СЕДНИЦА САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Дана 27.02.2023. године у просторијама Расинског управног округа, одржана је 93. седница Савета Расинског управног округа.

savet93 a

Теме о којима је било речи и усвојени закључци:

 1. Републичке инспекцијске службе, услови за рад и степен усклађености са службама града Крушевца и општинама на подручју Расинског управног округа;
 • Константује се да су услови  за рад републичких инспекцијских служби у Расинском управном округу добри, као и да је сарадња са инспекцијским службама локалних самоуправа на високом нивоу;
 • Препоручује се локалним самоуправама које немају запослене просветне инсепкторе да размотре могућност да у својим актима у унутрашњем уређењу и систематизацији предвиде радно место просветног инспектора, а да оне које имају систематизовано место, размотре могућности попуњавања истог, са посебним акцентом на општине Трстеник и Брус;
 • Препоручује се локалним самоуправама да у циљу квалитетније примене поверених инспекцијских  послова у домену Закона о трговини укажу, као оснивачи, јавним предузећима којима су поверени послови управљања зеленим и робним пијацама да приликом закључења уговора воде рачуна да ли је закупац простора (тезге) уписан у одговарајући регистар (да ли има својство трговца) и да континуирано врше провере статуса закупаца;
 • Препуручује се локалним самоуправа да у циљу квалитетније примене поверених послова у домену Закона у туризму, а које не врше послове поверене овим Законом,  размотре могућност да својим општим актима прошире надлежности постојећих комуналних инспектора; препоручује се општини Брус да у наредном периоду повећа број надзора како у квалитативном тако и квантитативном облику  (контрола наплате боравишних такси, смештај у домаћој радиности…насељено место Брзеће);
 • Расински управни округ се обавезује да у најкраћем року и у складу са постојећим Акционим планом запошљавања републичких инспектора изврши анализу потреба, сачини и надлежним министарствима достави предлоге за попуњавањем систематизованих радних места у инспекцијским службама са седиштем у Расинском управном округу; односно иницира измене аката о унутрашњем уређењу и систематизацији, све у циљу унапређења кадровске, нарочито старосне структуре запослених инспектора.

 

 1. Реализација пројеката од регионалног значаја са посебним осрвртом на реализацију пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и заједничком управљања комуналним отпадом;
 • Обавезују се локалне самоураве (Град Крушевац и општине Брус и Блаце) да у сарадњи и на иницијативу ЈП ,,Водовод Крушевац“ обаве консултације и утврде заједнички  предлог (у погледу увођења компактибилног технолошког  система пречишћавања отпадних вода у постројењима Брус и Блаце са већ изграђеним постројењем у Крушевцу (Скаде), заједничког управљања, руковођења и даљинског управљања системом, целисхношћу постојања две лабораторије; потребе  увођења сонде за фосфор и долазних мерача…)),    како би у накраћем року консултанту и инвеститору благовремено упутили предлог за измену пројектног задатка. Рок за дефинисање предлога је 06. 03. 2023. године;
 • Обавезују се Град Крушевац и општина Брус да на општинском/градском Већу  донесу решења о именовању чланова Радне групе сходно члану 5.  Међуопштинског споразума о сарадњи и  начину управљања и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода општина Брус и Блаце;
 • Обавезују се  потписнице регионалног Споразума о заједничком управљању чврстим комуналним отпадом да помоћнику Градоначелника града Крушевца Ивану Парезановићу у најкраћем року (до 06.03.2023 године) доставе податке неопходне за потребе ажурирања Регионалног плана управљања отпадом, ради обједињавања и доставе надлежном министарству на сагласност;
 • Обавезују се локалне самоуправе да преиспитају постојећу урбанистичку документацију која у себи опредељује намену земљишта за трансфер станице и да, уколико иста не постоји, покрену поступак доношења планских докумената.

 1. Разматрање Нацрта споразума о заједничком вршењу дела комуналне  делатности зоохигијенске на нивоу локалнх самоуправа Расинског управног округа;
 • Чланови Савета једногласно усвајају Нацртспоразума о заједничком вршењу дела  комуналне  делатности зоохигијенсе на нивоу локалнх самоуправа Расинског управног округа;
 • Обавезују се локалне самоуправе да у року од 3 месеца најпре на својим општинским – градском Већу а потом и у скупшти иницирају процедуре у циљу усвајања поменутог Предлога споразма у интегралном тексту, заједно са Одлуком о начину обављања комуналне делатности.