Извештај о раду Савета за 2011.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-5/2012-01
09. 01. 2012. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
-МИНИСТРУ-

На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2011 ГОДИНУ

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа, још градоначелник града Крушевца, Јовановић Драган као и председници пет општина Округа и то: председник председник општине Трстеник, Стеван Ђаковић, председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин, Зоран Миленковић, председник општине Брус Зоран Шљивић и председник општине Александровац, Југослав Стајковац.

Од 01. 01. 2011. године до 31. 12. 2011. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно шест седница Савета, на којим је донето закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више иницијатива.

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2011
КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА и ЗАКЉУЧЦИМА.

29. седница Савета

дневни ред: расправа о предлозима: Закона о порезима на имовину, Закона о јавној својини и реституцији и Закона о трансферним средствима локалним самоуправама;
-гости: Дијана Драгутиновић, министарка финансија у Влади Републике Србије, Миодраг Ђидић, државни секретар министартву.

30. седница Савета

1. Kонкурс за међуопштинска економска партнерства у оквиру програма R.D.E.P.R 2. Презентација господин: John Gallager, саветник за локално економски развој при R. D. E. P. R.

2. Републичке инспекцијске службе, информација о раду и плановима за 2011. годину, односи са локалним самоуправама и могућности унапређења сарадње и услова за рад.

3. Реализација задатака и планови за 2011. годину Службе за катастар непокретности Расинског округа, у светлу реогранизације катастара Србије

31. седница Савета

Тема: упознавање са законском регулативом којом су уређене обавезе државних органа и органа локалне самоуправе у оквиру припрема за одбрану, као и имплементација дефинисаних обавеза, нарочито у домену израде одговарајућих планских докумената.
Гости: представници министарства одбране.

32. седница Савета

1. Конституисање Окружног штаба за ванредне ситуације Расинског управног округа и усвајање Пословника и Плана рада штаба.

2. Могућности за унапређење привредне сарадње између Републике Србије и Португала са посебним освртом на привлачење потенцијалних инвеститора.

3. Информација о активностима Школске управе са седиштем у Крушевцу у процесу уписа ученика у школску 2010-11. годину.

4. разматрање информације о последицама временске непогоде од 24. 06. 2011. године, размерама штете на територији општина Расинског управног округа, као и могућностима за санацију штетних последица

донет следећи закључак:

– обзиром на размере штете проузроковане елементарном временском непогодом од 24. 06. 2011. године, на територији општина Александровац, Брус, као и града Крушевца, покреће се иницијатива према надлежним министарствима да без одлагања и у складу са могућностима узму учешћа у санацији штетних последица.

33. седница Савета

1. Стање водних објеката на територији Расинског управног округа са посебним освртом на објекте који су у функцији одбране од поплава.

Заједнички сагледано стање водних, а нарочито објеката у функцији заштите од поплава и и инициране одговарајуће мере у циљу унапређења система заштите; апел и закључак да локалне самоуправе у буџетима за 2012 годину на одговарајућим позицијама предвиде средства за ванредне ситуације и то за превентивне активности.

2. Запосленост у општинама Расинског управног округа; актуелно стање и тенденције.

Разматран извшетај о кретању незапослености у Расинском округу и уочени кључни проблеми (висока стопа незапослености 33%, неповољан однос запослених и незапослених, неусклађеност просветног система са потребама привреде, као и висок проценат људи који раде у сивој зони.

Последња седница Савета у 2011. години била је посвећена сумирању резултата ради и закључака.

Теме о којима се расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу се поделити у три групе.

1. Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета према Закону о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане “тачка везивања” са другим државним органима. Заједничким радом и решавањем конкретних питања, унапређује се сарадња, пре свега са Полицијском управом у Крушевцу, прекршајним судом али и другим органима.

Такође ту су и активности на реализацији неких закључака који су донети у 2010. години (и раније) и чија имплементација захтева континуитет у поступању. Поново бих посебно издвојио активности везане за капитални пројекат регионалног система за водоснабдевање Расинског округа. (пројекат чија имплементација траје више од деценију). Савет је у имплементацији овог пројекта имао значајног учешћа. Почев од доношења писма о ангажовању све до свечаног потписивања појединачних уговора. Пројекат је у финалној фази (извођење радова). Такође одраније инициран пројекат свеобухватне заштите слива и водозахвата акумулационог језера Ћелије, у санитарном, урбанистичком и еколошком аспекту у 2011 години настављен је кроз читав низ акција (истовремено више државних органа) и у сарадњи са локалним самоуправама (доношење одговарајућих планских аката). Разматрана су питања и предузимане мере у погледу заштите и осталих најбитнијих водопривредних објеката.

Започела је са радом и судска јединица Привредног суда, чије је оснивање иницирано на једној од седница Савета.

Коначно тема рада Савета, колико надлежности дозвољавају, била је и проблематика незапослености, могућности за институционално смањење исте, као и стварање услова за повећање привредне активности.

У раду Савета у 2011. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница, те је по оцени овог начелниика постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца. Настављено је с праксом учешћа у раду Савета представника извршне власти.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Уопштено говорећи у 2012 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности су теме из области заштите животне средине, читав низ закључака и иницијатива. Све ово у циљу упознавања локалних самоуправа са технолошким и организационим могућностима али и припреме за доношење регионалног плана управљања отпадом што је законска обавеза и нарочито имплементације нових законских решења из области приватно-јавног партнерства.

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе…)

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ