ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И УРЕДБА О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. Проглашава се ванредно стање на територији Републике Србије.
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о мерама за време ванредног стања
16 марта, 2020
На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, Влада, уз супотпис председника Републике, доноси Уредбу о мерама за време ванредног стања

Уредба је објављена у “Службеном гласнику РС“, бр. 31/2020 од 16.3.2020. године, када је и ступила на снагу.

Члан 1.
Овом уредбом прописују се мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања.

Члан 2.
Министарство унутрашњих послова, у сагласности са Министарством здравља, може привремено да ограничи или забрани кретање лицима на јавним местима, као и да нареди појединим лицима или групама лица која су заражена или се сумња да су заражена заразном болести COVID-19 да бораве на адреси свог пребивалишта, односно боравишта, са обавезом јављања надлежној здравственој установи.

Члан 3.
Министарство унутрашњих послова може да нареди да се изврши затварање свих прилаза отвореном простору или објекту и онемогући напуштање тог простора или објекта без посебног одобрења, као и да нареди обавезан боравак одређеним лицима или групама лица на одређеном простору и одређеним објектима (прихватни центри за мигранте и сл.).

Члан 4.
Забрањује се сазивање и одржавање зборова и свих других окупљања грађана на отвореном простору.
У затвореном простору забрањују се сва окупљања (спортске, културне и друге манифестације) осим окупљања која су од посебног интереса за рад и функционисање државних органа и служби, за чије одржавање посебно одобрење у складу са овом одлуком издаје министар унутрашњих послова.
Одлуком Владе, у зависности од епидемиолошке ситуације, могу се предвидети изузеци од правила из ст. 1. и 2. ове уредбе.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове уредбе прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. године.
Задужују се надлежне изборне комисије да обезбеде и чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења изборних радњи и избора.
Спровођење изборних радњи наставиће се од дана престанка ванредног стања.

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2515/2020
У Београду, 15. марта 2020. године

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.