Izveštaj o radu stručne službe za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 god.

 Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2016. do 31.12. 2016. god

 

I

A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                 2  (jedan državni službenik)

-jedno  radno mesto u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)

-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih

mesta nameštenika                                                3 (četiri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi)

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

 Stručna služba broji devet izvršilaca. (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga-radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga –evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2015 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2016. godine

1.MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno 2670 zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 139
021 1155
155 230
162 633
163 327
164 181
361 5

 

2.MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 6 zapošljenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 1855  predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1985
512 204

 

2.2Zdravstvena isnpekcija –jedan izvršilac-zdravstveni inspektor ukupno 282

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
50 159
361 33
072 90

 

  1. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 7 izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 4287

 

  • Ukupno UPRAVA ZA  ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 2226

 

  • POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 1056

 

  • UPRAVA ZA ŠUMARSTVO-674 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 625
324 49

 

  1. 5 INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE. Od sredine godine bez izvršioca (raspoređen službenik u Raški upravni okrug)
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
501 42

 

  • MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 173 predmeta
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 125
070 45

 

  • MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 194
  1. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 9  izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 1120

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 3 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 308

Počev od 01. 01. 2016., zaključno sa 31. 12. 2016. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 14.884 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2016 toj godini arhivirano je 6117 predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  13.409 predmeta, izvršena je ukupno 2151 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.007 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 97 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 298  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 7322 pošiljki  i izvršen prijem 4036.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S Planirana    i utrošena sredstva

iz budžeta  za  2016

4 5 6
411 Plate i dodaci zaposlenih 5.596           5.591
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1027            1.027
413 Naknade u naturi 0                         0
414 Socijalna davanja zaposlenima 29                       0
415 Naknade za zaposlene 310                 281
421 Stalni troškovi 2.792           2.782      
422 Troškovi putovanja  100                    5
423 Usluge po ugovoru 452                 443
425 Tekuće poporavke i održavanje 400                 399
426 Materijal 1.150           1.058
512 Mašine i oprema 89                     87
482 Porezi takse 15                    13

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima

 Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 56 izvršilaca.

II

Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja.  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2016. godinu.  Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, kao i čitav niz pratećih pravilnika  . Sačinjen je finansijski plan za period 2017-19 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (sedam  sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka),

Savet je pre svega razmatrao pitanja iz  nadležnosti a shodno  Zakonu  o državnoj upravi. Prevashodno  rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Razmetrane su i  teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja ( ozakonjenje objekata, problematika regionalnog  vodosnabdevanja, upravljanja otpadom…).

U toku 2016. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova. Ovo je od ogromnog značaja jer načelnici Okruga još uvek od ministarstava ne dobijaju godišnje niti periodične  planove rada, što je preduslov za kvalitetno vršenje nadležnosti.  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2016. godine održano je ukupno 3 redovne sednice štaba i 3 vanredne. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se  model kvartalnog praćenja rezultata rada.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.

Izvršen je redizajn (ponovna izrada)  sajta Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova shodnu nalozima Uprave za digitalnu reformu. Takođe na portalu E uprave, realizovana je prva elektronska usluga Rasinskog upravnog okruga (zahtev za pristup informacijama od javnog značaja).

Izvršena je delimična obnova opreme u pisarnici: zamena dva  računara (u računovodstvenoj službi i arhivu pisarnice).

Započeti su i radovi na sređivanju hola upravne zgrade (molersko farbarski i električarski radovi).

 Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće (izuzetak se odnosi na zastarelo službeno vozilo namenjeno prevozu načelnika okruga), uslovi u kojima obavlja zadatke su zadovoljavajući. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2017. toj godini planira se podizanje nivou vršenja usluga Stručne službe. U pogledu opreme, planira se nabavka server uređaja za rad pisarnice/ili potpuna reparacija istog (zamena hard diskova). Planirana je i nabavka jednog fotokopir aparata za potrebe inspekcijskih službi.

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

DEJAN JOVAC

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić