Izveštaj povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2017. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

Rasinski upravni okrug

    Broj:919-021-00003/2018-01

    Datum:04.01.2018.godine

K  R U Š E V A C

 

           POVERENIK  ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

                                                                             -gospodin Rodoljub  Šabić-

                                                                                                                    B  E  O  G  R  A  D

Bulevar Kralja Aleksandra 15

Predmet: Godišnji izveštaj na osnovu člana 43. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10).

Na osnovu citirane odredbe zakona izveštavamo Vas o aktivnostima Rasinskog upravnog okruga za period od  01.01.2017.g. do 31.12. 2017. godine,  u vezi  primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja(„Sl. glasnik RS“ br. 120/04, 54/07 i 104/09 i 36/10), kao i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti («Sl.glasnik. RS“br. 97/08, 104/09, 68/12 i 107/12).

  1. Shodno Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa Informator Rasinskog upravnog okruga je ažuriran svakog meseca u izveštajnoj godini.

Informator je objavljen na sajtu Rasinskog upravnog okruga www://rasinski.okrug.gov.rs. Kod Uprave za zajedničke poslove republičkih organa rezervisan je domen i adresa glasi. http://rasinski.okrug.gov.rs.

Na navedenoj internet prezentaciji pored svih neophodnih informacija o Stručnoj službi, nadležnostima, vestima informatora,  radu Saveta okruga, stranke mogu preuzeti i sve obrasce neophodne za ostvarivanje prava u postupcima koji se vode pred inspekcijama ministarstava koja su svoje poslove organizovala pri Rasinskom upravnom okrugu, kao i obrasce neophodne za traženje informacija od javnog značaja. Takođe je i   realizovana prva elektronska usluga na portalu E-uprave i da se radi upravo o obrascu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

  1. U izveštajnom periodu Stručna služba Rasinskog upravnog okruga nije je imala  ni jedan zahtev za pristup informacijama od javnog značaja
  1. U Pogledu implementacije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Stručna služba shodno članu 48. navedenog zakona i u skladu sa Uredbom o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka u Centralni registar zbirki podataka poverenika na dan podnošenja izveštaja ima upisane sledeće zbirke podataka: kadrovska evidencija; evidencija o platama i naknadama zarada, evidencija o naknadama za prevoz na rad i sa rada, evidencija o isplaćenim jubilarnim nagradama i evidencija o prisutnosti na radu. U 2017. godini nije bilo novoupisanih zbirki podataka.

Pripremio

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac

  RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

                                                                                                                                                                Branislav Vesić