Извештај о раду Савета за 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-10/2011-01
12. 01. 2011. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ
И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
-МИНИСТРУ-

 На основу члана 42. Закона о државној управи (,,Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2010 ГОДИНУ

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа, још градоначелник града Крушевца, Десимир Павловић као и председници пет  општина  Округа и то: председник председник општине Трстеник, Стеван Ђаковић, председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин, Зоран Миленковић, председник општине Брус Зоран Шљивић и председник општине Александровац, Југослав Стајковац.

Од01. 01. 2010. године  до 31. 12. 2009. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно седам седница Савета, на којим је донето  закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива (ванредни надзор експлоатације шљунка)

ЗАКЉУЧЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ОДРЖАНИХ ТОКОМ 2010. ГОДИНЕ

Двадесетдруга седница Савета -26. 02. 2010

1. Управљање чврстим отпадом – презентација предузећа ,,ASA Internacional“ , Viena, представништво ,,ASA EKO“ Београд.
2. Инспекцијске службе – степен сарадње и актуелна проблематика

Двадесеттрећа седница Савета 22. 04. 2010

Закључци:

Усваја се потпуности текст писма о ангажовању – РАСИНА
Обавезују се чланови Савета Расинског управног округа, да споразум – Писмо о ангажовању, предложе општинским, односно Већу града Крушевца, на усвајање, најкасније до 07. 05. 2010. године.

Формира се међуопштинска радна група за питања заштите животне средине и управљања отпадом

Двадесетчетврта седница Савета 05. 05. 2010

1. Нацрт просторног плана Републике Србије-презентација
2. Презентација предузећа: Global Intercontinental (Serbia) Ltd, oдносно технологије: ,,енергија из отпада“.

Двадесетпета седница Савета. 30. 07. 2010.

  1. Разматрање нацрта Уговора о испоруци воде из регионалног система за водоснабдевање Расинског округа.

Двадесетшеста седница Савета –дневни ред 15. 09. 2010. год

1. Републичке инспекцијскe  службe,   односи  са локалним самоуправама и делокруг у светлу новоусвојених прописа.

2. Информација о раду Полицијске управе Крушевац и Прекршајног суда у Крушевцу.

3. Информација о начину координације и сарадње у погледу одбране од поплава и других елементарних непогода.

                              Закључци:
Једногласно  се усваја  информација о раду инспекцијских служби и пружа потпуна подршка, нарочито у имплементацији Закона из области заштите здравља.
Локалне самоуправе ће  без одлагања приступи уједначавању радног      времена угоститељских објеката у свим општинама Расинског управног округа.

Чланови Савета пружили су потпуну подршку активностима и мерама на сузбијању свих облика криминалитета које предузема Полицијска управа у Крушевцу.

Поновљен је  захтев министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да Расински округ поново добије водопривредног инспектора, али и радну јединицу Јавног водопривредног предузећа.

Двадесетседма седница Савета – 06. 10. 2010. год

1. свечано потписивање  Уговора о испоруци воде из регионалног система за водоснабдевање Расинског округа.

,,После годину дана од дана потписивања међуопштинског споразума, свечано  су потписани  појединачни  уговори којима се дефинишу  конкретни  односи.

Двадесетосма седница Савета – 04. 11. 2010. год

1. Формирање буџетских фондова за подстицај запошљавања за 2011 годину уз кофинансирање министарства економије  и регионалног развоја

2. Оснивање регионалног Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и разматрање могућности за формирање регионалног Центра за обуке у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

3. Презентација Центра за стручно усавршавање запослених у просвети и видови сарадње са општинама Расинског управног округа.
На предлог председавајућег, закључком затражено да се у најкраћем року  локалне самоуправе изјасне у погледу отварања Центра за особе са инвалидитетом.

Савет Расинског управног округа током 2010. године одржао је 7 седница.
Теме које су доминирале и донети закључци могу се поделити у неколико група.

1. Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција. Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане ,,тачка везивања“ са другим државним органима. Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређује се сарадња, пре свега са Полицијском управом у Крушевцу, прекршајним судом али и другим органима.

2. У другој групи су теме  из области заштите животне средине, читав низ закључака и иницијатива. Почев од формирања радне групе за заштиту животне средине,  преко координационих активности на доношењу локалних планова управљања отпадом. Почев од свеобухватне иницијативе заштите слива акумулационог језера, до конкретних појединачних акција више надлежних органа на имплементацији поменутог закључка. Такође, одржано је и више презентација предузећа за управљање отпадом (Global Intercontinental (Serbia) Ltd, ,,ASA Internacional“ , Viena).  Све ово у циљу упознавања локалних самоуправа са технолошким и организационим могућностима али и припреме за доношење регионалног плана управљања отпадом што је законска обавеза.

3. Посебно бих издвојио активности везане за пројекат регионалног система за водоснабдевање Расинског округа. Савет је у имплементацији овог пројекта имао значајног учешћа. Почев од доношења иницијалног акта, писма о ангажовању у месецу априлу, све до свечаног  потписивања појединачних уговора у октобру месецу. Овим су испуњени формални услови за реализацију једне од највећих инвестиција у текућој години.

4. Коначно тема рада Савета, колико надлежности дозвољавају, била је и проблематика незапослености и могућности за институционално смањење исте.
Иницирано је оснивање регионалног Центра за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида и разматрање могућности за формирање регионалног Центра за обуке.

 На крају, ту су и активности на реализацији неких закључака који су донети у 2009. години и чија имплементација захтева континуитет у поступању. Пре свега то је закључак којим је иницирано покретање свих расположивих субјеката: државних органа и носилаца јавних овлашћења у циљу  свеобухватне заштите слива и водозахвата акумулационог језера Ћелије, првенствено у санитарном, урбанистичком и еколошком аспекту заштите. И у 2010 години настављено је кроз читав низ акција (истовремено више државних органа) и у сарадњи са локалним самоуправама (доношење одговарајућих планских аката) са имплементацијом поменутог закључка.

У раду Савета у 2010. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца.   Настављено је с праксом учешћа у раду Савета  представника извршне власти.

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ