PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA ZA 2024. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj 000017857 2024 41120 000 000 020 092

04.01.2024. godine

Kruševac

 

PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2024. GODINU

 

 OPŠTI PODACI

 

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

37000 Kruševac

Ul.Balkanska 63

 

Tel:             037/429 795

Faks:          037/439 962

E-mail:       rasinskiokrug@mts.rs

 

Oblik organizovanja:                      DRŽAVNI ORGAN

Naziv podgrupe:                               Pomoćni poslovi za funkcionisanje države

Šifra delatnosti:                         8411

PIB:                                                     104199906

Šifra budžetskog korisnika:      41120

 

II DELOKRUG  RADA STRUČNE SLUŽBE

Rasinski  upravni okrug je obrazovan Uredbom o upravnim okruzima koja je objavljena u «Službenom glasniku RS» br. 15/2006 i predstavlja područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje. Područje Rasinskog okruga čine grad Kruševac i pet opština: Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Varvarin i Ćićevac.

Stručna služba Rasinskog  upravnog okruga obavlja poslove kojima se obezbeđuje stručna i tehnička potpora načelniku upravnog okruga u obavljanju njegovih dužnosti  i poslova koji su zajednički za sve okružne područne jedinice organa državne uprave.

U Stručnoj službi Okruga obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave; pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a  obrazovane za područje šire ili uže od  područja Upravnog okruga; pružanje stručne i administrativno tehničke podrške Savetu Upravnog okruga; upravne poslove u vezi radnopravnog statusa državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; pripremu Nacrta kadrovskog plana, planiranje kadrova i analizu ispunjenosti kadrovskog plana; obuku, ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; pripremu akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; vođenje evidencije o državnim službenicima i nameštenicima; razvoj kadrova i predlaganje mera za unapređenje razvoja kadrova; poslove pružanja informacija od javnog značaja; poslove zaštite podataka o ličnosti; pripremu godišnjeg programa rada i izveštaja o radu Okruga; poslovi pripreme poslovnika o radu Saveta upravnog okruga; planiranje i namensko trošenje sredstava za rad Okruga; izradu nacrta finansijskog plana; izradu plana javnih nabavki; poslove organizovanja i realizacije postupaka javnih nabavki; kontrolu finansijskih i računovodstvenih podataka; knjigovodstvene poslove; poslove u vezi sa namenskim trošenjem sredstava koji se odnose na realizaciju projekata; rukovanje opremom Okruga; prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; unos podataka u Registar zaposlenih; podnošenje poreskih prijava; poslove bezbednosti i zdravlja na radu i   protivpožarne zaštite; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; nabavku, čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; prijem, evidentiranje, združivanje, razvođenje, arhiviranje i ekspediciju predmeta; daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora, prevoza i druge poslove od značaja za rad Pomoravskog upravnog okruga.

– tekuće održavanje i obezbeđivanje poslovnog prostora, otklanjanje manjih kvarova na elektro-instalacijama; zamenu prekidača, utikača, sijalica i neonskih svetiljki;

– i druge poslove od značaja za rad upravnog okruga.

U 2024. godini planirane su sledeće aktivnosti:

Iz informatičke oblasti:

 1. Tokom 2024. godine vršiće se poslovi rekonstrukcije i izgradnje lokalnih računarskih mreža koje održava Okrug u skladu sa potrebama inspekcijskih organa.
 2. Redovno održavanje i unapređenje web sajta Okruga. Poboljšanje i uvođenje novih servisa.
 3. Dalje poboljšanje postojećih servisa i uvođenje novih radi unapređenja rada korisnika u mreži.
 4. Redovna podrška korisnicima po pitanju antivirusne zaštite u mreži Okruga.
 5. Pružanje informatičke i tehničke pomoći korisnicima u slučaju problema sa radom mreže, računarske opreme i internet servisa.
 6. Koordinacija i praćenje održavanja računarske opreme na osnovu sklopljenih ugovora o održavanju sa servisnim firmama.
 7. Tehnička podrška funkcionisanju zajedničkih elektronskih servisa: e-inspetor, pisarnica u skladu sa postojećom normativom i mogućnstima.
 8. Obezbeđivanje redovnog održavanja instalirane opreme i uređaja.
 9. Shodno postojećoj Uredbi o elektronskoj pisarnici i propisnim rokovima planirano je i obezbeđenje, posredstvom nadležne vladine službe, kao i aktivacija Portala elektronska  pisarnica kao e eventualna nabavka neophodne,  prateće opreme.

Iz oblasti finansijsko – materijalnih poslova:

 1. Sačinjavanje Nacrta finansijskog plana Okruga i usaglašavanje sa Planom nabavki Okruga.
 2. U skladu sa odredbama Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika sistemu o izvršenju budžeta  („Službeni glasnik RS“, br. 83/10,   53/12, 20/14, 88/16 i 110/17), kao i Finansijskog plana Okruga za 2023. godinu,   od prvog do petog u mesecu   planiranje    kvote za naredni i sledeća dva meseca. Na osnovu odobrenih kvota od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor,   planiranje   izvršenja dospelih obaveza, odnosno plaćanje dospelih računa.  Planirano je izvršenje budžeta za 2024 godinu u 100 – procentnom iznosu u odnosu finansijski plan i Zakon o budžetu za 2024. godinu.
 3. Prilikom obrade računovodstvene dokumentacije utvrđivanje suštinske i računske ispravnosti dokumentacije koja se, nakon potvrde da je usluga izvršena u skladu sa ugovorom ili roba primljena, unosi u aplikaciju za preuzimanje obaveza.
 4. Pripremanje dokumentacije za obračun zarada zaposlenih što podrazumeva  pripremu dokumentacije zarada za redovan rad za 9 zaposlenih; pripremu dokumentacije za obračun naknada za bolovanja i druga odsustva; pripremu dokumentacije za obračun prekovremenog rada za zaposlene koji su taj rad ostvarili i pripravnosti; pripremu dokumentacije za uplatu prevoza za dolazak i odlazak s posla za 8 zaposlenih; kontrolu putnih naloga i isplatu dnevnica i putnih troškova   službenih putovanja u zemlji i   inostranstvu; ostale uplate i isplate – solidarne pomoći (u 2024. godini).  Rad u portalu ,,Iskra,,. Rad u portalu SEF
 5. U skladu sa odobrenim kvotama i uz odobrenje načelnika Okruga, pripremanje zahteva za plaćanje preuzetih obaveza u informacioni sistem SPIRI – Uprava za trezor. Plan   je da u toku 2024. godine obradi najmanje isti broj faktura, poreskih prijava i potvrda o proseku primanja kao u 2023. godini.
 6. Jednom mesečno, raditi  ažuriranje registra zaposlenih u Okrugu, do 07-og u mesecu, gde se baza podataka dostavljena iz Uprave za trezor dopunjava finansijskim podacima vezano za isplate koje izvršava Okrug (zarade lica angažovanih na privremenim i povremenim poslovima, solidarne pomoći, dnevnice za službena putovanja).
 7. Upoređivanje svake pristigle fakture sa onom koja je uneta u SEF i samo ako su podaci potpuno identični, izmirivanje fakture. U slučaju da dobavljač nije uneo fakturu u SEF, ili je uneo različit podatak, budžetski korisnik je dužan da ga obavesti o tome, da zahteva unos fakture ili korekciju fakture u SEF-u. Budžetski korisnik ne sme da izmiri fakturu ako podaci u SEF-u nisu identični onima na fakturi. Postupanje u skladu sa Zakonskim promenama koje stupaju na snagu u tekućoj godini.
 8. U skladu sa Pravilnikom o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije  popunjeni Prilog 1 u excel formatu i skenirani Prilog 1 sa pečatom i potpisom odgovornog lica dostavljati Ministarstvu finansija elektronskim putem do 15. u mesecu za prethodni mesec. Rad u portalu Iskra
 9. Izdavanje potvrde o ostvarenom prometu po određenim ugovorima ili za određeni period za potrebe učešća na tenderima.  Odsek daje podatak o tome, dok načelnik Okruga  svojim potpisom overava  te potvrde.
 10. Knjiženje svih poslovnih promena i to: – ulaznih dokumenata: fakture za materijal , fakture za usluge, fakture za osnovna sredstva, fakture za sitan inventar, fakture za građevinske radove koji su oslobođeni PDV-a po članu 10. stav 2. tačka 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost, fakture za registracije i takse;- izvoda: izvod 01 – prihodi budžeta  ;

  – nefinansijske imovine u stalnim sredstvima: prijem osnovnih sredstava po fakturi, amortizacija osnovnih sredstava, rashod osnovnih sredstava;

  – obaveza po osnovu rashoda za zaposlene: plate, bolovanja , ugovori o delu, pomoć u slučaju smrti, solidarna, dnevnice u zemlji, privremeni i povremeni poslovi    i prevoz zaposlenih;

 11.  Vođenje knjige ulaznih faktura.
 12.  Usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom i sa dnevnikom;
 13.  Usaglašavanje kartice dobavljača od kojih Okrug nabavlja robu sa  knjigovodstvenom evidencijom; praćenje ugovora i njihovo izvršavanje, po vremenu i sredstvima;
 14. Izrada Obrasca 5 – Izveštaj o izvršenju budžeta i usaglašavanje sa evidencijom Uprave za trezor;
 15. Izrada završnog računa za 2023. godinu.
 16. Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara Okruga;  usaglašavanje knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava i sitnog inventara sa finansijskim knjigovodstvom; sortiranje i odlaganje dokumentacije; kontaktiranje sa saradnicima po pitanju imovine republičkih organa; usaglašavanje knjigovodstvenog stanja osnovnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem utvrđenim godišnjim popisom; izrada obračuna amortizacije osnovnih sredstava; štampanje popisnih lista; knjiženje razlike viškova i manjkova po godišnjem popisu.
 17. U skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, broj 33/15), obrada svih popisnih lista nefinansijske imovine Okruga (za osnovna sredstva, sitan inventar i potrošni materijal), i svođenje knjigovodstvenog stanja na stvarno stanje utvrđeno popisom na dan 31.12.2023.godine;
 18.  Saglasno odredbama Pravilnika o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 65/14), do 28.02.2022. godine dostaviti Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije Obrazac SVI 1 (Izveštaj o strukturi i vrednosti nepokretne imovine u svojini Republike Srbije) i Obrazac SVI 2 (Izveštaj o strukturi i vrednosti pokretne imovine Republike Srbije na dan 31.12.2023. godine), u skladu sa pravilnikom koji propisuje standardni klasifikacioni okvir i kontni plan za budžetski sistem;
 19. Na osnovu Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini, do 28.02.2024. godine za svaku nepokretnost pojedinačno Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije dostavi NEP obrasce – evidencija nepokretnosti. Takođe, uz dostavljanje NEP obrazaca Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije potrebno je dostaviti  Zbirni izveštaj o nepokretnostima (ZOS obrazac);
 20. izrada kvartalnih izveštaja i dostavljanje Ministarstvu finansija – Upravi za trezor Izveštaje o izvršenju budžeta – Obrazac 5.

Iz oblasti pravnih poslova:

 1. U 2024. godini plan   je da redovne poslove koji ne mogu da se planiraju kvantitativno (izrada rešenja iz delokruga rada Odseka, izrada izveštaja i ugovora iz domena rada Odseka  , vođenje raznih evidencija, obavljanje administrativnih i dr. poslova, izrada izveštaja o povredama na radu, podnošenje zahteva osiguravajućem društvu za naknadu štete u vezi osiguranja imovine i zaposlenih,) završava blagovremeno, kvalitetno i efikasno u zadatim rokovima.
 2. Planira se izrada Nacrta kadrovskog plana u skladu sa predlogom Zakona o budžetu; izrada Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; izrada rešenja i drugih akata iz oblasti rada i radnih odnosa (izrada rešenja za pripravnost; izrada rešenja i ugovora o radu o zasnivanju radnog odnosa na određeno i neodređeno vreme;; izrada rešenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu; jubilarnim nagradama, napredovanju zaposlenih,  izrada zapisnika i  rešenja o solidarnoj pomoći kao i izrada dopisa i obaveštenja iz oblasti radnih odnosa i dr.); poslovi sprovođenja postupka  vrednovanja (pregledi ciljeva i izveštaja o vrednovanju; analiza vrednovanja za SUK); vođenje kadrovskih i drugih evidencija; evidencije u skladu sa Zaštitom podataka o ličnosti; izrada statističkih i drugih izveštaja (statistički pregled strukture zaposlenih i dostava tih podataka Službi za upravljanje kadrovima, obavljanje stručnih i drugih poslova za zaposlene (izrada potvrda i popunjavanje obrazaca), kao i iz oblasti zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja (elektronske prijave i odjave kroz Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) i ostvarivanja drugih prava iz radnog odnosa i drugi poslovi iz delokruga rada Odseka.
 3. Planirano je praćenje i analiza osposobljenosti ljudskih resursa Okruga; izrada programa stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika; praćenje realizacije programa stručnog usavršavanja državnih službenika (prijava zaposlenih za obuke u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu) i vođenje evidencije stručnog usavršavanja državnih službenika i nameštenika u Okrugu. Planirano je da svi zaposlenih državni službenicu u 2024.toj godini imaju barem po jednu obuku u organizaciji Nacionalne akademije.

Iz oblasti javnih nabavki:

 1. Sačinini i na portalu Javnih nabavki objaviti izveštaj o sprovođenju nabavki za 2023. godinu shodno zakonskim obavezama evidentirati pojedičanke ugovore na Portalu;
 2. Izrada plana javnih nabavki male vrednosti i plana nabavavki na koje se zakon ne primenjuje,
 3. U Domenu sprovođenja centralizovanih javnih nabavki vršiti odgovarajuća ažuriranja na Portalu UZZPRO, zaključiti po objavljivanju Okvirnih sporazuma, sve pojedinačne ugovore;
 4. Realizacija postupaka, praćenje ugovornih obaveza i postupanje shodno Pravilniku i  Zakonu o nabavkama. Prioritet je potpuna implementacija Centralizovanih nabavki.

Očekivani rezultati su da navedeni planovi budu u potpunosti realizovani i da zadovolje zahtevane potrebe uz puno poštovanje Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona.

Iz oblasti kancelarijskog poslovanja:

 1. Plan rada pisarnice Okruga je sledeći: Pre svega potpuna implementacija projekta E-pisarnica
 • prijem pošte;
 • signiranje i zavođenje pošte;
 • evidentiranje, zavođenje i puštanje predmeta u rad,
 • vođenje interne dostavne knjige
 • združenje i dopuna naknadno prispelih podnesaka;
 • arhiviranje predmeta;
 • izrada arhivskih knjiga za 2024. godinu;
 • sređivanje arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala ( 2013. godina);
 • podnošenje odgovarajućih izveštaja.

Planirano je da pisarnica izvrši zavođenje približno istog broja sopstvenih predmeta kao u 2023 godini., kao i približno isti broja primljenih i ekspedovanih pošiljki. Planiran je i približno isti broj arhiviranih predmeta kao u 2023. toj godini.

Iz oblasti tekućeg održavanja:

 

 1. Rekonstukcija toaleta na prvom spratu, rasinskog upravnog okruga (zamena pločica i sanitarija), kao i dotrajale i neispraven vodovodne i kanalizacine instalacije u toaletima;
 2. popravka delova nameštaja i enterijera, nabavka nameštaja i druge kancelarijske oprem , nabavka grbova, zastava i natpisa i drugih dobara,
 3. Rekonsgtrukicaj sale za sastanke Rasinskog upravnog okruga (rekonstrukcija poda, zidarsko-farmabrski radovi)
 4. Redovno čišćenje poslovnih prostorija, sala   i ostalog tehničkog prostora, poliranje nameštaja, održavanje podnih i zidnih površina, pranje tepiha, pranje prozora, dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija i drugi poslovi oblasti hitnih intervencija i naloga inspekcijskih organa (čišćenja i otapanja snega, uklanjanje posledica izlivanja vode.);
 5. Tekuće održavanja instalacija i opreme obuhvata periodične preglede i redovne servise:
 • 1 razvodnog ormana,
 • 1 telefonske centrale
 • protivpožarnih aparata i hidranta

Iz oblasti Prevoza:

 1. Prevoz korisnika vršiti u skladu sa Uredbom o načinu korišćenja službenih vozila sa jednim motornim vozilom koje je dodeljeno Okrugu:
 • Izdavanje  putnih naloga   i izrada mesečnih Izveštaja o utrošku goriva i pređenoj kilometraži;
 • Redovno održavanje i servisiranje, izdavanje naloga za opravku vozila, registracija i osiguranje vozila;
 • Kontrola troškova korišćenja TAG uređaja za prolaz autoputevima Srbije;
 • Upućivanje vozača na prethodne i periodične lekarske preglede;

Iz oblasti održavanja higijene:             

 1. dnevno održavanje higijene;
 2. uređenje zelene površine ispred zgrade

Iz oblasti rada fotokopirnice:

 1. dostavljanje izveštaja o broju urađenih kopija na fotokopirima, a radi izvršenja ugovora za održavanje opreme;
 2. umnožavanje materijala na   fotokopir aparatima.

Iz oblasti rada daktilobiroa:

 1.  ažurno kucanje i prekucavanje tekstova, izrađivanje tabela, prijem meilova i pomoć korisnicima informacionog sistema na unosu podataka.

Iz oblasti podrške načelniku Okruga i Savetu Okruga:

 1. Pružanje stručne i tehniče podrške radu Saveta upravnog okruga (najmanje šest sednica u 2024.toj godini i pružanje podrške radu radnih tela formiranih od strane saveta; pozivi, zapisnici, zaključci… kao i stručne podrške svim sastancima koje načelnik okruga održava sa drugim državnim organima, nedržavnim subjektima i organizacijama.
 2. Pružanje stručne i tehničke podrške održavanju kolegijuma načelnika Okruga sa rukovodiocima unutrašnjih područnih jedinica; planirano je 12 kolegijuma, kao i sastancima vanredne prirode koji nemaju karakter kolegijuma, te podržke u odnosu na saradnju sa Koordinacionom komisijom Vlade Republike Srbije,
 3. Pružanje stručne i tehničke podrške, vođenje odgovarajućih evidencija u domenu rada Okružnog štaba za vanredne situacije čiji je komandant načelnik Rasinskog upravnog okruga.

Pripremio:

Šef Odseka opštih poslova

Dejan Jovac

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić