Расински округ » Међуопштински договор о водоснабдевању

Међуопштински договор о водоснабдевању

МЕЂУОПШТИНСКИ ДОГОВОР
О  ПРОШИРЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И КОРИШЋЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА „РАСИНА“

УЧЕСНИЦИ ДОГОВОРА:

– ГРАД КРУШЕВАЦ
– ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
– ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
– ОПШТИНА ВАРВАРИН
– ОПШТИНА ТРСТЕНИК

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Договором утврђују се заједнички интереси, циљеви и задаци учесника Договора у реализацији пројекта управљања и коришћења постројења за прераду воде у Мајдеву, одговарајуће дистрибутивне мреже и објеката система водоснабдевања (систем за водоснабдевање).

Члан 2

Под системом за водоснабдевање подразумева се:акумулација „Ћелије“ са зонaмa санитарне заштите, цевовод сирове воде, постројење за прераду воде у „Мајдеву“, цевоводи чисте воде до прикључка са објектима система водоснабдевања (црпне станице, резервоари, мерно – регулациони блокови и друго).

Члан 3

У складу са потребом за дугорочно снабдевање водом становништва и индустрија на  територији Града Крушевца, Општина Александровац, Ћићевац и Варварин, учесници Договора утврђују међусобна права и обавезе у испоруци воде у односу на укупан капацитет који се добије након завршетка градње на реконструкцији и проширењу постројења за прераду воде у „Мајдеву“.
Капацитет постојећег постројења износи 630 l/s, а проширењем ће се добити количина воде од око 1000 l/s/
Расподела која се дефинише овим Договором односи се на нову количину воде која ће се добити након реконструкције и проширења фабрике воде „Мајдево“.

Члан 4

Учесници Договора се обавезују да у циљу даљег развоја система за водоснабдевање предузимају мере да се стално обезбеди развој у циљу увођења савремених средстава у управљању и коришћењу система за водоснабдевање.

Члан 5

Учесници Договора су сагласни да послове на организацији израде инвестиционо техничке документације на проширењу система за водоснабдевање повере предузећу ЈКП „Водовод – Крушевац“.

Члан 6

Учесници Договора су сагласни да, након завршетка ове фазе система за водоснабдевање, предузеће ЈКП „Водовод – Крушевац“ буде надлежно за управљање и одржавање:
– Постројења за прераду воде у Мајдеву
– Регионалног система даљинског надзора и управљања
– Цевоводима до места испорука воде Општинама Александровац, Ћићевац,  Варварин и Трстеник.

Члан 7

За извршење реализације проширења водоснабдевања, учесници Договора ће образовати радну групу која ће имати задатак да буде у непосредном контакту са инвеститором, надзорним органом и извођачем радова.

Члан 8

На основу плана за дугорочно снабдевање водом за Расински округ базирајући се на урађеној Студији изводљивости и Студији оправданости, расподела максималне количине воде које ће се добити након реконструкције и проширења фабрике воде у Мајдеву, вршиће се на следећи начин:

– Крушевац             810,00 l/s    односно    81,000 %
– Александровац         70,00 l/s    односно     7,000 %
– Ћићевац               47,25 l/s    односно     4,725 %
– Варварин              57,75 l/s    однсоно     5,775 %
– Трстеник             15,00 l/s    односно     1,500 %
Укупно               1.000 l/s             100,00 %

Члан 9

Комплетна средства за реализацију радова на проширењу регионалног система за водоснабдевање „Расина“ обезбедиће се из фондова Европске уније – IPA – 2008.

Члан 10

Испоручилац воде ће бити ЈКП „Водовод – Крушевац“, а корисници (купци) ће бити Општине Александровац, Ћићевац, Варварин, Трстеник и Град Крушевац.

Члан 11

Вода ће се корисницима (купцима) из члана 10 овог Договора испоручивати на местима која су дефинисана техничком документацијом а то су:
–   За Град Крушевац         Постројење за прераду воде у Мајдеву

– За Општину Александровац Постројење за прераду воде у Мајдеву

– За Општину Ћићевац       Мернорегулациони блок МРБ2 – Маскаре

– За Општину Варварин     Мернорегулациони блок МРБ1 – Маскаре

– За Општину Трстеник         Насељено место Глободер

Члан 12

Мерења  испоручене количине воде вршиће се на местима испоруке из члана 11 овог Договора.

Члан 13

Наплату испоручене воде ЈКП „Водовод – Крушевац“ ће потраживати од комуналних предузећа из општина Александровац, Ћићевац, Варварин и Трстеник.
Скупштине Општина Александровац, Ћићевац, Варварин и Трстеник ће организовати наплату испоручене воде за своје кориснике преко комуналних предузећа, а гаранти ће бити општине по Закону.

Члан 14

Испоручиоц је у обавези да испоручи договорене количине воде по квалитету према важећој законској регулативи до места испоруке и у обавези је да одржава систем до места испоруке заједно са мерним уређајима.
Обавеза корисника (купца) за даљу дистрибуцију према својим потрошачима, настаје непосредно иза места испоруке.

Члан 15

Учесници Договора су сагласни да ће цена воде бити јединствена за све купце, а формираће се основу стварних трошкова производње воде и транспорта воде преко магистралних цевовода и резервоара до места испоруке из члана 11 овог Договора.
Цену воде утврђује испоручилац по 1 кубном метру (м3)
Цене воде за крајње кориснике -потрошаче ће бити формиране посебно за сваку општину, односно Град Крушевац, на  основу додатних  трошкова у дистрибуцији и одржавању секундарних мрежа. Ова цена може бити јединствена за све потрошаче код свих потписника Договора и тиче се политике сваке општине.

Члан 16

Фактурисање и наплату испоручених количина воде испоручилац ће вршити месечно.

Члан 17

Испоручилац може привремено смањити или обуставити испоруку воде купцу у случајевима више силе које нису проузроковане кривицом испоручиоца.
Испоручилац може привремено смањити или обуставити испоруку воде планирано, због радова на систему, уз благовремено обавештење корисника.

Члан 18

Учесници Договора су сагласни да се направе појединачни Уговори између испоручиоца (ЈКП „Водовод – Крушевац“) и корисника – купца (комунална предузећа из Општина Александровац, Ћићевац, Варварин и Трстеник) у којима ће се детаљно у тврдити међусобна права и обавезе у испоруци воде и то:

1.    Количину воде (у l/s)
2.    Гаранције сигурности испорука
3.    Квалитет и контролу квалитета
4.    Место испоруке
5.    Начин мререња испоручених количина и квалитета
6.    Одговорности испоручиоца до места испоруке и одговорност примаоца
7.    Цену испоручених количина воде
8.    Услове плаћања и гаранције наплате потраживања
9.    Поступци у случају више силе
10.    Случајеви у којима се привремено може умањити или обуставити испорука воде
11.    Одговорност за преузете обавезе и начин решавања спорних питања

Члан 19

Овај Договор се сматра закљученим када га прихвате и потпишу:

– градоначелник Града Крушевца
– председник Општине Александровац
– председник Општине Ћићевац
– председник Општине Варварин
– председник Општине Трстеник

Члан 20

Договор је сачињен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по два за сваког учесника Договора и два за ЈКП „Водовод – Крушевац“ као носиоца инвестиционих активности и испоручиоца воде.

Простор за потписнике.