PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2022. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-3/22-01
04. 0 2022 god.

 Kruševac

PLAN RADA

STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2022. GODINU

 

OPŠTI PODACI

 

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

37000 Kruševac

Ul.Balkanska 63

 

Tel:             037/429 795

Faks:          037/439 962

E-mail:       rasinskiokrug@mts.rs

 

Oblik organizovanja:                      DRŽAVNI ORGAN

Naziv podgrupe:                              Pomoćni poslovi za funkcionisanje države

Šifra delatnosti:                         8411

PIB:                                                  104199906

Šifra budžetskog korisnika:         41120

 

II DELOKRUG  RADA STRUČNE SLUŽBE

Rasinski  upravni okrug je obrazovan Uredbom o upravnim okruzima koja je objavljena u «Službenom glasniku RS» br. 15/2006 i predstavlja područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Područje Rasinskog okruga čine grad Kruševac i pet opština: Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Varvarin i Ćićevac.

 

Stručna služba Rasinskog  upravnog okruga obavlja poslove kojima se obezbeđuje stručna i tehnička potpora načelniku upravnog okruga u obavljanju njegovih dužnosti  i poslova koji su zajednički za sve okružne područne jedinice organa državne uprave.

 

U Stručnoj službi Okruga obavljaju se poslovi koji se odnose na:

ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a  obrazovane za područje šire ili uže od  područja Upravnog okruga; pružanje stručne i administrativno tehničke podrške Savetu Upravnog okruga; upravne poslove u vezi radnopravnog statusa državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; pripremu Nacrta kadrovskog plana, planiranje kadrova i analizu ispunjenosti kadrovskog plana; obuku, ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; pripremu akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; poslove pružanja informacija od javnog značaja; poslove zaštite podataka o ličnosti; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Okruga; poslovi pripreme poslovnika o radu Saveta upravnog okruga; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Okruga; izradu nacrta finansijskog plana; izradu plana javnih nabavki; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata; rukovanje opremom Okruga; prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; unos podataka u Registar zaposlenih; podnošenje poreskih prijava; poslove bezbednosti i zdravlja na radu i   protivpožarne zaštite; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; nabavku, čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta; daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora, prevoza i druge poslove od značaja za rad Pomoravskog upravnog okruga.

– tekuće održavanje i obezbeđivanje poslovnog prostora, otklanjanje manjih kvarova na elektro-instalacijama,  čišćenje i otklanjanje snega; zamenu prekidača, utikača, sijalica i neonskih svetiljki;

– i druge poslove od značaja za rad upravnog okruga.

 

U 2022. godini planirane su sledeće aktivnosti:

 

Iz informatičke oblasti:

 1. 1. Tokom 2022. godine vršiće se poslovi rekonstrukcije i izgradnje lokalnih računarskih mreža koje održava Okrug u skladu sa potrebama inspekcijskih organa.
 2. Redovno održavanje i unapređenje web sajta Okruga. Poboljšanje i uvođenje novih servisa.
 3. Dalje poboljšanje postojećih servisa i uvođenje novih radi unapređenja rada korisnika u mreži.
 4. Redovna podrška korisnicima po pitanju antivirusne zaštite u mreži Okruga.
 5. Pružanje informatičke i tehničke pomoći korisnicima u slučaju problema sa radom mreže, računarske opreme i internet servisa.
 6. Koordinacija i praćenje održavanja računarske opreme na osnovu sklopljenih ugovora o održavanju sa servisnim firmama.
 7. 7. Tehnička podrška funkcionisanju zajedničkih elektronskih servisa: e-inspetor, pisarnica u skladu sa postojećom normativom i mogućnstima.
 8. 8. Obezbeđivanje redovnog održavanja instalirane opreme i uređaja.

 

Iz oblasti finansijsko – materijalnih poslova:

 1. Sačinjavanje Nacrta finansijskog plana Okruga i usaglašavanje sa Planom nabavki Okruga.
 2. U skladu sa odredbama Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika sistemu o izvršenju budžeta  („Službeni glasnik RS“, br. 83/10,   53/12, 20/14, 88/16 i 110/17), kao i Finansijskog plana Okruga za 2022. godinu,   od prvog do petog u mesecu   planiranje    kvote za naredni i sledeća dva meseca. Na osnovu odobrenih kvota od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor,   planiranje   izvršenja dospelih obaveza, odnosno plaćanje dospelih računa.  Planirano je izvršenje budžeta za 2022 godinu u 100 – procentnom iznosu u odnosu finansijski plan i Zakon o budžetu za 2022. godinu.
 3. Prilikom obrade računovodstvene dokumentacije utvrđivanje suštinske i računske ispravnosti dokumentacije koja se, nakon potvrde da je usluga izvršena u skladu sa ugovorom ili roba primljena, unosi u aplikaciju za preuzimanje obaveza.
 4. Pripremanje dokumentacije za obračun zarada zaposlenih što podrazumeva  pripremu dokumentacije zarada za redovan rad za 9 zaposlenih; pripremu dokumentacije za obračun naknada za bolovanja i druga odsustva; pripremu dokumentacije za obračun prekovremenog rada za zaposlene koji su taj rad ostvarili i pripravnosti; pripremu dokumentacije za uplatu prevoza za dolazak i odlazak s posla za 8 zaposlenih; kontrolu putnih naloga i isplatu dnevnica i putnih troškova   službenih putovanja u zemlji i   inostranstvu; ostale uplate i isplate – solidarne pomoći (u 2022. godini).  Rad u portalu ,,Iskra,,.
 5. U skladu sa odobrenim kvotama i uz odobrenje načelnika Okruga, pripremanje zahteva za plaćanje preuzetih obaveza u informacioni sistem izvršenja budžeta (ISIB) – Uprava za trezor.

Plan   je da u toku 2022. godine obradi najmanje isti broj faktura, poreskih prijava i potvrda o proseku primanja kao u 2021. godini.

 1. Jednom mesečno, raditi  ažuriranje registra zaposlenih u Okrugu, do 07-og u mesecu, gde se baza podataka dostavljena iz Uprave za trezor dopunjava finansijskim podacima vezano za isplate koje izvršava Okrug (zarade lica angažovanih na privremenim i povremenim poslovima, solidarne pomoći, dnevnice za službena putovanja).
 2. Upoređivanje svake pristigle fakture sa onom koja je uneta u CRF i samo ako su podaci potpuno identični, izmirivanje fakture. U slučaju da dobavljač nije uneo fakturu u CRF, ili je uneo različit podatak, budžetski korisnik je dužan da ga obavesti o tome, da zahteva unos fakture ili korekciju fakture u CFR-u. Budžetski korisnik ne sme da izmiri fakturu ako podaci u CRF-u nisu identični onima na fakturi. Postupanje u skladu sa Zakonskim promenama koje stupaju na snagu u tekućoj godini.
 3. U skladu sa Pravilnikom o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije  popunjeni Prilog 1 u excel formatu i skenirani Prilog 1 sa pečatom i potpisom odgovornog lica dostavljati Ministarstvu finansija elektronskim putem na adresu dunja.tepavac@mfin.gov.rs. do 15. u mesecu za prethodni mesec. Rad u portalu Iskra
 4. Izdavanje potvrde o ostvarenom prometu po određenim ugovorima ili za određeni period za potrebe učešća na tenderima.  Odsek daje podatak o tome, dok načelnik Okruga  svojim potpisom overava  te potvrde.

 

 1.   Knjiženje svih poslovnih promena i to:

– ulaznih dokumenata: fakture za materijal , fakture za usluge, fakture za osnovna sredstva, fakture za sitan inventar, fakture za građevinske radove koji su oslobođeni PDV-a po članu 10. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, fakture za registracije i takse;

–    izvoda: izvod 01 – prihodi budžeta  ;

– nefinansijske imovine u stalnim sredstvima: prijem osnovnih sredstava po fakturi, amortizacija osnovnih sredstava, rashod osnovnih sredstava;

–    obaveza po osnovu rashoda za zaposlene: plate, bolovanja , ugovori o delu, pomoć u slučaju smrti, solidarna, dnevnice u zemlji, privremeni i povremeni poslovi    i prevoz zaposlenih;

 1.      vođenje knjige ulaznih faktura.
 2.  usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom i sa dnevnikom;
 3.          usaglašavanje kartice dobavljača od kojih Okrug nabavlja robu sa  knjigovodstvenom evidencijom; praćenje ugovora i njihovo izvršavanje, po vremenu i sredstvima;
 4. Izrada Obrasca 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta i usaglašavanje sa evidencijom Uprave za trezor;
 5. Izrada završnog računa za 2021. godinu.
 6. Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara Okruga;  usaglašavanje knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava i sitnog inventara sa finansijskim knjigovodstvom; sortiranje i odlaganje dokumentacije; kontaktiranje sa saradnicima po pitanju imovine republičkih organa; usaglašavanje knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem utvrđenim godišnjim popisom; izrada obračuna amortizacije osnovnih sredstava; štampanje popisnih lista; knjiženje razlike viškova i manjkova po godišnjem popisu.
 7. u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, broj 33/15), obrada svih popisnih lista nefinansijske imovine Okruga (za osnovna sredstva, sitan inventar i potrošni materijal), i svođenje knjigovodstvenog stanja na stvarno stanje utvrđeno popisom na dan 31.12.2021.godine;
 8.     saglasno odredbama Pravilnika o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 65/14), do 28.02.2022. godine dostaviti Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije Obrazac SVI 1 (Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije na dan 31.12.2019. godine) i Obrazac SVI 2 (Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31.12.2021. godine), u skladu sa pravilnikom koji propisuje standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem;
 9. na osnovu Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, do 28.02.2022. godine za svaku nepokretnost pojedinačno Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije dostavi NEP obrasce – evidencija nepokretnosti. Takođe, uz dostavljanje NEP obrazaca Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije potrebno je dostaviti  Zbirni izveštaj o nepokretnostima (ZOS obrazac);

28 izrada kvartalnih izveštaja i dostavljanje Ministarstvu finansija – Upravi za trezor Izveštaje o izvršenju budžeta – Obrazac 5.

Iz oblasti pravnih poslova:

 1. U 2022. godini plan   je da redovne poslove koji ne mogu da se planiraju kvantitativno (izrada rešenja iz delokruga rada Odseka, izrada izveštaja i ugovora iz domena rada Odseka  , vođenje raznih evidencija, obavljanje administrativnih i dr. poslova, izrada izveštaja o povredama na radu, podnošenje zahteva osiguravajućem društvu za naknadu štete u vezi osiguranja imovine i zaposlenih,) završava blagovremeno, kvalitetno i efikasno u zadatim rokovima.
 2.   Planira se izrada Nacrta kadrovskog plana u skladu sa predlogom Zakona o budžetu; izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; izrada rešenja i drugih akata iz oblasti rada i radnih odnosa (izrada rešenja za pripravnost; izrada rešenja i ugovora o radu o zasnivanju radnog odnosa na određeno i neodređeno vreme;; izrada rešenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu; jubilarnim nagradama, napredovanju zaposlenih,  izrada zapisnika i  rešenja o solidarnoj pomoći kao i izrada dopisa i obaveštenja iz oblasti radnih odnosa i dr.); poslovi sprovođenja postupka  vrednovanja (pregledi ciljeva i izveštaja o vrednovanju; analiza vrednovanja za SUK); vođenje kadrovskih i drugih evidencija; evidencije u skladu sa Zaštitom podataka o ličnosti; izrada statističkih i drugih izveštaja (statistički pregled strukture zaposlenih i dostava tih podataka Službi za upravljanje kadrovima, obavljanje stručnih i drugih poslova za zaposlene (izrada potvrda i popunjavanje obrazaca), kao i iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja (elektronske prijave i odjave kroz Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) i ostvarivanja drugih prava iz radnog odnosa i drugi poslovi iz delokruga rada Odseka.
 3. planirano je praćenje i analiza osposobljenosti ljudskih resursa Okruga; izrada programa stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika; praćenje realizacije programa stručnog usavršavanja državnih službenika (prijava zaposlenih za obuke u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu) i vođenje evidencije stručnog usavršavanja državnih službenika i nameštenika u Okrugu. Planirano je da svi zaposlenih državni službenicu u 2022.toj godini imaju barem po jednu obuku u organizaciji Nacionalne akademije.

 

Iz oblasti javnih nabavki:

32.Sačinini i na portalu Javnih nabavki objaviti izveštaj o sprovođenju nabavki za 2021. godinu

 1. Izrada plana javnih nabavki male vrednosti i plana nabavavki na koje se zakon ne primenjuje
 2. Realizacija postupaka, praćenje ugovornih obaveza i postupanje shodno Pravilniku i  Zakonu o nabavkama.

Očekivani rezultati su da navedeni planovi budu u potpunosti realizovani i da zadovolje zahtevane potrebe uz puno poštovanje Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona.

 

Iz oblasti kancelarijskog poslovanja:

 1. Plan rada pisarnice Okruga je sledeći:
 • prijem pošte;
 • signiranje i zavođenje pošte;
 • evidentiranje, zavođenje i puštanje predmeta u rad,
 • vođenje interne dostavne knjige
 • združenje i dopuna naknadno prispelih podnesaka;
 • presignacija predmeta;
 • arhiviranje predmeta;
 • izrada arhivskih knjiga za 2022. godinu;
 • sređivanje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala ( 2011. godina);
 • podnošenje odgovarajućih izveštaja.

Planirano je da pisarnica izvrši zavođenje približno istog broja predmeta kao u 2021 godini., kao i približno isti broja primljenih i ekspedovanih pošiljki. Planiran je i približno isti broj arhiviranih predmeta kao u 2021. toj godini.

 

Iz oblasti tekućeg održavanja:

 

 1. Rekonstukcija toaleta rasinskog upravnog okruga (zamena pločica i sanitarija), kao i dotrajale i neispraven vodovodne i kanalizacine instalacije u toaletima ;
 2. popravka delova nameštaja i enterijera, nabavka nameštaja i druge kancelarijske opreme, , nabavka grbova, zastava i natpisa i drugih dobara,
 3. Redovno čišćenje krovnih slivnika i oluka, odgušenje vodovodnih i kanalizacionih instalacija,
 4. Redovno čišćenje poslovnih prostorija, sala   i ostalog tehničkog prostora, poliranje nameštaja, održavanje podnih i zidnih površina, pranje tepiha, pranje prozora, dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija i drugi poslovi oblasti hitnih intervencija i naloga inspekcijskih organa (čišćenja i otapanja snega, uklanjanje posledica izlivanja vode.);

 

 1. Tekuće održavanja instalacija i opreme obuhvata periodične preglede i redovne servise:

–   1 razvodnog ormana,

–   1 telefonske centrale

– protivpožarnih aparata i hidranta.

                  

-iz oblasti Prevoza:

 1. Prevoz korisnika vršiti u skladu sa Uredbom o načinu korišćenja službenih vozila sa jednim motornim vozilom koje je dodeljeno Okrugu:
 • Izdavanje  putnih naloga   i izrada mesečnih Izveštaja o utrošku goriva i pređenoj kilometraži;
 • Redovno održavanje i servisiranje, izdavanje naloga za opravku vozila, registracija i osiguranje vozila;
 • Kontrola troškova korišćenja TAG uređaja za prolaz autoputevima Srbije;
 • Upućivanje vozača na prethodne i periodične lekarske preglede;

– iz oblasti održavanja higijene:            

 1. dnevno održavanje higijene;

 

 1. uređenje zelene površine ispred zgrade

 

– iz oblasti rada fotokopirnice:

 1. dostavljanje izveštaja o broju urađenih kopija na fotokopirima, a radi izvršenja ugovora za održavanje opreme;
 2. umnožavanje materijala na   fotokopir aparatima.

 

– iz oblasti rada daktilobiroa:

 

 1. ažurno kucanje i prekucavanje tekstova, izrađivanje tabela, prijem meilova i pomoć korisnicima informacionog sistema na unosu podataka.

 

Iz oblasti podrške načelniku Okruga i Savetu Okruga:

 

 1. Pružanje stručne i tehniče podrške radu Saveta upravnog okruga (najmanje šest sednica u 2022.toj godini i pružanje podrške radu radnih tela formiranih od strane saveta; pozivi, zapisnici, zaključci… kao i stručne podrške svim sastancima koje načelnik okruga održava sa drugim državnim organima, nedržavnim subjektima i organizacijama.
 2. Pružanje stručne i tehničke podrške održavanju kolegijuma načelnika Okruga sa rukovodiocima unutrašnjih područnih jedinica; planirano je 12 kolegijuma, kao i sastancima vanredne prirode koji nemaju karakter kolegijuma, te podržke u odnosu na saradnju sa Koordinacionom komisijom Vlade Republike Srbije,
 3. Pružanje stručne i tehničke podrške, vođenje odgovarajućih evidencija u domenu rada Okružnog štaba za vanredne situacije čiji je komandant načelnik Rasinskog upravnog okruga.

 

Pripremio:

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić