Начелник округа

НАЧЕЛНИК УПРАВНОГ ОКРУГА

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.

Дужност начелника Расинског управног округа обавља Иван Анђелић, дипломирани правник из Крушевца.

IvanAndjelic

Иван Анђелић – Начелник Расинског управног округа

Иван Анђелић је рођен 29.08.1979. године у Крушевцу. Па занимању је дипломирани правник.

Радио је на пословима стручног сарадника у Фонду за заштиту животне средине Града Крушевца и на пословима извршиоца за управне послове у Одељењу за стамбено – комуналне и имовинско правне послове Градске управе Града Крушевца.

У периоду од 14.05.2014.године до 2015.године био је шеф Службе месних заједница, када је постављен за начелника Градске управе.

Након истека петогодишњег мандата бива поново постављен на исти положај.

На функцију начелника Расинског управног округа ступио је дана 31. 12. 2021. године, по постављењу од стране Владе Републике Србије решењем  бр. 119-12106/2021.

Обављао је и функције члана Градског већа и члана Градске изборне комисије и био биран за одборника скупштине Града Крушевца.

Ожењен је и отац двоје деце.

ПОСТАВЉЕЊЕ И ОВЛАШЂЕЊА

Начелника управног округа поставља Влада на четири године, на предлог министра надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај државних службеника. Овлашћења дефинисана чланом 40 можемо поделити у 4 групе.

Овлашћења  према окружним подручним јединицама 1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;

3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;

Овлашћења према општинама и градовима сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.
Овлашћења према Савету управног округа Руководи радом Савета управног округа. Предлаже Пословник о раду Савета. Стара се о имплементацији закључака Савета.
Овлашћења према Стручној служби Руководи радом Стручне службе. Непосредно одлучује о правима и обавезама запослених.