65. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 05.05. 2017.godine, održana je 65. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga u prisustvu svih članova  Saveta: načelnika Rasinskog upravnog okruga – Branislava Vesića, gradonačelnika Grada Kruševca – Dragija  Nestorovića,  predsednika opštine Aleksandrovac – Jugoslava Stajkovca,  predsednika opštine Trstenik – Aleksandra Ćirića, predsednika opštine Ćićevac – Zlatana  Krkića i predsednika opštine Varvarin – Vojkana Pavića.

Teme koje su bile predmet dnevnog reda su:

  1. Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga: razmatranje Predloga međuopštinskog dogovora o proširenju, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja ,,Rasina“.
  1. Železnička infrastruktura na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim akcentom na organizovanje, regulisanje saobraćaja i održavanje pruge Kruševac-Kraljevo.
  1. Aktivnosti sistema protivrgradne zaštite na teritoriji Rasisnskog upravnog okruga.
  1. Aktivne mere zapošljavanja sa posebnim akcentom na donošenje i implementaciju lokalnih planova zapošljavanja.
  2. Tekuća problematika.

 Savet je doneo čitav niz zaključaka, između ostalog:

A)  Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga konstantuju da su  postojećim međuopštinski dogovorom  o proširenju, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja ,,RASINA,, od 23. 12.2009. godine, na zadovoljavajući način uređeni osnovni odnosi svih strana potpisnica i da ga ne treba menjati.

Problematika metodologije određivanja  cene za isporučenu vodu, održavanje regionalnog cevovoda i druga pitanja koja nisu uređena pomenutim Dogovorom, biće uređena pojedinačnim ugovorima o vodosnabdevanju između JKP ,,Vodovod“ i i lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.

Obavezuje se JP ,,Morava“ Varvarin, da preduzme sve mere u cilju blagovremenog  dobijanja upotrebne dozvole za magistralne  cevovode, svakako pre proteka roka probnog rada.

B) Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga zainteresovane su da regionalna pruga Kruševac-Kraljevo, koja prolazi preko teritorija opštine Trstenik i Grada Kruševca i dalje ostanu u eksploataciji.

Eventualno učešće u finasiranju dela troškova  upravljanja železničkom infrastrukturom  u direktnoj je  vezi sa  zakonskim i  finansijskim mogućnostima grada Kruševca i opštine Trstenik kao i odlukama lokalnih samouprava kroz čiju teritoriju takođe prolazi pomenuta pružna trasa (grad Kraljevo, opština Vrnjačka Banja).

O učešću u finansiranju dela  troškova upravljanja železničkom infrastrukturom, postupku pregovaranja sa preduzećem “Infrastrukture  železnice  Srbije” kao i svim  elementima eventulanog  ugovornog  odnosa izjasniće se nadležni    organi opštine Trstenik i Grada Kruševca.

Savet je doneo zaključak da se u narednom periodu strogo vodi računa o poštovanju zakonitosti u pogledu planiranja i nabavki protivgradnih raketa  i finansiranja strelaca.