ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-3/22-01
04. 0 2022 год.

 Крушевац

ПЛАН РАДА

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

37000 Крушевац

Ул.Балканска 63

 

Тел:             037/429 795

Факс:          037/439 962

E-mail:       rasinskiokrug@mts.rs

 

Облик организовања:                      ДРЖАВНИ ОРГАН

Назив подгрупе:                              Помоћни послови за функционисање државе

Шифра делатности:                         8411

ПИБ:                                                  104199906

Шифра буџетског корисника:         41120

 

II ДЕЛОКРУГ  РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Расински  управни округ је образован Уредбом о управним окрузима која је објављена у «Службеном гласнику РС» бр. 15/2006 и представља подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје. Подручје Расинског округа чине град Крушевац и пет општина: Брус, Александровац, Трстеник, Варварин и Ћићевац.

 

Стручна служба Расинског  управног округа обавља послове којима се обезбеђује стручна и техничка потпора начелнику управног округа у обављању његових дужности  и послова који су заједнички за све окружне подручне јединице органа државне управе.

 

У Стручној служби Округа обављају се послови који се односе на:

остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, а  образоване за подручје шире или уже од  подручја Управног округа; пружање стручне и административно техничке подршке Савету Управног округа; управне послове у вези радноправног статуса државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; припрему Нацрта кадровског плана, планирање кадрова и анализу испуњености кадровског плана; обуку, оцењивање и напредовање државних службеника; припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; послове пружања информација од јавног значаја; послове заштите података о личности; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Округа; послови припреме пословника о раду Савета управног округа; планирање и наменско трошење средстава за рад Округа; израду нацрта финансијског плана; израду плана јавних набавки; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката; руковање опремом Округа; прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених; унос података у Регистар запослених; подношење пореских пријава; послове безбедности и здравља на раду и   противпожарне заштите; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета; дактилографскe пословe и пословe умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора, превоза и друге послове од значаја за рад Поморавског управног округа.

– текуће одржавање и обезбеђивање пословног простора, отклањање мањих кварова на електро-инсталацијама,  чишћење и отклањање снега; замену прекидача, утикача, сијалица и неонских светиљки;

– и друге послове од значаја за рад управног округа.

 

У 2022. години планиране су следеће активности:

 

Из информатичке области:

 1. 1. Током 2022. године вршиће се послови реконструкције и изградње локалних рачунарских мрежа које одржава Округ у складу са потребама инспекцијских органа.
 2. Редовно одржавање и унапређење web сајта Округа. Побољшање и увођење нових сервиса.
 3. Даље побољшање постојећих сервиса и увођење нових ради унапређења рада корисника у мрежи.
 4. Редовна подршка корисницима по питању антивирусне заштите у мрежи Округа.
 5. Пружање информатичке и техничке помоћи корисницима у случају проблема са радом мреже, рачунарске опреме и интернет сервиса.
 6. Координација и праћење одржавања рачунарске опреме на основу склопљених уговора о одржавању са сервисним фирмама.
 7. 7. Техничка подршка функционисању заједничких електронских сервиса: е-инспетор, писарница у складу са постојећом нормативом и могућнстима.
 8. 8. Обезбеђивање редовног одржавања инсталиране опреме и уређаја.

 

Из области финансијско – материјалних послова:

 1. Сачињавање Нацрта финансијског плана Округа и усаглашавање са Планом набавки Округа.
 2. У складу са одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника систему о извршењу буџета  („Службени гласник РС“, бр. 83/10,   53/12, 20/14, 88/16 и 110/17), као и Финансијског плана Округа за 2022. годину,   од првог до петог у месецу   планирање    квоте за наредни и следећа два месеца. На основу одобрених квота од стране Министарства финансија – Управе за трезор,   планирање   извршења доспелих обавеза, односно плаћање доспелих рачуна.  Планирано је извршење буџета за 2022 годину у 100 – процентном износу у односу финансијски план и Закон о буџету за 2022. годину.
 3. Приликом обраде рачуноводствене документације утврђивање суштинске и рачунске исправности документације која се, након потврде да је услуга извршена у складу са уговором или роба примљена, уноси у апликацију за преузимање обавеза.
 4. Припремање документације за обрачун зарада запослених што подразумева  припрему документације зарада за редован рад за 9 запослених; припрему документације за обрачун накнада за боловања и друга одсуства; припрему документације за обрачун прековременог рада за запослене који су тај рад остварили и приправности; припрему документације за уплату превоза за долазак и одлазак с посла за 8 запослених; контролу путних налога и исплату дневница и путних трошкова   службених путовања у земљи и   иностранству; остале уплате и исплате – солидарне помоћи (у 2022. години).  Рад у порталу ,,Искра,,.
 5. У складу са одобреним квотама и уз одобрење начелника Округа, припремање захтева за плаћање преузетих обавеза у информациони систем извршења буџета (ИСИБ) – Управа за трезор.

План   је да у току 2022. године обради најмање исти број фактура, пореских пријава и потврда о просеку примања као у 2021. години.

 1. Једном месечно, радити  ажурирање регистра запослених у Округу, до 07-ог у месецу, где се база података достављена из Управе за трезор допуњава финансијским подацима везано за исплате које извршава Округ (зараде лица ангажованих на привременим и повременим пословима, солидарне помоћи, дневнице за службена путовања).
 2. Упоређивање сваке пристигле фактуре са оном која је унета у ЦРФ и само ако су подаци потпуно идентични, измиривање фактуре. У случају да добављач није унео фактуру у ЦРФ, или је унео различит податак, буџетски корисник је дужан да га обавести о томе, да захтева унос фактуре или корекцију фактуре у ЦФР-у. Буџетски корисник не сме да измири фактуру ако подаци у ЦРФ-у нису идентични онима на фактури. Поступање у складу са Законским променама које ступају на снагу у текућој години.
 3. У складу са Правилником о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије  попуњени Прилог 1 у excel формату и скенирани Прилог 1 са печатом и потписом одговорног лица достављати Министарству финансија електронским путем на адресу dunja.tepavac@mfin.gov.rs. до 15. у месецу за претходни месец. Рад у порталу Искра
 4. Издавање потврде о оствареном промету по одређеним уговорима или за одређени период за потребе учешћа на тендерима.  Одсек даје податак о томе, док начелник Округа  својим потписом оверава  те потврде.

 

 1.   Књижење свих пословних промена и то:

– улазних докумената: фактуре за материјал , фактуре за услуге, фактуре за основна средства, фактуре за ситан инвентар, фактуре за грађевинске радове који су ослобођени ПДВ-а по члану 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност, фактуре за регистрације и таксе;

–    извода: извод 01 – приходи буџета  ;

– нефинансијске имовине у сталним средствима: пријем основних средстава по фактури, амортизација основних средстава, расход основних средстава;

–    обавеза по основу расхода за запослене: плате, боловања , уговори о делу, помоћ у случају смрти, солидарна, дневнице у земљи, привремени и повремени послови    и превоз запослених;

 1.      вођење књиге улазних фактура.
 2.  усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом и са дневником;
 3.          усаглашавање картице добављача од којих Округ набавља робу са  књиговодственом евиденцијом; праћење уговора и њихово извршавање, по времену и средствима;
 4. Израда Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета и усаглашавање са евиденцијом Управе за трезор;
 5. Израда завршног рачуна за 2021. годину.
 6. Евиденција основних средстава и ситног инвентара Округа;  усаглашавање књиговодственог стања основних средстава и ситног инвентара са финансијским књиговодством; сортирање и одлагање документације; контактирање са сарадницима по питању имовине републичких органа; усаглашавање књиговодственог стања основних средстава и ситног инвентара са стањем утврђеним годишњим пописом; израда обрачуна амортизације основних средстава; штампање пописних листа; књижење разлике вишкова и мањкова по годишњем попису.
 7. у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15), обрада свих пописних листа нефинансијске имовине Округа (за основна средства, ситан инвентар и потрошни материјал), и свођење књиговодственог стања на стварно стање утврђено пописом на дан 31.12.2021.године;
 8.     сагласно одредбама Правилника о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије („Службени гласник РС”, број 65/14), до 28.02.2022. године доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије Образац СВИ 1 (Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије на дан 31.12.2019. године) и Oбразац СВИ 2 (Извештај о структури и вредности покретне имовине Републике Србије на дан 31.12.2021. године), у складу са правилником који прописује стандардни класификациони оквир и контни план за буџетски систем;
 9. на основу Уредбе о евиденцији непокретности у јавној својини, до 28.02.2022. године за сваку непокретност појединачно Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије достави НЕП обрасце – евиденција непокретности. Такође, уз достављање НЕП образаца Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије потребно је доставити  Збирни извештај о непокретностима (ЗОС образац);

28 израда кварталних извештаја и достављање Министарству финансија – Управи за трезор Извештаје о извршењу буџета – Образац 5.

Из области правних послова:

 1. У 2022. години план   је да редовне послове који не могу да се планирају квантитативно (израда решења из делокруга рада Одсека, израда извештаја и уговора из домена рада Одсека  , вођење разних евиденција, обављање административних и др. послова, израда извештаја о повредама на раду, подношење захтева осигуравајућем друштву за накнаду штете у вези осигурања имовине и запослених,) завршава благовремено, квалитетно и ефикасно у задатим роковима.
 2.   Планира се израда Нацрта кадровског плана у складу са предлогом Закона о буџету; израда Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; израда решења и других аката из области рада и радних односа (израда решења за приправност; израда решења и уговора о раду о заснивању радног односа на одређено и неодређено време;; израда решења о плаћеном и неплаћеном одсуству; јубиларним наградама, напредовању запослених,  израда записника и  решења о солидарној помоћи као и израда дописа и обавештења из области радних односа и др.); послови спровођења поступка  вредновања (прегледи циљева и извештаја о вредновању; анализа вредновања за СУК); вођење кадровских и других евиденција; евиденције у складу са Заштитом података о личности; израда статистичких и других извештаја (статистички преглед структуре запослених и достава тих података Служби за управљање кадровима, обављање стручних и других послова за запослене (израда потврда и попуњавање образаца), као и из области здравственог, пензијског и инвалидског осигурања (електронске пријаве и одјаве кроз Центрaлни регистар обавезног социjалног осигурања) и остваривања других права из радног односа и други послови из делокруга рада Одсека.
 3. планирано је праћење и анализа оспособљености људских ресурса Округа; израда програма стручног образовања и усавршавања државних службеника; праћење реализације програма стручног усавршавања државних службеника (пријава запослених за обуке у сарадњи са Националном академијом за јавну управу) и вођење евиденције стручног усавршавања државних службеника и намештеника у Округу. Планирано је да сви запослених државни службеницу у 2022.тој години имају барем по једну обуку у организацији Националне академије.

 

Из области јавних набавки:

32.Сачинини и на порталу Јавних набавки објавити извештај о спровођењу набавки за 2021. годину

 1. Израда плана јавних набавки мале вредности и плана набававки на које се закон не примењује
 2. Реализација поступака, праћење уговорних обавеза и поступање сходно Правилнику и  Закону о набавкама.

Очекивани резултати су да наведени планови буду у потпуности реализовани и да задовоље захтеване потребе уз пуно поштовање Закона о јавним набавкама и подзаконских аката донетих на основу Закона.

 

Из области канцеларијског пословања:

 1. План рада писарнице Округа је следећи:
 • пријем поште;
 • сигнирање и завођење поште;
 • евидентирање, завођење и пуштање предмета у рад,
 • вођење интерне доставне књиге
 • здружење и допуна накнадно приспелих поднесака;
 • пресигнација предмета;
 • архивирање предмета;
 • израда архивских књига за 2022. годину;
 • сређивање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала ( 2011. година);
 • подношење одговарајућих извештаја.

Планирано је да писарница изврши завођење приближно истог броја предмета као у 2021 години., као и приближно исти броја примљених и експедованих пошиљки. Планиран је и приближно исти број архивираних предмета као у 2021. тој години.

 

Из области текућег одржавања:

 

 1. Реконстукција тоалета расинског управног округа (замена плочица и санитарија), као и дотрајале и неисправен водоводне и канализацине инсталације у тоалетима ;
 2. поправка делова намештаја и ентеријера, набавка намештаја и друге канцеларијске опреме, , набавка грбова, застава и натписа и других добара,
 3. Редовно чишћење кровних сливника и олука, одгушење водоводних и канализационих инсталација,
 4. Редовно чишћење пословних просторија, сала   и осталог техничког простора, полирање намештаја, одржавање подних и зидних површина, прање тепиха, прање прозора, дезинфекција, дератизација, дезинсекција и други послови области хитних интервенција и налога инспекцијских органа (чишћења и отапања снега, уклањање последица изливања воде.);

 

 1. Текуће одржавања инсталација и опреме обухвата периодичне прегледе и редовне сервисе:

–   1 разводног ормана,

–   1 телефонске централе

– противпожарних апарата и хидранта.

                  

-из области Превоза:

 1. Превоз корисника вршити у складу са Уредбом о начину коришћења службених возила са једним моторним возилом које је додељено Округу:
 • Издавање  путних налога   и израда месечних Извештаја о утрошку горива и пређеној километражи;
 • Редовно одржавање и сервисирање, издавање налога за оправку возила, регистрација и осигурање возила;
 • Контрола трошкова коришћења ТАГ уређаја за пролаз аутопутевима Србије;
 • Упућивање возача на претходне и периодичне лекарске прегледе;

– из области одржавања хигијене:            

 1. дневно одржавање хигијене;

 

 1. уређење зелене површине испред зграде

 

– из области рада фотокопирнице:

 1. достављање извештаја о броју урађених копија на фотокопирима, а ради извршења уговора за одржавање опреме;
 2. умножавање материјала на   фотокопир апаратима.

 

– из области рада дактилобироа:

 

 1. ажурно куцање и прекуцавање текстова, израђивање табела, пријем меилова и помоћ корисницима информационог система на уносу података.

 

Из области подршке начелнику Округа и Савету Округа:

 

 1. Пружање стручне и техниче подршке раду Савета управног округа (најмање шест седница у 2022.тој години и пружање подршке раду радних тела формираних од стране савета; позиви, записници, закључци… као и стручне подршке свим састанцима које начелник округа одржава са другим државним органима, недржавним субјектима и организацијама.
 2. Пружање стручне и техничке подршке одржавању колегијума начелника Округа са руководиоцима унутрашњих подручних јединица; планирано је 12 колегијума, као и састанцима ванредне природе који немају карактер колегијума, те подржке у односу на сарадњу са Координационом комисијом Владе Републике Србије,
 3. Пружање стручне и техничке подршке, вођење одговарајућих евиденција у домену рада Окружног штаба за ванредне ситуације чији је командант начелник Расинског управног округа.

 

Припремио:

Шеф Одсека општих послова

Дејан Јовац

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић