Izveštaj o radu Stručne službe, period od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Broj: 919-00-2/13-01
03. 01. 2013 god.
Kruševac

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
– gosp. Đorđu Stepanoviću –

PREDMET: Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2012. do 31. 12. 2012. god.

I
A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga sistematizovano, zaposleno i raspoređeno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika    2 (jedan državni službenik)
– dva radna mesta u zvanju referenta    3 (tri državna službenika)
-tri radna mesta u IV vrsti radnih
mesta nameštenika             4 (četiri nameštenika)

Nazivi radnih mesta su: šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf – operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom.

Stručnom službom rukovodi načelnik Upravnog okruga, čije radno mesto razvrstano u petu grupu položaja. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine, obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I BROJA ZAVEDENIH PREDMETA PREMA SLUŽBAMA U 2012 GODINI
Stanje na dan 11. 12. 2012. godine

1. MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE– INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU
Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika. Oznaka organa 383, ukupno 2256 zavedenih predmeta od čega po klasivikacionim oznakama materije:
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
117                                    351
021                                    826
155                                    139
162                                    354
163                                    391
164                                    195

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA oznaka organa 530
Sanitarna inspekcija – ukupno 8 zapošljenih sa sedištem u Kruševcu
– ukupno zavedenih 2778 predmeta
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
53                                     2617
512                                    161

2.2 Zdravstvena isnpekcija –jedan zdravstveni inspektor
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
50                                     248

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 270 oznaka organa
3.1 UPRAVA ZA VETERINU Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu, Ukupno 11 izvršilaca
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
323            4224

3.2 Ukupno UPRAVA ZA ZA ZAŠTITU BILjA Odsek fitosanitarne inspekcije 6 (šest) izvršioca
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
321                                    1177

3.3 POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrioca.
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
320                                    836

3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO – Ukupno 2 šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
322                                    621

4. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE – upravni inspektor – ukupno 70 predmeta
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
038                                    51
070                                    19

5. MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA – oznaka organa 241
inspektor za drumski saobraćaj.
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
347                                    96

6. MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 214
ekološki inspektor. Jedan izvršilac
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
501            145

7. MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE 144
TURISTIČKA INSPEKCIJA – Ukupno 3 zaposlena državna službenika.
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
332                                    743

8. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 424
Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih.
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
614            81

9. MINISTARSTVO PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA 315
inspektor za zaštitu prirodnih bogatstava.
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
501                                    33

10. MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA 355
TRŽIŠNA INSPEKCIJA Ukupno zaposlenih 11 izvršilaca
Klasifikaciona oznaka    Broj predmeta
334                                    1392

Počev od 01. 01. 2102., zaključno sa 31. 12. 2012. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga zavedeno je ukupno 14.700 predmeta

Tokom 2012. godine arhivirano je 12 769 predmeta. Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.713 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Ekspedovano je 5221 preporučenih pošiljki i izvršen prijem 3314. Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 87 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i 01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 442 naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Takođe, Stručna služba obezbeđuje sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou.

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima (svi radnici Stručne službe upravnog okruga, uključeni su, u izveštajnom periodu u pojedine oblike stručnog usavršavanja, shodno vrstama poslova koje obavljaju.)

Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 66 izvršilaca.

II
Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni poslovi:
Početak godine obeležili su sledeće poslovi: Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika.. Sačinjen je informator o radu stručne službe, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja. Inicirani su postupci javnih nabavki malih vrednosti, pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2012. godinu. Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta , Nacrti kadrovskog, kao i Plan izvršenja budžeta.

Dalje, pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (jedna sednica: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka), poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja (izvršen upis u Centralni registar poverenika za informacije od javnog značaja više (pet) zbirki podatak a i da se Informator o radu ažurira najmanje jednom mesečno) Izvršena su poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se model kvartalnog praćenja rezultata rada.

Drugu polovinu godine obeležile su pre svega aktivnosti: utvrđen je parafiran i ekspedovan predlog finansijskog plana za pripremu Budžeta za period 2013 godine do 2015. godine, kao i nacrt Kadrovskog plana Stručne službe Rasinskog upravnog okruga.

U skladu za Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije formirana je radna grupa koja je otpočela sa aktivnostima na izradi Plana integriteta.

Aktivnosti na poslovima popisa imovine i ekvivalenata kao i izrada godišnjih izveštaja, redovni godišnji kolegijumi sa rezimiranjem rezultata i utvrđivanjem predloga i planova za 2013. godinu.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini: planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period , izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri Upravi za trezor. Izvršena je registracija domena sajta Rasinskog upravnog okruga (rasinski.okrug.gov.rs)

Pored navedenih po značaju vanredni su pravni i materijalni poslovi vezani za obezbeđenje smeštajnih uslova detaširanim izvršiocima. kao i samoj stručnoj službi.

Ovo se pre svega odnosi na aktivnosti u samoj zgradi – sedištu:

1. Izvršena je zamena starog softvera za rad u pisarnici. (zbog dotrajalosti starog programa ovo je bila nužnost). Novi program je uveden u rad počev od 22. 09. 2012. godine. U cilju obezbeđenja hardverskih usluga izvršena je delimična obnova opreme u pisarnici: zamena jednog računara i nabavka jednog štampača.

2. Okrečene su kancelarije na prvom spratu zgrade, u sedištu Okruga.

Dalje, svim radnim stanicama obezbeđen je legalni antivirusni softver, kao i pristup internetu (svim inspektorima) Inspekcijskim službama u sedištu ali i izvan sedišta je u granicama mogućnosti i ovlašćenja radilo se na unapređenju uslova za rad (obnovljen ugovor – besplatan parking na čitavoj teritoriji Okruga).

III
Za svakog zaposlenog a u skladu sa postojećim opštim aktima kojima se uređuje ocenjivanje zaposlenih, u toku je definisanje radnih ciljevalj za period ocenjivanja 01. 01-31. 12. 2013. godine. U toku je i postupak izrade izveštaja o ocenjivanju za 2012 godinu, za sve zaposlene.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
Branislav Vesić