Услуге – захтев за приступање информацији од јавног значаја

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које се односе или су настале у вези са радом Стручне службе, може се поднети:
• у писаној форми на адресу: Расински управни округ Балканска 63; 37 000 Крушевац
• електронском поштом, е-маил rasinskiokrug@open.telekom.rs ,
• усмено, на записник у Стручној Служби Округа, на поменутој адреси код лица овлашћеног за поступање по захтеву (Дејан Јовац) у канцеларији број 15

За приступ информацијама, не врши се накнада трошкова.

Захтев за приступ информацијама може поднети свако.

У захтеву не мора бити наведен разлог тражења информација.

Право се може остварити увидом у документ, копирањем истог или обезбеђењем електронске копија документа.

Стручна служба може наплатити једино трошкове умножавања материјала и упућивања копије у висини стварних трошкова.

Стручна служба је дужна да поступи по захтеву без одлагања у року од 48 часова, изузетно 20 односно 40 дана када је то предвиђено законом.

Стручна служба ће решењем одбити захтев уколико постоје разлози дефинисани законом.

Подносилац има право жалбе у случају да органи не удовољи захтеву, односно не донесе одговарајуће решење којим се захтев одбија. Право жалбе постоји и у случају када Служба донесе закључак којим се захтев одбацује као неуредан.

Битно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУПАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ РАСИНСКИ ОКРУГ ПОСЕДУЈЕ

1) Информације у вези са применом Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности, изражене тј. садржане у:

Саопштењима и информацијама Начелника округа приказана на страницама веб сајта Округа, адреса: , http://rasinski.okrug.gov.rs
• Извештаји о раду Савета Расинског управног округа, који се достављају министарству за државну управу и локалну самоуправу. Чувају се у Стручној служби РУО.
• Извештаји о Раду Стручне службе Расинског управног округа, који се достављају министарству за државну управу и локалну самоуправу и чувају се у Стручној служби РУО. Анализе о раду објављене су на интернет презентацији РУО.

• Записници са седница Савета Расинског управног округа.

• Закључени уговори, дописи грађана, документација о јавним набавкама, документација о извршеним плаћањима, документа о запосленима, документација о спроведеним конкурсима, передставке странака у поступку.


2) Информације везане за рад Стручне Службе Округа, одобрени буџет и његово извршење, организацију, запослене и др. представљене су тач. У овом Информатору.

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ОКРУГ СТАВЉА НА УВИД

Све информациј из овог информатора којима Служба располаже, а које су настале у раду или у вези са радом Округа, биће саопштене тражиоцу информације, или ће му се ставити на увид документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информације од јавног значаја, као нпр. информација о личним подацима тражиоца информације, тј. жалиоца (нпр. адреса становања и други подаци за контакт), а чијим одавањем би се повредило право на приватност одређеног лица или друге информације таквог карактера.