаја. Иницирани су поступци јавних набавки малих вредности, пошто је претходно донет План јавних набавки за 2012. годину. Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета , Нацрти кадровског, као и План извршења буџета.

Даље, пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа (једна седница: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака), послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја (извршен упис у Централни регистар повереника за информације од јавног значаја више (пет) збирки податак а и да се Информатор о раду ажурира најмање једном месечно) Извршена су побољшања на сајту Расинског управног округа, увођењем нових садржаја и линкова.

У погледу оцењивања државних службеника примењује се модел кварталног праћења резултата рада.

Другу половину године обележиле су пре свега активности: утврђен је парафиран и експедован предлог финансијског плана за припрему Буџета за период 2013 године до 2015. године, као и нацрт Кадровског плана Стручне службе Расинског управног округа.

У складу за Законом о Агенцији за борбу против корупције формирана је радна група која је отпочела са активностима на изради Плана интегритета.

Активности на пословима пописа имовине и еквивалената као и израда годишњих извештаја, редовни годишњи колегијуми са резимирањем резултата и утврђивањем предлога и планова за 2013. годину.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години: планирање извршења буџета и квота за извшетајни период , израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при Управи за трезор. Извршена је регистрација домена сајта Расинског управног округа (rasinski.okrug.gov.rs)

Поред наведених по значају ванредни су правни и материјални послови везани за обезбеђење смештајних услова деташираним извршиоцима. као и самој стручној служби.

Ово се пре свега односи на активности у самој згради – седишту:

1. Извршена је замена старог софтвера за рад у писарници. (због дотрајалости старог програма ово је била нужност). Нови програм је уведен у рад почев од 22. 09. 2012. године. У циљу обезбеђења хардверских услуга извршена је делимична обнова опреме у писарници: замена једног рачунара и набавка једног штампача.

2. Окречене су канцеларије на првом спрату зграде, у седишту Округа.

Даље, свим радним станицама обезбеђен је легални антивирусни софтвер, као и приступ интернету (свим инспекторима) Инспекцијским службама у седишту али и изван седишта је у границама могућности и овлашћења радило се на унапређењу услова за рад (обновљен уговор – бесплатан паркинг на читавој територији Округа).

III
За сваког запосленог а у складу са постојећим општим актима којима се уређује оцењивање запослених, у току је дефинисање радних циљеваљ за период оцењивања 01. 01-31. 12. 2013. године. У току је и поступак израде извештаја о оцењивању за 2012 годину, за све запослене.

Припремио
Шеф Одсека за опште послове
ДЕЈАН ЈОВАЦ

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
Бранислав Весић