Rasinski okrug » Zakoni

Zakoni

Na ovoj stranici možete preuzeti tekstove nekih od zakona i uredbi koje definišu rad i organizaciju Rasinskog upravnog okruga.

Zakon o ministarstvima

Zakon o budžetskom sistemu

Zakon o državnoj upravi

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o državnim službenicima (nezvanično prečišćen tekst)

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (nezvanično prečišćen tekst)

Uredba o pripremi kadrovskog plana

Uredba o ocenjivanju državnih službenika