Извештај о раду савета за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Бирчанинова 6.
11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2015 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа, још градоначелник града Крушевца, Драги Несторовић  као и председници пет  општина  Округа и то: председник председник општине Трстеник, Мирослав Алексић , председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин, Зоран Миленковић, председник општине Брус Mилутин Јеличић и председник општине Александровац, Југослав Стајковац.

Од 01. 01. 2015. године  до 31. 12. 2015. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно седам  седница Савета, на којим је донето 21 закључак. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива.

      АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2015
КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

49. седница Савета (10. 03. 2015.)
Теме:
-разматрање и усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за 2014 годину;

– Проблематика управљања водама на територији Расинског управног округа.
оперативни планови за одбрану од поплава  за воде другог реда; сеоски водоводи; издавање водних аката; вршење надзора над јавним предузећем задуженим за послове сакупљања, одвођења и пречишћавања вода…

-Мрежа државних путева на територији Расинског управног округа.

Закључци:
-Усвојен је извештај о раду савета за 2014 годину
-закључено је  да се сви упућени дописи од стране локалних самоуправа доставе  Расинском управном округу ради обједињавања и уригирања код надлежних институција.
-закључено је да локалне самоуправе, ради комплетирања, доставе начелнику Расинског управног округа списак сеоских (месних) водовода са њихових територија

       50 седница Савета: (26.03. 2015)
Теме:
Реализација пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског округа;
Закључци:
-убрзати  све радове на окончању пројекта
-Дирекцији за воду  упутити заједнички захтев чланова Савета, ургенција у  погледу  средстава тражених за окончање пројекта регионалног водоснабдевања Расинског округа.

51 Седница Савета: (23. 06. 2015)
Теме:
–    Проблематика водоснабдевања и заштита слива хидроакумулације  ,,Ћелије“.

  1. Рационализација броја запослених у јавном сектору.

Закључци:

  1. обратити за министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као правном следбенику Агенције за прострорно планирање захтевом  за узбрање  процедуре доношења Просторног  плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије
  2. обратити се захтевом министарству пољопривреде и заштите животне средине  у циљу заједничког и појачаног надзора инспекцијских  служби у саставу министарства (водна, пољопривредна, фитосанитарна,  инспекција за заштиту животне средине, шумарска), као и органа у саставу (Управа за ветерину, Дирекција за воде)на заштити слива хидроакумулацији ,,Ћелије“.
  3. Савет Расинског управног округа пружа потпуну и безрезервну подрушку Граду Крушевцу на активностима које имају за циљ уклањање бесправно изграђених објеката у непосредном окружењу хидроакумулације ,,Ћелије“.

52.Седница Савета (03. 08. 2015година)
теме:
-Изградња региналног система за водоснабдевање.

53. седница Савета. (29. 10. 2015 године).
теме:
Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања.
-Положај и улога локалних самоуправа у примени Закона о инспекцијском надзору и пратећих подзаконских аката.
-Активности на припреми за предстојећу зимску сезону.

Закључци:
-да се ЈП ,,Водовод“ Крушевац у року од две недеље односно до 12. 11. 2015. године када ће бити одржан нови састанак Савета изјасни о роковима за окончање пројекта регионалног водоснабдевања  као и да пружи техничка образложења у складу са  постојећим пројектом и документацијом.
-обавезују се  јединице локалне самоправе да одреде орган, унутрашњу јединицу  или тело које координира инспекцијски надзор над пословима из њихове изворне надлежности.

54 Седница Савета  (12. 11. 2015. године)
Теме:

-Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са освртом на степен реализације пројекта изградње Регионалног система водоснабдевања.
-Предлог мера активне политике запошљавања и припреме за израду локалних планова запошљавања  за 2016. годину;

Закључци:
1. ЈП ,,Водовод Крушевац се обавезује да све радове на изградњи резервоара у Липовцу оконча закључно са 23. 11. 2015. године (превасходно поправка лептирастих  затварача фи 800 и фи 1000  у регулационом блоку на доводу, односно затварачници резервоара), како би се створили услови за пуштање воде у резервоар.
2. Обавезује се ЈП ,,Морава“ Варварин да радове које је сходно општим актима и пројектном документацијом у обавези да изведе обави закључно са 01.12. 2015. године (превасходно обавити техничке прегледе цевовода: Маскаре-Варварин, Маскаре-Ћићевац и Маскаре – Сталаћ) и прибавити одговарајуће употребне дозволе.

3. Испирање цевовода фи 1000 и фи 600 од Липовца  до Маскара у дужини од 17. 000 метара биће обављено по пуштању воде у систем.
4. Извештај  од стању даљинског надзора и управљања  биће од стране ЈП ,,Водовод“ Крушевац сачињен и Савету Расинског управног округа достављен у року од 10 дана почев од 13. 11.2015 године.
5. Обавезује се ЈП ,,Морава“ Варварин да за потребе окончања радова на катодној заштити челичних цевовода , као и челичној арматури  у бетонским цевоводима, у својим финансијским плановима за 2016. годину предвиди одговарајућа средства.

          55.седница Савета (15. 12. 2015. године)
Тема: Реализација пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског округа;
Закључци:
Пуштање воде у дистрибутивни систем Крушевца биће обављено уз највиши степен опрезности и према техничким прописима, по протеку новогодишњих и божићних празника и пошто параметри о квалитету воде  у резервоару Липовац буду у дозвољеним границама на основу анализа Завода за јавно здравље Крушевац.  Претпостављени рок за пуштање воде најпре у диструбутивни систем града Крушевца је 11 јануар. 2016 године.   Пуштање воде у  магистралне цевоводе према Ћићевцу и Варварину биће обављено непосредно и без одлагања по успостављању нормалног  хидрауличког режима у диструбутивној мрежи Града Крушевца. Носилац активности ЈКП ,,Водовод“ Крушевац;
-Без одлагања формирати радну групу са задатком доношења динамичког плана пуштања воде у магистралне цевоводе. Радна група ће бити сачињена од представника   извођача радова , инвеститора и ЈКП ,,Водовод“ Крушевац. Носиоци активности: ЈП ,,Морава“ Варварин и  ЈКП ,,Водовод“ Крушевац. Рок за доношење динамичког плана је 31. 12.2015. године;
-обавезује се ЈКП ,,Водовод“ Крушевац да изврши анализу постојећег и за савет припреми Нацрт новог међуопштинског уговора о ,,проширењу, управљању и коришћењу регионалног система водоснабдевања – Расина,,  Рок за припрему Нацрта уговора ја 15. 01.2016. године.
-Обавезују се ЈКП ,,Водовод“ Крушевац и ЈП ,,Морава“ Варварин да припреме захтев за обезбеђењем допунских  средстава, неопходних за окончавање свих радова на регионалном систему водоснабдевања,  који ће по усвајању на Савету Округа и парафирању  од стране чланова савета бити упућен Дирекцији за воде Републике Србије. Рок за израду захтева је 22. 01. 2015. године.

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.
Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (примена новог закона о инспекцијском надзору, усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.
У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (Агенција за регионални развој расинског округа, проблематика регионалног водоснабдевања, као доминантно питање у раду Савета у 2015. години, управљање отпадом).

У раду Савета у 2015. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелником града Крушевца.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2016 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.
У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом.

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове).

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог укључити и народне посланике.

II

Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2015. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.
1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.
2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је, изузев застарелог возног парка, опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).
3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора…)

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:
-услови за рад: проблеми у одржавању опреме  пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила,  набавке резервних делова), На овај начин биле би  постигнуте  значајне уштеде.
-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска инспекција

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ