О управном округу

Управни округ образује се ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. (Одраз је деконцентрације државних послова. Ради олакшаног обављања послова из делокруга, а ван седишта, министарства, за одређену територију оснивају деташиране јединице – окружне подручне јединице министарстава. Скуп свих окружних подручних јединица на одређеној територији је управни округ се управни округ. – Теорија.

У управном округу органи државне управе могу, по сопственој одлуци, да врше један или више следећих послова државне управе: да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и да врше инспекцијски надзор.

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седишта управних округа. Уредбом о управним окрузима формирано је 29 управни х округа и одређени називи, седишта и подручја управних округа.

Орган државне управе који одлучи да у управном округу врши један или више послова државне управе образује актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места своју окружну подручну јединицу. Поменутим актом орган дефинише послове који ће се обављати на територији округа. Уредбом о управним окрузима (члан 12. тачка 19. Уредбе)подручје Расинског управног округа чини шест општина: Александровац, Брус, Ћићевац, Трстеник, Варварин, а седиште Округа је у Крушевцу у улици Балканска 63.

СТРУЧНА СЛУЖБА УПРАВНОГ ОКРУГА

У управном округу постоји стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама. Стручном службом управног округа руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Министарство надлежно за послове управе надзире сврсисходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи. Делокруг рада, број службеника и намештеника, као и опис послова, Стручне службе, детаљно су описани у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места управног округа. (кадровски, правни, послови припреме, извршења буџета, канцеларијски послови…)