IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2021 GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-18/2022-01

26.01.2022

Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

 

IZVEŠTAJ

O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2021 GODINU

 

I

Savet Rasinskog upravnog okruga pored načelnika Rasinskog upravnog okruga Ivana Anđelića čine i  gradonačelnica Grada Kruševca, Jasmina Palurović,   predsednice i predsednik opština Rasinskog upravnog okruga: Milena Turk, predsednica  opštine Trstenik, dr Valentina Milosavljević, predsednica opštine Brus; dr Violeta Lutovac Đurđević, predsednica opštine Varvarin  dr Mirjana Krkić, predsednica opštine  Ćićevac i predsednik  opštine Aleksandrovac, dr Mirko Mihajlović.

Od 01. 01. 2021. godine  je do 20 12. 2021 godine, Savet  rasinskog upravnog okruga održao je ukupno četiri redovne sednica Saveta (redovnih, neposrednih u skladu sa objektivnim okolnostima koje je uslovljavala epidemiološka situacija tokom gotovo čitave izveštajne godine). Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa (naročito u domenu sprovođenja mera iz domena zaštite i sprečavanja širenja bolesti Kovid-19

      AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2021

KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

-86. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 09 .02.2021. godine

  1. Aktuelna epidemiološka situacija u Rasinskom upravnom okrugu;
  1. Usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za prethodnu 2020. godinu;
  1. Obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene od strane lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga;

Konstantovano je da su  stupile na snagu izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima se proširu ovlašćenja i obaveze lokanih samouprava u domenu vršenja nadzora nad primenom Zakona naročito inspekcijskih komunalnh službi i komunalne milicije. Takođe shodno Uputstvu o metodologiji  i koordinaciji rada načelnika upravnih okruga izvršena je analiza realizacije planskih dokumenata (nedeljnih planova), način izveštavanja inspekcijskh službi i jedinica lokalnih samouprava. Usvojen je izveštaj o radu Savet Ruo za 2020 godinu.

-87. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 05. 04.2021 godine

  1. Potpisivanje aneksa   Ugovora o prenosu prava korišćenja nepokretnosti na osnovu koncesije.
  2. Aktuelna problematika u Rasinskom upravnom okrugu;

Učesnici, (gradonačelnica grada Kruševca, predsednice opština Trstenik, Brus,  Ćićevac, zamenici predsednika opština Aleksandrovac i Varvarin, pomenuti predstavnici Apotekarske ustanove: ,,Dr.Mah“ u prisustvu javnog beležnika  i po predaji odgovarajuće dokumetacije potpisili su  aneks  Ugovora o prenosu prava korišćenja nepokretnosti na osnovu koncesije.

Razmatrane su tekuće obaveze lokalnih samouprava definisane Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju  vanrednim situacijama a naročito donošenja i ažuriranja: Procene rizika od od katastrova i Plana zaštite i spasavanja kao akata kojima se identifikkuju  vrste, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzorkuju ili uvećavaju stepen opasnosti, posledice koje mogu nastupiti.

-88. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga  održana 15.04.2021. godine

TEMA:

Sastanak radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid 19, sa predstavnicima Rasinskog okruga.

Sednici Saveta pored članova Saveta prisustvovali su i  pomoćnik ministra zdravlja i rukovodilac radne grupe dr Goran Stamenković, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dragana Potpara i pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandar Adamović, kao i njihovi saradnici: Danijela Ločnar saradnik za koordinaciju upravnih okruga i Jelena Mićić savetnik u jedinici za podršku koordinacione komisije.

Pristuni su još i :direktor Zavoda za Javno zdravlje Kruševac, i načelnici  svih republičkih inspekcija sa sedištem u Rasinskom upravnom okrugu, te rukovodioci komunlanih inspekcija svih lokalnih samouprava i načelnik komunalne milicije Grada Kruševca.

Radna grupa je razmatrala pitanja koordinisanog nadzora, saradnje Okruga i jedinica lokalne samouprave, usklađenost postupanja predstavnika inspekcija i Komunalne milicije na terenu, a tom prilikom upoznala se i sa izazovima sa kojima se inspektori suočavaju.Takođe, razgovaralo se o planiranju po utvrđenim rizicima, posebno kada je u pitanju postupanje kod nepoštovanja protivepidemioloških mera u borbi protiv širenja virusa Kovid 19, ali i o izveštavanju i kordinaciji prilikom ostavljanja podataka sa terena. Razmatrana je i mogućnost pojave novih epidemiolših rizika.

  1. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga održana 02.06.2021. godine

TEMA:

Teme: unapređenje života manjinskih i marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom, rodna ravnopravnost i druga pitanja čija bi rešenja omogućila lokalnim samoupravama punu primenu zakona iz zajedničke nadležnosti.

Sednici su prisustvovali i ministarka-Gordana Čomić, državni sekretari, pomoćnici i članovi kabineta)  Ninoslav Jovanović, državni sekretar ,Olena Papuga, državni sekretar , Mina Rolović – Jočić, državni sekretar, Nada Lazić, posebna savetnica,. Katarina Štrbac, posebna savetnica, Vladimir Jovanović, posebni savetnik, Ivana Antić, pomoćnik ministra , Aleksandar Radosavljević, pomoćnik ministra,.direktorii svih centara za socijalni rad na teritoriji Rasiskog upravnog okrug, načelnik Policijske uprave Kruševac;predsednik Nacionalnog savete Romske nacinalne manjine, direktor Filijale Republičog zavoda za zapošljavanje te predstavnici više udruženja građana.

Konstantatovano je  da stupili  na snagu dva zakona i to: Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije (kroz izmene i dopune), Na sastnku je bilo reči o  primenu zakona u praksi i brže rešavanje problema u svim oblastima – finansije, obrazovanje, javni život, ekologija.

Bilo je reči  ciljevima održivog razvoja Srbije do 2030. u delu sprovođenja  vladavine prava i nezavisnog pravosuđa, rešavanja ekoloških  pitanja, smanjivanja nasilja, unapređenja  ravnopravnosti i dijalog te poboljšanju statusa ljudskih prava. Zaključeno je da su  ciljevi održivog razvoja deo procesa integracija, a više od 85% svega što je potrebno promeniti, menja se na lokalnom nivou.

II

Aktivnosti na suzbijanju širenja virusa KOVID-19

Problematika aktivnosti na suzbijanju širenja visura Kovid – 19 nalazi svoje mesto u ovom izveštaju kao dominantna tema u 2021-toj godini, tema kojom su se zajednički bavili i načelnik Okruga (kao predsedavajući Saveta Okruga i kao komantant Okružnog štaba za vanredne situacije), kao i članovi Saveta. Održan je čitav niz sastanaka kako sa predsednicima opština Rasinskog upravnog okruga (nisu imali karakter sednice Saveta), tako i sa članovima Okružnog štaba za VS ( kao vanredne sednice štaba), tako i sa rukovodiocima inspekcijskih službi (u cilju pripreme nedeljnih planova koordinacije)

Takođe počev od prvog izveštajnog dana  do okončanja izveštajnog perioda Koordinacionoj komisiji se bez izuzetka svakodenvno dostavljaju izveštaji na propisanim obrascima. Održano je i ukupno 23 redovnih sastanaka koordinacije  i sačinjeno i Koordiniacionoj komisiji  dostavljeno isto toliko nedeljnih planova.

 

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2022 godini pre svega planirano je podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (elektronska uprava, izgradnja saobraćajne infrastrukture, energetseka efikasnost, obavljanje poverenih poslova…)

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije), Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove.

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog  i u 2022 godini uključiti  kako narodne poslanike, tako i predstavnike izvršne vlasti..

 

Izveštaj sačinio

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić