Narativni prikaz organizacione strukture stručne službe

NARATIVNI PRIKAZ ORGANIZACIONE STRUKTURE STRUČNE SLUŽBE

Narativni prikaz organizacione strukture. Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga. Ovu dužnost obavlja dipl. pravnik Ivan Anđelić. Kontakt: 037/429-795

Načelnik Upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru pravde i državne uprave.

Unutrašnjom organizacionom jedinicom- Odsekom rukovodi šef Odseka. Šef odseka je diplomirani pravnik Dejan Jovac.

Šef Odseka odgovara za svoj rad i rad Odseka kojim rukovodi načelniku Upravnog okruga.

Državni službenici i nameštenici u Stručnoj službi odgovaraju za svoj rad šefu Odseka, odnosno načelniku Upravnog okruga.

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga sistematizovano i zaposleno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika   2 (dva državna službenika)
– jedno radno mesto u zvanju referenta   3 (tri državna službenika)
– tri radna mesta u IV vrsti radnih mesta nameštenika   3 (tri nameštenika)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta), daktilograf, vozač i tehnički sekretar (nameštenička radna mesta). Aktuelnim aktom administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.

1. Načelnik Upravnog okruga                 1
Funkcioner

Rukovodi i planira rad u Stručnoj službi, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u stručnoj službi; usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave; prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave; prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad; prati rad državnih službenika i nameštenika u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih; sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; sarađuje sa opštinama radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koji vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga; saziva i predsedava sednicama Saveta upravnog okruga; najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

2. Radno mesto administrativno – tehničkog sekretara
      1
Četvrta vrsta radnih mesta

Obavlja direktnu telefonsku komunikaciju, e–mail korespondenciju, prijem i slanje faksova, kopiranje materijala; obavlja tehničke poslove vezane za prijem stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu rukovodioca; vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

3. Radno mesto vozač                 1
Četvrta vrsta radnih mesta

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; stara se o redovnom servisiranju vozila; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

4. Šef Odseka                        1
Savetnik
Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira rad i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; organizuje i nadzire pružanje stručne i tehničke pomoći načelniku Upravnog okruga u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice organa državne uprave na području upravnog okruga i organizuje stručnu i administrativno tehničku podršku Savetu upravnog okruga; stara se o pravilnoj izradi finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, nadzire usklađenost preuzetih obaveza sa odobrenim aproprijacijama i izrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana, predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Upravnog okruga, stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja i izrađuje ugovore koje zaključuje Upravni okrug; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, priprema, izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika i izrađuje mesečne izveštaje o broju i strukturi zaposlenih za Centralnu kadrovsku evidenciju; obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja, stara se o poslovima bezbednosti i zdravlja na radu; organizuje i učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Stručne službe i prati kvalitet i način pružanja ugovorenih obaveza; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

5. Radno mesto za finansijsko-materijalne poslove        1
Savetnik

Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka; stara se o ekonomičnom i namenskom trošenju budžetskih sredstava; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu podataka za isplatu plata zaposlenima; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Stručnoj službi i obračunava naknade za bolovanje, odvojeni život i druga socijalna davanja; obavlja poslove računopolagača u smislu propisa o budžetskom računovodstvu; kontira i priprema za knjiženje knjigovodstvene isprave i izrađuje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; vrši unos podataka u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije, kontroliše i obavlja analizu unetih promena; učestvuje u sprovođenju postupka javnih nabavki i vodi evidenciju o realizaciji zaključenih ugovora o dodeljenim javnim nabavkama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

6. Radno mesto za kancelarijske poslove         3
Referent

Vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte i predmeta; vodi evidenciju o kretanju predmeta; ekspeduje poštu i arhivira predmete; obavlja stalnu komunikaciju sa strankama radi davanja obaveštenja o kretanju predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

7. Radno mesto daktilografa             1
Četvrta vrsta radnih mesta

Kuca, prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju; izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odseka.