Načelnik okruga

NAČELNIK UPRAVNOG OKRUGA

Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.

Dužnost načelnika Rasinskog upravnog okruga obavlja Ivan Anđelić, diplomirani pravnik iz Kruševca.

IvanAndjelic

Ivan Anđelić – Načelnik Rasinskog upravnog okruga

Ivan Anđelić je rođen 29.08.1979. godine u Kruševcu. Pa zanimanju je diplomirani pravnik.

Radio je na poslovima stručnog saradnika u Fondu za zaštitu životne sredine Grada Kruševca i na poslovima izvršioca za upravne poslove u Odeljenju za stambeno – komunalne i imovinsko pravne poslove Gradske uprave Grada Kruševca.

U periodu od 14.05.2014.godine do 2015.godine bio je šef Službe mesnih zajednica, kada je postavljen za načelnika Gradske uprave.

Nakon isteka petogodišnjeg mandata biva ponovo postavljen na isti položaj.

Na funkciju načelnika Rasinskog upravnog okruga stupio je dana 31. 12. 2021. godine, po postavljenju od strane Vlade Republike Srbije rešenjem  br. 119-12106/2021.

Obavljao je i funkcije člana Gradskog veća i člana Gradske izborne komisije i bio biran za odbornika skupštine Grada Kruševca.

Oženjen je i otac dvoje dece.

POSTAVLjENjE I OVLAŠĐENjA

Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na četiri godine, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika. Ovlašćenja definisana članom 40 možemo podeliti u 4 grupe.

Ovlašćenja  prema okružnim područnim jedinicama 1) usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;

2) prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;

3) prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

4) prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

5) sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;

Ovlašćenja prema opštinama i gradovima sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.
Ovlašćenja prema Savetu upravnog okruga Rukovodi radom Saveta upravnog okruga. Predlaže Poslovnik o radu Saveta. Stara se o implementaciji zaključaka Saveta.
Ovlašćenja prema Stručnoj službi Rukovodi radom Stručne službe. Neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.