Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2018. годину

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2019-01

    Датум:04.01.2019.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

                                                                                                                    Б  Е  О  Г  Р  А  Д

                                                                                                       Булевар Краља Александра 15

 

Предмет: Годишњи извештај на основу члана 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10).

На основу цитиране одредбе закона извештавамо Вас о активностима Расинског управног округа за период од  01.01.2018.г. до 31.12. 2018. године,  у вези  примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја(„Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07 и 104/09 и 36/10), кao и Закона о заштити података о личности («Сл.гласник. РС“бр. 97/08, 104/09, 68/12 и 107/12).

  1. Сходно Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа Информатор Расинског управног округа је ажуриран сваког месеца у извештајној години.

Информатор је објављен на сајту Расинског управног округа www://rasinskiokrug.org.rs. Код Управе за заједничке послове републичких органа резервисан је домен и адреса гласи. http://rasinski.okrug.gov.rs.

На наведеној интернет презентацији поред свих неопходних информација о Стручној служби, надлежностима, вестима информатора,  раду Савета округа, странке могу преузети и све обрасце неопходне за остваривање права у поступцима који се воде пред инспекцијама министарстава која су своје послове организовала при Расинском управном округу, као и обрасце неопходне за тражење информација од јавног значаја. Такође реализована је, као прва (и за сада једина) електронска услуга на порталу Е-управе и ради се управо о обрасцу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

  1. У извештајном периоду Стручна служба Расинског управног округа није је имала  ни један захтев за приступ информацијама од јавног значаја
  1. У Погледу имплементације Закона о заштити података о личности, Стручна служба сходно члану 48. наведеног закона и у складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података у Централни регистар збирки података повереника на дан подношења извештаја има уписане следеће збирке података: кадровска евиденција; евиденција о платама и накнадама зарада, евиденција о накнадама за превоз на рад и са рада, евиденција о исплаћеним јубиларним наградама и евиденција о присутности на раду. У 2018. години није било новоуписаних збирки података.

 

Припремио

Шеф Одсека општих послова                                                                    РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Дејан Јовац                                                                                                                      НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић