Расински округ » Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2018.годину

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2018.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2019-01

04.01.2019.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ


I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа,  градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић (од 25. 12. 2017.год  (до 21. 10.2017. године, дужност градоначелника обављао је Драги Несторовић)),  председник општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац  Златан Кркић, председник општине Александровац Југослав Стајковац, председник  општине Трстеник Александар Ћирић и председник општине Брус Милутин Јеличић.

Од 01. 01. 2018. године  до 31. 12. 2018. године, Савет  расинског управног округа одржао је укупно шест седница Савета, на којим је донето више од 20 закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива.

      АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2018

КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

 

69. Седница Савета одржана 19.01. 2018. године

 Теме:

-Разматрање и усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за 2017.годину;

-Предлог мера активне политике запошљавања и припреме за израду локалних планова запошљавања за 2018;

-проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа.

-Републичке инспекцијске службе : услови за рад, положај, степен координације са органима локалних самоуправа.

Закључци:

-Усваја се извештај о раду Савета Расинског управног округа за  2017.годину;

-Констатује се да све републичке инспекцијске службе, смештене у просторијама локалних самоуправа Расинског управног округа имају добре смештајне услове и добру сарадњу са председницима општина и органима локалних самоуправа.

-Обавезују се локалне самоуправе да предузму све непходне мере у циљу квалитетнијег вршења послова поверених Законом о трговини, туризму и просветној инспекцији.

70. Седница Савета одржана 27.03. 2018. године

Тема: Проблематика водоснабедевања на територији Расинског управног округа; обавезе локалних самоуправа у домену доношења планских аката из области ванредних ситуација; стање  водостаја на водотоковима  на територији Округа.  Такође, било је речи и о условима за рад инспекцијских служби и вршењу послова поверених локалним самоуправама.

У оквиру области ванредних ситуација посебни осврт извршен је актуелну проблематику и проглашену ванредну ситуацију на делу територије  општине Трстеник (насељено место Почековина), због непосредне опасности по магистралини гасовод која је проузрокована урушавањем обале Западне Мораве. По овој теми члановим савета обратио се представник ЈП Србија Вода госп. Милош Батало, руководилац Радне Јединици ,,Западна Морава“ Чачак, који је уједно и надзорни орган на пословима санације проблематичног поменутог дела обале. Чланове Савета је информисао да је у току извођење хитних санационих радова, да су Уредбом Владе Републике Србије обезбеђена средства и да очекује да санација буде окончана у задатим роковима.

Начелник Штаба за ванредне ситуације Расинског управног округа Александар Лазаревић подсетио је присутне на обавезе локалних самоуправа за доношењем локалних оперативних планова те најавио појачани инспекцијски надзор у 2018. години нарочито у домену доношења општих аката из области ванредних ситуација.

Чланови Савета су закључком иницирали проблематику и тешкоће у одлагању комунaлног отпада у свим општинама Расинског округа и  питање изградње регионалне депоније.

 71. Седница Савета одржана 23.04. 2018. године

Темa:

 1. Проблематика Апотекарске установе Крушевац.

Закључци:

 1. У циљу консолидације Апотекарске установе Крушевац и спровођења  пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије, обавезују се све локалне самоуправе Расинског управног округа да:
 • у најкраћем року изврше проверу имовинско правног статуса објеката који се налазе на територији локалне самоуправе а које користи Апотекарска установа Крушевац;
 • да у погледу објеката чији су власници или корисници  локалне самоуправе, а које користи Апотекарска установа Крушева ц, на седницама општинских Већа утврде предлог Одлуке о уступању права коришћења на непокретностима Апотекарској установи у сврху спровођења пројекта јавно-приватног партнерства, под раскидним условом обављања искључиве апотекарске делатности. Предлог одлуке, локалне самоуправе ће по доношењу на општинском Већу, без одлагања доставити  Расинском управном округу и проследити у даљу скупштинску процедуру.

 1. Обавезује се Апотекарска установа Крушевац да у најкраћем року свим локалним самоуправама Расинског управног округа појединачно достави податке о објектима и локацијама које користи  са свим расположим подацима (адреса, ознака броја кат. парц, уписани власници одн. корисници, терети и сл.)

72. Седница Савета одржана 28.05. 2018. године

 Теме:

 1. Разматрање мера и активности локалних самоуправа Расинског управног округа поводом најављеног прекида у водоснабдевању.
 2. Проблематика упраљања чврстим  отпадом на територији Расинског управног округа.
 3. Спровођење мера популационе политике на територији локалних самоуправа Расинског управног округа.

 Закључци:

             -Указано је на  важност формирања координационог тела, и утврђивања те каснијег потписивања и усвајања од стране надлежних општинских органа регионалног  Споразума о заједничком управљању чврстим отпадом. Ово из разлога што је то први корак у изради Регионалног плана али и због тога што се споразумом дефинише регион за управљање отпадом. (као основни елемент свих осталих будућих аката

           – Константовано је да је  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику расписao јавни позив за доделу бесповратнихс редстава за суфинансирање мера популационе политике, те је донет закључак да локалне самоуправе Расинског управног округа заједнички аплицирају.

 

73. Седница Савета одржана 03.10. 2018. године

Теме

 1.  1.Заштита слива хидроакумулације језера Ћелије;
 2. Проблематика управљања чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;
 3. Информација о оснивању Регионалног иновационог стартап центра у Крушевцу;

 Закључци:

-Усваја се  Нацрт споразума о заштити и одрживом коришћењу  језера, акумулације: ,,Ћелије“ између града Крушевца и општина Брус, Блаце и Александровац.

-Усваја се информација о реализацији пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњи колекторске мреже на територији општине Блаце.

-Обавезује се општина Брус да у најкраћем року, најкасније до 05. 10. 2018. године достави писани извештај о статусу пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњи колекторске мреже на територији општине Брус

– Формира се регионално координационо тело за питања заштите животне средине  Расинског управног округа.

Регионално координационо тело чине: начелник Расинског управног округа, градоначелица града Крушевца и председници свих општина Расинског управног округа.

-Формира се регионална  радна група за реализацију пројекта  управљања чврстим комуналним отпадом за територију Расинског управног округа.

Регионалну радну групу чине по два делегирана представника локалних самоуправа Расинског управног округа, учесница пројекта. Градско/општинска већа ће у року од месец дана делегирати чланове радне групе.

Регионалном радном групом руководи и координира рад помоћник градоначелника града Крушевца за екологију.

-Задужују се Стручна служба Расинског управног округа и Агенција за регионални развој Расинског управног округа да у сарадњи са регионалном радном групом припреме Нацрт споразума о заједничком управљању комуналним отпадом за локалне самоуправе Расинског управног округа.

-Локалне самоуправе Расинског управног пружају потпуну и безусловну подршку оснивању и раду Регионалног иновационог стартап центра у Крушевцу.

74. Седница Савета одржана 28. 11.2017 године

Теме:

 1. Услови за рад републичких инспекцијских служби и вршење послова поверених локалним самоуправама Расинског управног округа;
 2. Актуелну проблематику из домена заштите животне средине са посебним освртом на  управљање чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;
 3. Припремама активних мера запошљавања за 2019. годину.
 4.  Положају локалних самоуправа сходно новом Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

Закључци:

 • усвајају се информације: начелника Школске управе у Крушевцу, начелнице тржишне инспекције и начелнице туристичке инспекције.
 • овлашћује се председавајући Савета,  начелник  Расинског управног округа да се одговараћим захтевима обратима надлежним министарствима ради пријема у радни однос инспектора у службама чије функционисање је угрожено  или које више немају нити једног запосленог ( првенствено здравствени, или/и санитарни ).

 

 Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.

Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (примена новог закона о инспекцијском надзору, усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.

У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (, проблематика регионалног водоснабдевања и проблематика управљања чврстим отпадом , као доминантна питања у раду Савета у 2018. години,).

У раду Савета у 2018. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелницом града Крушевца.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2019 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (електронска управа, обављање поверених послова…)

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације (такође нови Закон са значајно измењеним положајем локалних самоуправа, општинских и Окружног штаба за Ванредне ситуације), Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове).

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог  и у 2019 години укључити  како народне посланике, тако и представнике извршен власти..

II

 Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

 У току 2018. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.

1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.

2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је , опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).

3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора…)

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:

-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине, здравственог инспектора, за саобраћај), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска и санитарна инспекција). Из наведених разлога неопходно је јачање наведених инспекцијских служби и начелник округа ће у 2019. години инсистирати на попуни и кадровском јачању. Од посебног значаја је неповољна старносна структура инспектора, која као проблем изискује неодложно решавање

-услови за рад: проблеми у одржавању опреме  пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила,  набавке резервних делова), На овај начин биле би  постигнуте  значајне уштеде.

-свакако највећи изазов биће имплементација нових законских решења који дефинишу рад инспекцијских служби као и  софтвера Е-инспектор у 2019. години.

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ