Писарница – списак услуга

 УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Послови који се обављају у оквриу надлежности Стручне службе и то обављање  послова заједничких  свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а образоване за подручје шире или уже од подручја Управног округа, са становишта трећих лицастранака могу се посматрати као услуге које ова служба врши у оквиру редовних делатности.  (овде се ради о пословима писарнице, почев од пријема евидентирања, здруживања, развођења, архивирања и експедиције предмета, који  су настали у раду окружних подручних јединица и начелника управног округа, дактилографске послове и послове умножавања материјала;

Послови писарнице раде се за потребе окружних подручних јединица са седиштем у Крушевцу (инспекцијске службе).

У оквиру ових послова писарница пре свега врши пријем  захтева упућеним инспекцијским службама (побројане у предњем делу текста) од стране заинтересованих лица, грађана и правних лица,  и у складу са Уредбом о канцеларијском пословању, упућују на даље поступање. То могу бити различити захтеви почев од:

1. Пријаве заинтересованих лица инспекцијским службама,  (примера ради: пријава кршења закона у домену радних односа или заштите на раду, пријава неовлашћеног обављања делатности и сл.). Овде се ради о пријавама којима се иницирају поступци инспекцијског надзора контролисаних субјеката. Пријаве се могу предати поштом на адресу: Балканска 63, 37 000 Крушевац; предати непосредно писарници уз потврду о пријему акта (канцеларија број 14) или упутити на горе поменуту адресу.  У случају непосредне предаје писарници, радник писарнице ће заинтересованој странци, по потреби пружити одговарајућу стручну помоћ (око сачињавања акта, око надлежности…). Пријава се може предати и директно на записник.

2. Предаја образаца којима се утврђује претходна испуњеност услова за обављање појединих делатности.  За испуњеност услова постоје прописани обрасци са таксеним износима, као и трошковима поступка.  Ове обрасце са потребним објашњењима заинтересоване странке могу преузети у самој писарници (канцеларија број 14, на поменутој адреси). Обрасци се могу разгледати и преузети и на интернет сајту Расинског управног округа http://rasinski.okrug.gov.rs., у делу који носи назив  ПРЕУЗМИ – (ОБРАСЦИ) .

3. Друге формуларе и акте (примера ради: пријава градилишта, пријава повреде на раду, жалбе, притужбе, ургенције). Поступање писарнице такође је дефинисано Уредбом о канцеларијском пословању и Законом о општем управном поступку.

4. Број телефона писарнице  Расинског управног округа је 037/441-130.