Izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2020. godini

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-3/2021-01

08.01.2021

Kruševac

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 

Vaš broj: 119-01-4/2020-01

Predmet: izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2020. godini

Shodno Vašem dopisu od 21. 12. 2019. godine, dostavljamo tražene podatke:

– Broj državnih službenika na neodređeno vreme: 5 službenika i 3 nameštenika;

– Ukupan broj podnetih pritužbi građana na ponašanje državnih službenika zbog povrede Kodeksa ponašanja državnih službenika: 0;

– Vrste povreda Kodeksa ponašanja državnih službenika na koje se u pritužbama ukazuje: nema podnetih pritužbi;

– Podaci o pokrenutim disciplinskim postupcima: nije bilo disciplinskih postupaka niti izrečenih mera;

 

– Ocena nivoa poštovanja odredaba Kodeksa od strane državnih službenika: Kodeks se poštuje na zadovoljavajućem nivou. Bitno je napomenuti da su svi državni službenici koji rade neposredno sa građanima (pisarnica), u 2019 i 2020. godini, u cilju unapređenja neophodnih kompetencija  direktno povezanih sa primenom Kodekska ponašanja, pohađali obuku u organizaciji NAPA (poslovna komunikacija).

– Način na koji su građani obavešteni  o očekivanom ponašanju državnih službenika i i načinu prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika: Osnovna načela  Kodeksa u pogledu očekivanog ponašanja i način prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika predstavljeni su u Informatoru o radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga koji se nalazi na internet prezentaciji Organa.

 

S poštovanjem.

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić