Rasinski okrug » Narativni prikaz organizacione strukture stručne službe

Narativni prikaz organizacione strukture stručne službe

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE STRUČNE SLUŽBE

Narativni prikaz organizacione strukture. Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Ovu dužnost obavlja dipl. pravnik Ivan Anđelić. Kontakt: 037/429-795

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru pravde i državne uprave.

Unutrašnjom organizacionom jedinicom- Odsekom rukovodi šef Odseka. Šef odseka je diplomirani pravnik Dejan Jovac.

Šef Odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.

Državni službenici i nameštenici u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku Upravnog okruga.

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga sistematizovano i zaposleno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika   2 (dva državna službenika)
– jedno radno mesto u zvanju referenta   3 (tri državna službenika)
– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika   3 (tri nameštenika)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta), daktilograf, vozač i tehnički sekretar (nameštenička radna mesta). Aktuelnim aktom administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.

1. Načelnik Upravnog okruga                 1
Funkcioner

Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika i nameštenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

2. Radno mesto administrativno – tehničkog sekretara
      1
Četvrta vrsta radnih mesta

Obavlja direktnu telefonsku komunikaciju, e–mail korespondenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

3. Radno mesto vozač                 1
Četvrta vrsta radnih mesta

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; stara se o redovnom servisiranju vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

4. Šef Odseka                        1
Savetnik
Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira rad i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; organizuje i nadzire pružanje stručne i tehničke pomoći načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području upravnog okruga i organizuje stručnu i administrativno tehničku podršku Savetu upravnog okruga; stara se o pravilnoj izradi finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, nadzire usklađenost preuzetih obaveza sa odobrenim aproprijacijama i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana, predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Upravnog okruga, stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja i izrađuje ugovore koje zaključuje Upravni okrug; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, priprema, izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika i izrađuje mesečne izveštaje o broju i strukturi zaposlenih za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja, stara se o poslovima bezbednosti i zdravlja na radu; organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Stručne službe i prati kvalitet i način pružanja ugovorenih obaveza; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

5. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove        1
Savetnik

Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka; stara se o ekonomičnom i namenskom trošenju budžetskih sredstava; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata zaposlenima; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Stručnoj službi i obračunava naknade za bolovanje, odvojeni život i druga socijalna davanja; obavlja poslove računopolagača u smislu propisa o budžetskom računovodstvu; kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave i izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; vrši unos podataka u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije, kontroliše i obavlja analizu unetih promena; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

6. Radno mesto za kancelarijske poslove         3
Referent

Vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte i predmeta; vodi evidenciju o kretanju predmeta; ekspeduje poštu i arhivira predmete; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

7. Radno mesto daktilografa             1
Četvrta vrsta radnih mesta

Kuca, prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju; izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.