Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Расински управни округ
    Број:919-021-00002/2016-01
    Датум:04.01.2016.године
К  Р У Ш Е В А Ц

ПОВЕРЕНИК  ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господин Родољуб  Шабић-
Б  Е  О  Г  Р  А  Д
                                                                                                       Булевар Краља Александра 15

Предмет: Годишњи извештај на основу члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10).

На основу цитиране одредбе закона извештавамо Вас о активностима Расинског управног округа за период од  01.01.2015.г. до 31.12. 2015. године,  у вези  примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10), кao и Закона о заштити података о личности («Сл.гласник. РС“бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12).

1. Сходно Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа Информатор Расинског управног округа је ажуриран сваког месеца у извештајној години.
Информатор је објављен на сајту Расинског управног округа www://rasinski.okrug.gov.rs. Код Управе за заједничке послове републичких органа резервисан је домен и адреса гласи. http://rasinski.okrug.gov.rs.

На наведеној интернет презентацији поред свих неопходних информација о Стручној служби, надлежностима, вестима информатора,  раду Савета округа, странке могу преузети и све обрасце неопходне за остваривање права у поступцима који се воде пред инспекцијама министарстава која су своје послове организовала при Расинском управном округу, као и обрасце неопходне за тражење информација од јавног значаја.

2. У извештајном периоду Стручна  служба Расинског управног округа је имала   један захтев за приступ информацијама од јавног значаја. По захтеву је поступљено тако што је странци омогућен увид у тражене податке обзиром да се у конкретном случају радило о подацима насталим у раду Стручне службе округа, те да није било законских сметњи.

3. У Погледу имплементације Закона о заштити података о личности, Стручна служба сходно члану 48. наведеног закона и у складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података у Централни регистар збирки података повереника на дан подношења извештаја има уписане следеће збирке података: кадровска евиденција; евиденција о платама и накнадама зарада, евиденција о накнадама за превоз на рад и са рада, евиденција о исплаћеним јубиларним наградама и евиденција о присутности на раду.

Припремио
Шеф Одсека општих послова                       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Дејан Јовац                                                                        НАЧЕЛНИК
Бранислав Весић