Расински округ » Наративни приказ организационе структуре стручне службе

Наративни приказ организационе структуре стручне службе

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Наративни приказ организационе структуре. Стручном службом руководи начелник Управног oкруга. Ову дужност обавља дипл. економиста Бранислав Весић. Контакт: 037/429-795

Начелник Управног округа за свој рад одговара министру правде и државне управе.

Унутрашњом организационом јединицом- Одсеком руководи шеф Одсека. Шеф одсека је дипломирани правник Дејан Јовац.

Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику Управног округа.

Државни службеници и намештеници у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно начелнику Управног округа.

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа систематизовано и запослено је:

– два радна места у звању саветника   2 (два државна службеника)
– једно радно место у звању референта   3 (три државна службеника)
– три радна места у IV врсти радних места намештеника   3 (три намештеника)

Називи радних места су: шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места), дактилограф, возач и технички секретар (намештеничка радна места). Актуелним актом административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом.

1. Начелник Управног округа                 1
Функционер

Руководи и планира рад у Стручној служби, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у стручној служби; усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад; прати рад државних службеника и намештеника у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; сарађује са општинама ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе који врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја Управног округа; сазива и председава седницама Савета управног округа; најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета.

2. Радно место административно – техничког секретара
      1
Четврта врста радних места

Обавља директну телефонску комуникацију, е–mail кореспонденцију, пријем и слање факсова, копирање материјала; обавља техничке послове везане за пријем странака и организацију састанака по налогу руководиоца; води евиденцију за унутрашње потребе органа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

3. Радно место возач                 1
Четврта врста радних места

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службених возила и о њиховом текућем одржавању; стара се о редовном сервисирању возила; води евиденцију о коришћењу возила; обавља друге послове по налогу начелника Управног округа.

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

4. Шеф Одсека                        1
Саветник
Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира рад и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; организује и надзире пружање стручне и техничке помоћи начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких за све окружне подручне јединице органа државне управе на подручју управног округа и организује стручну и административно техничку подршку Савету управног округа; стара се о правилној изради финансијског плана за израду Закона о буџету, надзире усклађеност преузетих обавеза са одобреним апропријацијама и израђује периодичне извештаје о извршењу буџета; припрема и израђује нацрт кадровског плана, предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Управног округа, стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања и израђује уговоре које закључује Управни округ; пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа, припрема, израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника и израђује месечне извештаје о броју и структури запослених за Централну кадровску евиденцију; обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја, стара се о пословима безбедности и здравља на раду; организује и учествује у спровођењу поступка јавних набавки за потребе Стручне службе и прати квалитет и начин пружања уговорених обавеза; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

5. Радно место за финансијско-материјалне послове        1
Саветник

Припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и припрема предлоге периодичних планова финансирања издатака; стара се о економичном и наменском трошењу буџетских средстава; проверава исправност прописаних образаца и врши контролу података за исплату плата запосленима; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника и намештеника запослених у Стручној служби и обрачунава накнаде за боловање, одвојени живот и друга социјална давања; обавља послове рачунополагача у смислу прописа о буџетском рачуноводству; контира и припрема за књижење књиговодствене исправе и израђује књиговодствене извештаје и билансе; врши унос података у систем главне књиге и помоћне евиденције, контролише и обавља анализу унетих промена; учествује у спровођењу поступка јавних набавки и води евиденцију о реализацији закључених уговора о додељеним јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

6. Радно место за канцеларијске послове         3
Референт

Врши пријем, разврставање и евиденцију поште и предмета; води евиденцију о кретању предмета; експедује пошту и архивира предмете; обавља сталну комуникацију са странкама ради давања обавештења о кретању предмета; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

7. Радно место дактилографа             1
Четврта врста радних места

Куца, прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању; израђује табеле; врши унос података на магнетне медијуме за потребе креирања базе података; обавља друге послове по налогу шефа Одсека.