Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2019. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-3/2020-01

08.01.2020

Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6, 11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2019. GODINU

 

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga,  gradonačelnica grada Kruševca Jasmina Palurović,  predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac  Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Miroslav Mihajlović,  predsednik  opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i predsednik opštine Brus Saša  Milošević.

Od 01. 01. 2019. godine do 31 12. 2019 godine, Savet  rasinskog upravnog okruga održao je ukupno sedam sednica Saveta. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa

 

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2019. KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

 1. Sednica Saveta održana 25.02. 2019. godine

Teme:

Usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2018. godinu.

Problematika upravljanja vanrednim situacijama sa posebnim osvrtom na pitanja donošenja opštih akata i preduzimanja preventivnih mera  iz domena zaštite  od poplava na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

Sprovođenje mera populacione politike na teritoriji lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.

Zaključci

 – Usvaja se izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2018. godinu

 – Pozivaju se lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga da apliciraju na konkurs Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku koji  raspisan  dana 15. 02. 2019. godine.  – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje mera populacione politike za 2019. godinu.

 1. Sednica Saveta održana 05.03. 2019. godine

Teme:

 1. OBAVLjANjE POVERENIH POSLOVA (Ažuriranje adresnog registra, Ozakonjenje objekata. (Zakon o ozakonjenju objekata, poslovi povereni Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (registar  stambenih zajednica).
 1. REALIZACIJA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
 • Priprema za izgradnju Moravskog koridora;
 • realizacija  najznačajnijih infrastrukturnih projekata za  Grad Kruševac i opštine Rasinskog upravnog okruga.
 1. Stanje i problemi u oblasti rodne ravnopravnosti i domenu socijalnog uključivanja Roma i romkinja.

Sednica je održana u Trsteniku. Prisustvovala je potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i  infrastrukture Zorana Mihajlović sa saradnicima. Na sednici su utvrđeni prioriteti i domenu prevenstveno  saobraćajne infrastrukture, dogovorene aktivnosti i rokovi za svaku lokalnu samoupravu ponaosob, o čemu je sačinjen poseban zapisnik.

 

 1. Sednica Saveta održana. 2019. godine 24. 04. 2019.

Teme:

 1. Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na seoske i školske vodovode;
 1. Aktuelna problematika iz domena upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;

Na Sednici se razgovaralo na temu kako je neophodno što pre preduzeti hitna mere iz oblasti preuzimanja seoskih vodovoda na čitavoj teritoriji Rasinskog upravnog okruka (tamo gde postoji zakonska obaveza lokalne samouprave)  i imenovanja titulara za iste, kako bi se rešilo  trenutno stanje koje sa sobom nosi veoma puno opasnosti od oboljevanja pojedinaca pa čak i do hidričnih epidemija zbog zdravstvene neispravnosti vode u pojedinim seoskim vodovodima.

Članovi Saveta su na predlog predsedavajućeg zaključili da je potrebno bez odlaganja zatražiti sastanak  u ministarstvu zaštite životne sredine, u cilju upoznavanja nadležnih sa aktivnostima u Rasinskom regionu za upravljanje otpadom, kao i u cilju sagledavanja položaja  Rasinskog regiona u novoj strategiji upravljanja otpadom.

Potrebno je obaviti i kontakt sa konsultantima GIZa-a i KF-banke, radi upoznavanja sa činjeničnim stanjem  u cilju usaglašavanja strateških dokumenata (Sporazuma, Regionalnog plana i Prethodne studije opravdanosti), naročito u pogledu statusa opštine Trstenik.

 1. Sednica Saveta održana. 2019. godine 29. 07. 2019.

Teme:

 1. Problematika zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na delatnost odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda;
 2. Realizacija tekućih projekata iz domena transportne infrastrukture sa posebnim osvrtom na novi investicioni ciklus.

Gradonačelnica Grada Kruševca i predsednici opština Blace i Brus potpisali su pismo o namerema uspostavljanja međuopštinske saradnje u komunalnoj delatnosti odvođenja i prečišćavanja  otpadnih voda  između Grada Kruševca i opština Brus i Blace. Integralni tekst sporazuma sastavni je deo zapisnika:

U nastavku sednice razmatrane su aktivnosti na realizaciji putne infrastruture a vezano za sastanak u Trsteniku održan u martu tekuće godine.

Tabelarni prikaz kao  rezultat podataka dobijenih od JP ,,Putevi“ Srbije i predstavnika lokalnih samoruprava na dan 29. 07. 2019. godine. za svaki putni pravac deo je izveštaja usvojenog na sednici saveta.

U okviru druge  tačke je saopštena informacija da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS pokrenuo akciju registracije i otvaranje heliodroma u okruzima odn lokalnim samouprava koje ispolje interesovanje i čije predložene lokacije se pokažu kao adekvatne . Cilj je omogućavanje bezbednog sletanja i poletanja helikoptera za sve vrste nekomercijalnog letenja, zatim posebnih delatnosti u vazdušnom saobraćaju koje se obavljaju uz naknadu, potrebe državnih organa, hitnih medicinskih i drugih intervencija, kao i pomoć i spasavanje stanovništva u vanrednim situacijama. Od lokalnih samouprava zatražena je  informacija o potencijalim  lokacijama.

 

 1. Sednica Saveta održana. 2019. godine 26. 08. 2019.

Teme:

 1. Problematika Apotekarske ustanove Kruševac;
 2. Aktuelna epizootiološka situacija sa posebnim osvrtom na preduzimanje neophodnih mera u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja afričke kuge svinja.

 

Zaključci:

 1. Za ovim je Savet jednoglasno zaključio da je neophodno da se Grad Kruševac i Apotekarska ustanova u najkraćem roku obrate lokalnim samouprava zajedničkim pismom  sa predlogom odluke o ustupanju objekata koje koristi ZU Apotekarska ustanova Kruševac, na korišćenje Gradu Kruševcu na period od 15 godina bez naknade i bez prava raspolaganja  a za potrebe realizacije Projekta javno privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje farmaceutske delatnosti. Odluku uputiti  sa detaljnim obrazloženjem.
 2. Obavezuju se članovi saveta  da u najkraćem roku a po prijemu dopisa pripreme predlog odluka sa elementima definisanim u članu jedan ovog zaključka   i iste proslede opštinskim Većima na usvajanje.

 

 1. Sednica Saveta održana. 2019. godine 17. 09. 2019.

Teme:

 1. Problematika zaštite životne sredine na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na upravljanje čivrstim komunalnim otpadom;
 2. Problematika Apotekarske ustanove Kruševac – realizacija zaključka Saveta Rasinskog upravnog okruga u vezi donošenja odluka opštinskih veća;

XII Poljoprivredni sajam – Kruševac 2019;

 Konstantovano je  da su svoje zaključke dostavile opštine  Brus i Ćićevac ali da zahtevaju korekciju u delu da se objekti ustupaju Gradu Kruševcu na korišćenje a ne Apotekarskoj ustanovi kako je to navedeno u zaključcima. Predstavnici pomenutih lokalnih samouprava obavezali su se da će u najkraćem roku sačiniti i na Veću usvojiti izmenjeni zaključak. Predstavnik opštine Trstenik izjavio je da će zaključak biti donet na prvoj narednoj sednici opštinskog veća Trstenik. Predsednik opštine Aleksandrovac takođe, s tim da je naznačio da je konačna odluka na skupštini.

Upućen je poziv lokalnim samoupravama Rasinskog upravnog okruga da uzmu učešća u realizaciji regionalnog XII-tog  Poljoprivredni sajam – Kruševac 2019;

 

 1. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga, održana dana 13.12.2019. godine.

     Teme:

 1. Izgradnja autoputa Pojate-Preljina (Moravski koridor);
 2. Razmatranje Nacrta Međuopšinskog sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom;

U pogledu prve  tačke dnevnog reda savet   je shodno održanom sastanku  sa potpredsednicom  Vlade Republike  Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zoranom Mihajlović, sa svim gradonačelnicima, predsednicima opština i načelnicima Upravnih okruga kroz koje će proći Moravski koridor i na zahtev direkora. dopisu direktora ,,Koridora Srbije“ i imenovao radne timove za kordinaciju aktivnosti na izgradnji moravskog koridora.

U okviru druge tačke dnevnog reda konstantovano je da je   Regionalna radna grupa za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga osnovana zaključkom Saveta Rasinskog upravnog okruga broj 919-00-55/2018-01 je  na sednici održanoj  dana 13.12.2019.godine utvrdila Predlog Sporazuma  o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom. Savet je utvrdio da je predloženi Tekst sporazuma u saglasnosti najvišim opštim aktima i strategijama koje uređuju oblast upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, te da je njegovo usvajanje i međusobno udruživanje u interesu  Grada Kruševca i opština: Aleksandrovac, Brus, Blace, Varvarin i Ćićevac, te je Savet jednoglasno usvojio zaključke:

 • Usvaja se  Predlog Sporazuma  o zajedničkom obavljanju poslova upravljanja komunalnim otpadom.
 • Tekst Sporazuma sastavni je deo ove odluke.
 • Obavezuju se lokalne samouprave: Grad Kruševac, opštine Aleksandrovac, Blace, Brus, Varvarin i Ćićevac da, u najkraćem roku, na sednicama skupština lokalnih samouprava, u cilju potpisivanja Sporazuma, donesu  odgovarajuće odluke .

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.

Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (primena novog zakona o inspekcijskom nadzoru, usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.

U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (putna infrastruktura, zaštita životne sredine, prečišćavanje otpadnih voda,problematika upravljanja čvrstim otpadom, sudbina Regionalne apotekarske ustanove, populaciona politika , kao dominantna pitanja u radu Saveta u 2019. godini).

U radu Saveta u 2019. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnicom grada Kruševca.

 

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2020 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (elektronska uprava, izgradnja saobraćajne infrastrukture, obavljanje poverenih poslova…)

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije), Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove.

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog  i u 2020 godini uključiti  kako narodne poslanike, tako i predstavnike izvršne vlasti.

 

II

Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2019. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.

1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.

2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je , opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).

3) Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora…).

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:

 • kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine, zdravstvenog inspektora, za saobraćaj), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska i sanitarna inspekcija). Iz navedenih razloga neophodno je jačanje navedenih inspekcijskih službi i načelnik okruga će u 2020. godini insistirati na popuni i kadrovskom jačanju. Od posebnog značaja je nepovoljna starnosna struktura inspektora, koja kao problem iziskuje neodložno rešavanje. (Postoje pozitivni pomaci u vidu prvih konkursa za novozapošljavanje u izveštajnoj godini (veterinarska, poljoprivredna inspekcija).
 • uslovi za rad: problemi u održavanju opreme  pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga  da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila,  nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi  postignute  značajne uštede.

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić

 

Izveštaj sačinio

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac