Извештај о раду Стручне службе, период 01. 01. 2010. до 31. 12. 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број:  919-00-9/11-01
10. 01. 2011. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2010. до 31. 12. 2010. год.

I

А) Број и структура запослених:

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа 29. 12. 2009. године број 01-149/09-19, на који је Влада Републике Србије дала сагласност систематизовано, запослено и распоређено је:

– два радна места у звању саветника     2  (један државни службеник)
-два радна места у звању референта     3  (три   државна службеника)
-три  радна места у IV врсти  радних
места намештеника                                   4  (четири    намештеника)

Називи радних места су: шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, (извршилачка радна места) радно место за канцеларијске послове и дактилограф-оператер (намештеничка радна места). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом.

Стручном службом руководи начелник  Управног oкруга, чије радно место разврстано у пету групу положаја. Ову дужност обавља дипл. машински инжењер Драгутин Вељковић.

У извештајном периоду, Стручна служба обрадила је:
евидентирано  је 18.205 предмета (заведено у писарници Округа, поред ниже наведених овај број обухвата и резервисане предмете). Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 3.017 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Експедовано је 5615 препоручених пошиљки и извршен пријем 3927.  Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 118 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду Савета расинског управног округа (Одржано седам седница). Такође овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 628  налога за плаћање са преузетом обавезом. Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу.
Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима (сви радници Стручне службе управног округа, укључени су, у извештајном периоду у поједине облике стручног усавршавања, сходно врстама послова које обављају.)

Б. ДЕТАШИРАНИ ИЗВРШИОЦИ – МИНИСТАРСТВА
2.3. ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ  МИНИСТАРСТВА СА БРОЈЕМ ЕВИДЕНТИРАНИХ ПРЕДМЕТА У 2010. ГОДИНИ

1.    МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ ТУРИЗМА И УСЛУГА
СЕКТОР ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ -Укупно запослених 11  извршилаца  тржишних , 8 са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентираних предмета у 2010. години  1585
2.  МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
1.1    СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ   -Укупно 3 запослених  са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2010. години     553

2.    МИНИСТАРСТВО РАДА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
-Укупно запослено 8 извршилаца инспектора рада и заштите на раду са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2010. години 1484

3.    МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
3.1 Санитарна инспекција- укупно 8 запошљених ,5 извршилаца са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентирано предмета у 2010. години   3203
3.2 здравствени инспектор са седиштем у Крушевцу
Укупно евидентирано предмета у 2010. години  253

4.    МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

4.1    УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ-(до скора генерални инспекторат)
4.1.1    Здравствена заштита и добробит  животиња
4.1.2    Здравствена исправност намирница и извозни објекти –Шеф ветеринарске инспекције-један извршилац  укупно запошљено 11 извршилаца, 8 са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2010. години 5 666

4.2    УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА-сада генерални инспекторат  – 6 извршилаца
Укупно евидентирано  предмета у 2010. години  2688
4.3    СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР сада генерални инспекторат- 5 извршилаца
Укупно евидентирано предмета у 2010. години   1181

4.4    СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО сада генерални инспекторат – два извршиоца
Укупно евидентирано предмета у 2010. години   796 и 35 ловство

5.    МИНИСТАРТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ – један извршилац – управни инспектор. Укупно 52 примљена предмета у 2010. години.
6.    МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
-Један извршилац – инспектор за парне котлове (седиште у Београду)

7.    МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – два извришиоца – еколошка инспектора.са седиштем у Крушевцу.
Укупно евидентирано предмета у 2010. години 263
8.  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ – Школска Управа са седиштем у Крушевцу, са 8 запослених  .
Укупно евидентирано предмета у 2010. години   196
9.      МИНИСТАРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЕ –инспектор за друмски саобраћај
Укупно заведено предмета у 2010. години 125

Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 68 извршилаца.

II

Најзначајније активости у извештајном периоду
Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:
Почетак године обележили су следеће послови: Обављено је редовно – годишње, али и ,,ванредно,, у складу са чланом 10 Закона о максималном броју запослених у администрацији, оцењивање запослених службеника и намештеника. Прибављена су сва неопходна позитивна мишљења и Правилник о систематизацији и унутрашњем уређењу, упућен на сагласност Влади Републике Србије, дана 28. 01. 2010. године. Сачињен је информатор о раду стручне службе, достављен извештај Поверенику – госп. Шабићу. Иницирани су поступци јавних набавки малих вредности, пошто је претходно донет План јавних набавки за 2010. годину.  По добијању сагласности Владе Републике Србије на  Правилник о систематизацији и унутрашњем уређењу извршено је распоређивање запослених службеника и намештеника. Истима су и одговарајућим решењима утврђени коефицијенти за исплату зарада.

Даље,   пружање стручне  и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа (укупно седам седница савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака), послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја (у овом делу потребно је напоменути да је извршен упис у Централни регистар повереника за информације од јавног значаја збирке-кадровске евиденције стручне службе а и да је Информатор о раду сачињен и на сајту објављен у складу и року са новим Упутством) Извршена су  побољшања на сајту Расинског управног округа, увођењем нових садржаја и линкова (линк-веза са општинама округа, могућности да посетилац постави питање Служби и инспекцијама;

У погледу оцењивања државних службеника имплементиран је модел кварталног праћења резултата рада.

Средину године обележиле су пре свега  активности: утврђен је  парафиран и експедован предлог финансијског плана за припрему Буџета за период 2011 године до 2013. године, као и нацрт Кадровског плана Стручне службе Расинског управног округа.

Радови на унапређењу стања архивског депоа (уговор са Историјским Архивом, излучивање). Иначе, основно обележје 2010-те године у домену канцеларијском пословања је енормно повећање броја архивираних предмета из ранијих година, што је створило стручној служби изазов у погледу решавања проблема простора за смештај по процени више од 200 000 предмета.

Имплементација Закона о спречавању злостављања на раду. Запосленима у Стручној служби подељена обавештења предвиђена поменутим Законом.

Крај године обележиле су активности на  имплементацији  Закона о заштити становништва од дуванског дима. Обезбеђене и истакнуте прописане налепнице, експедовано циркуларно писмо начелницима служби и самосталним извршиоцима. Активности на пословима пописа имовине и еквивалената као и израда годишњих извештаја, редовни годишњи колегијуми са резимирањем резултата и утврђивањем предлога и планова за 2011. годину.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној годин:   планирање извршења буџета и квота за извшетајни период , израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; послови јавних набавки;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа,

Поред наведених по значају ванредни су правни и материјални послови везани за обезбеђење смештајних услова деташираним извршиоцима. Као и самој стручној служби.  Наиме,  складу са финансијским могућностима извршено је опремање саме стручне службе опремом, замена дела дотрајале компјутерске опреме, пре свега набавка и активирање новог фотокопир апарата. Даље, свим радним станицама обезбеђен је легални антивирусни софтвер, као и приступ интернету (свим инспекторима); извршено је увођење у програм ФИМ (апликација за финансијско планирање) са управом за трезор као, и увођење у систем централне кадровске евиденције при Служби за управљање кадровима (такође директна веза). Инспекцијским службама у седишту али и изван седишта је у границама могућности и овлашћења радило се на унапређењу услова за рад (ламинатни под  и клима уређаји у Трстенику, уговорима уступљено пет аутомобила на коришћење, више радних столова и штампача)

Радови везани за имплементацију Закона о заштити на раду: израда процене ризика  на радним местима са пратећом документацијом и решењима,  од стране овлашћене организације, обука запослених из домена прве помоћи, уградња тзв: анти паник светала. Зановљени су сви уговори везани за смештај инспекцијских служби у зградама СО на територији Расинског управног округа.

III

За сваког запосленог а у складу са постојећим општим актима којима се уређује оцењивање запослених, у току је дефинисање радних циљеваљ  за период оцењивања 01. 01-31. 12. 2010. године. У току је  и поступак израде извештаја о оцењивању за 2010. годину, за све запослене, као и поступање у складу са чланом 10. Закона о максималном броју запослених у републичкој администрацији.

Припремио
Шеф Одсека за опште послове
ДЕЈАН ЈОВАЦ

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ