Izveštaj o radu Saveta za 2010.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-10/2011-01
12. 01. 2011. god.
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU
I LOKALNU SAMOUPRAVU
-MINISTRU-

 Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2010 GODINU

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga, još gradonačelnik grada Kruševca, Desimir Pavlović kao i predsednici pet  opština  Okruga i to: predsednik predsednik opštine Trstenik, Stevan Đaković, predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, predsednik opštine Brus Zoran Šljivić i predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac.

Od01. 01. 2010. godine  do 31. 12. 2009. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno sedam sednica Saveta, na kojim je doneto  zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa (vanredni nadzor eksploatacije šljunka)

ZAKLjUČCI SA SEDNICA SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ODRŽANIH TOKOM 2010. GODINE

Dvadesetdruga sednica Saveta -26. 02. 2010

1. Upravljanje čvrstim otpadom – prezentacija preduzeća ,,ASA Internacional“ , Viena, predstavništvo ,,ASA EKO“ Beograd.
2. Inspekcijske službe – stepen saradnje i aktuelna problematika

Dvadesettreća sednica Saveta 22. 04. 2010

Zaključci:

Usvaja se potpunosti tekst pisma o angažovanju – RASINA
Obavezuju se članovi Saveta Rasinskog upravnog okruga, da sporazum – Pismo o angažovanju, predlože opštinskim, odnosno Veću grada Kruševca, na usvajanje, najkasnije do 07. 05. 2010. godine.

Formira se međuopštinska radna grupa za pitanja zaštite životne sredine i upravljanja otpadom

Dvadesetčetvrta sednica Saveta 05. 05. 2010

1. Nacrt prostornog plana Republike Srbije-prezentacija
2. Prezentacija preduzeća: Global Intercontinental (Serbia) Ltd, odnosno tehnologije: ,,energija iz otpada“.

Dvadesetpeta sednica Saveta. 30. 07. 2010.

  1. Razmatranje nacrta Ugovora o isporuci vode iz regionalnog sistema za vodosnabdevanje Rasinskog okruga.

Dvadesetšesta sednica Saveta –dnevni red 15. 09. 2010. god

1. Republičke inspekcijske  službe,   odnosi  sa lokalnim samoupravama i delokrug u svetlu novousvojenih propisa.

2. Informacija o radu Policijske uprave Kruševac i Prekršajnog suda u Kruševcu.

3. Informacija o načinu koordinacije i saradnje u pogledu odbrane od poplava i drugih elementarnih nepogoda.

                              Zaključci:
Jednoglasno  se usvaja  informacija o radu inspekcijskih službi i pruža potpuna podrška, naročito u implementaciji Zakona iz oblasti zaštite zdravlja.
Lokalne samouprave će  bez odlaganja pristupi ujednačavanju radnog      vremena ugostiteljskih objekata u svim opštinama Rasinskog upravnog okruga.

Članovi Saveta pružili su potpunu podršku aktivnostima i merama na suzbijanju svih oblika kriminaliteta koje preduzema Policijska uprava u Kruševcu.

Ponovljen je  zahtev ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Rasinski okrug ponovo dobije vodoprivrednog inspektora, ali i radnu jedinicu Javnog vodoprivrednog preduzeća.

Dvadesetsedma sednica Saveta – 06. 10. 2010. god

1. svečano potpisivanje  Ugovora o isporuci vode iz regionalnog sistema za vodosnabdevanje Rasinskog okruga.

,,Posle godinu dana od dana potpisivanja međuopštinskog sporazuma, svečano  su potpisani  pojedinačni  ugovori kojima se definišu  konkretni  odnosi.

Dvadesetosma sednica Saveta – 04. 11. 2010. god

1. Formiranje budžetskih fondova za podsticaj zapošljavanja za 2011 godinu uz kofinansiranje ministarstva ekonomije  i regionalnog razvoja

2. Osnivanje regionalnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida i razmatranje mogućnosti za formiranje regionalnog Centra za obuke u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

3. Prezentacija Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u prosveti i vidovi saradnje sa opštinama Rasinskog upravnog okruga.
Na predlog predsedavajućeg, zaključkom zatraženo da se u najkraćem roku  lokalne samouprave izjasne u pogledu otvaranja Centra za osobe sa invaliditetom.

Savet Rasinskog upravnog okruga tokom 2010. godine održao je 7 sednica.
Teme koje su dominirale i doneti zaključci mogu se podeliti u nekoliko grupa.

1. Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija. Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane ,,tačka vezivanja“ sa drugim državnim organima. Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređuje se saradnja, pre svega sa Policijskom upravom u Kruševcu, prekršajnim sudom ali i drugim organima.

2. U drugoj grupi su teme  iz oblasti zaštite životne sredine, čitav niz zaključaka i inicijativa. Počev od formiranja radne grupe za zaštitu životne sredine,  preko koordinacionih aktivnosti na donošenju lokalnih planova upravljanja otpadom. Počev od sveobuhvatne inicijative zaštite sliva akumulacionog jezera, do konkretnih pojedinačnih akcija više nadležnih organa na implementaciji pomenutog zaključka. Takođe, održano je i više prezentacija preduzeća za upravljanje otpadom (Global Intercontinental (Serbia) Ltd, ,,ASA Internacional“ , Viena).  Sve ovo u cilju upoznavanja lokalnih samouprava sa tehnološkim i organizacionim mogućnostima ali i pripreme za donošenje regionalnog plana upravljanja otpadom što je zakonska obaveza.

3. Posebno bih izdvojio aktivnosti vezane za projekat regionalnog sistema za vodosnabdevanje Rasinskog okruga. Savet je u implementaciji ovog projekta imao značajnog učešća. Počev od donošenja inicijalnog akta, pisma o angažovanju u mesecu aprilu, sve do svečanog  potpisivanja pojedinačnih ugovora u oktobru mesecu. Ovim su ispunjeni formalni uslovi za realizaciju jedne od najvećih investicija u tekućoj godini.

4. Konačno tema rada Saveta, koliko nadležnosti dozvoljavaju, bila je i problematika nezaposlenosti i mogućnosti za institucionalno smanjenje iste.
Inicirano je osnivanje regionalnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida i razmatranje mogućnosti za formiranje regionalnog Centra za obuke.

 Na kraju, tu su i aktivnosti na realizaciji nekih zaključaka koji su doneti u 2009. godini i čija implementacija zahteva kontinuitet u postupanju. Pre svega to je zaključak kojim je inicirano pokretanje svih raspoloživih subjekata: državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja u cilju  sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera Ćelije, prvenstveno u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu zaštite. I u 2010 godini nastavljeno je kroz čitav niz akcija (istovremeno više državnih organa) i u saradnji sa lokalnim samoupravama (donošenje odgovarajućih planskih akata) sa implementacijom pomenutog zaključka.

U radu Saveta u 2010. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca.   Nastavljeno je s praksom učešća u radu Saveta  predstavnika izvršne vlasti.

NAČELNIK RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
DRAGUTIN VELjKOVIĆ