Nacrt kadrovskog plana za 2015. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. god.
Kruševac
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
NACRT KADROVSKOG PLANA ZA 2015 GODINU – obrazloženje

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u tekućoj godini.
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Br. 01. br. 149/09-19 od 31. 12. 2009. godine, utvrđeno je unutrašnje uređenje, način rukovođenja i odgovornosti, ukupan broj državnih službenika na položaju i opis njihovih poslova, broj radnih mesta po svakom zvanju za državne službenike i svaku vrstu radnih mesta za nameštenike s nazivom i opisom poslova, potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje za svako radno mesto u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.
Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazovana je sledeća uža unutrašnja jedinica: Odsek za opšte poslove. U okviru odseka za opšte poslove sistematizovano je ukupno:

-dva radna mesta u zvanju savetnika 2 (dva državna službenika)
-dva radna mesta u zvanju referenta 3 (tri državna službenika)
-tri radna mesto u statusu nameštenika 4 (četiri nameštenika)

Nazivi radnih mesta u okviru odseka za opšte poslove su : Šef odseka, radno mesto za finansijsko-materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, radno mesto za kancelarijske poslove i radno mesto daktilografa-operatera.
Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi). U tesnoj funkcionaj vezi su i radna mesta adminitrativno – tehničkog sekretara i vozača.

U 2014. godini došlo je do smanjenja broja zaposlenih za dva nameštenika, jedno lice je penzionisano a drugom je radni odnos prestao na osnovu otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog, tako da je broj zaposlenih na dan 30.11.2014 iznozi 8. Bitna napomena: na osnovu saglasnosti Komisije Vlade Republike Srbije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje 51 broj: 112-11503/2014 od 01 oktobra 2014. godine i u skladu sa važećim Kadrovskim planom za 2014 godinu, dana 16. 12.2014 godine izvrešn je popunjavanje namešteničkog radnog mesta (vozač), tako da Stručna služba počev od 16. 12. 2014 godine broji devet izvršilaca.

B) PLANIRANA ORGANIZACIJA – RAZLOZI

Saglasno Zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji (“Službeni Glasnik RS” br. 104/09),. Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade (“Službeni glasnik RS”, br. 81/07-prečišćen tekst i 69/08), Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji, i u skladu sa članom 2. stav 4. tačkom 19. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje, (“Službeni glasnik RS”, broj 109/09) od nadležnih institucijama (uključujući i Službu za upravljanje kadrovima), pribavljena su mišljenja i te saglasnost Vlade Republike Srbije na predlog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga, te je potom usledilo raspoređivanje državnih službenika i nameštenika, naravno u potpunosti u skladu sa pomenutim aktima.

Ogranizacija koja se predlaže nacrtom kadrovskog plana za 2015. godinu. Planirana organizacija:

U prilogu pregled na traženom obrascu.

PRIPREMIO:
ŠEF ODSEKA OPŠTIH POSLOVA
Jovac Dejan

RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
Branislav Vesić