Izveštaj o radu saveta za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6.
11 000 Beograd

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2015 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga, još gradonačelnik grada Kruševca, Dragi Nestorović  kao i predsednici pet  opština  Okruga i to: predsednik predsednik opštine Trstenik, Miroslav Aleksić , predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, predsednik opštine Brus Milutin Jeličić i predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac.

Od 01. 01. 2015. godine  do 31. 12. 2015. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno sedam  sednica Saveta, na kojim je doneto 21 zaključak. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa.

      AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2015
KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

49. sednica Saveta (10. 03. 2015.)
Teme:
-razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2014 godinu;

– Problematika upravljanja vodama na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.
operativni planovi za odbranu od poplava  za vode drugog reda; seoski vodovodi; izdavanje vodnih akata; vršenje nadzora nad javnim preduzećem zaduženim za poslove sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja voda…

-Mreža državnih puteva na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

Zaključci:
-Usvojen je izveštaj o radu saveta za 2014 godinu
-zaključeno je  da se svi upućeni dopisi od strane lokalnih samouprava dostave  Rasinskom upravnom okrugu radi objedinjavanja i urigiranja kod nadležnih institucija.
-zaključeno je da lokalne samouprave, radi kompletiranja, dostave načelniku Rasinskog upravnog okruga spisak seoskih (mesnih) vodovoda sa njihovih teritorija

       50 sednica Saveta: (26.03. 2015)
Teme:
Realizacija projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog okruga;
Zaključci:
-ubrzati  sve radove na okončanju projekta
-Direkciji za vodu  uputiti zajednički zahtev članova Saveta, urgencija u  pogledu  sredstava traženih za okončanje projekta regionalnog vodosnabdevanja Rasinskog okruga.

51 Sednica Saveta: (23. 06. 2015)
Teme:
–    Problematika vodosnabdevanja i zaštita sliva hidroakumulacije  ,,Ćelije“.

  1. Racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru.

Zaključci:

  1. obratiti za ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao pravnom sledbeniku Agencije za prostrorno planiranje zahtevom  za uzbranje  procedure donošenja Prostornog  plana područja posebne namene sliva akumulacije „Ćelije
  2. obratiti se zahtevom ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine  u cilju zajedničkog i pojačanog nadzora inspekcijskih  službi u sastavu ministarstva (vodna, poljoprivredna, fitosanitarna,  inspekcija za zaštitu životne sredine, šumarska), kao i organa u sastavu (Uprava za veterinu, Direkcija za vode)na zaštiti sliva hidroakumulaciji ,,Ćelije“.
  3. Savet Rasinskog upravnog okruga pruža potpunu i bezrezervnu podrušku Gradu Kruševcu na aktivnostima koje imaju za cilj uklanjanje bespravno izgrađenih objekata u neposrednom okruženju hidroakumulacije ,,Ćelije“.

52.Sednica Saveta (03. 08. 2015godina)
teme:
-Izgradnja reginalnog sistema za vodosnabdevanje.

53. sednica Saveta. (29. 10. 2015 godine).
teme:
Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja.
-Položaj i uloga lokalnih samouprava u primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru i pratećih podzakonskih akata.
-Aktivnosti na pripremi za predstojeću zimsku sezonu.

Zaključci:
-da se JP ,,Vodovod“ Kruševac u roku od dve nedelje odnosno do 12. 11. 2015. godine kada će biti održan novi sastanak Saveta izjasni o rokovima za okončanje projekta regionalnog vodosnabdevanja  kao i da pruži tehnička obrazloženja u skladu sa  postojećim projektom i dokumentacijom.
-obavezuju se  jedinice lokalne samoprave da odrede organ, unutrašnju jedinicu  ili telo koje koordinira inspekcijski nadzor nad poslovima iz njihove izvorne nadležnosti.

54 Sednica Saveta  (12. 11. 2015. godine)
Teme:

-Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa osvrtom na stepen realizacije projekta izgradnje Regionalnog sistema vodosnabdevanja.
-Predlog mera aktivne politike zapošljavanja i pripreme za izradu lokalnih planova zapošljavanja  za 2016. godinu;

Zaključci:
1. JP ,,Vodovod Kruševac se obavezuje da sve radove na izgradnji rezervoara u Lipovcu okonča zaključno sa 23. 11. 2015. godine (prevashodno popravka leptirastih  zatvarača fi 800 i fi 1000  u regulacionom bloku na dovodu, odnosno zatvaračnici rezervoara), kako bi se stvorili uslovi za puštanje vode u rezervoar.
2. Obavezuje se JP ,,Morava“ Varvarin da radove koje je shodno opštim aktima i projektnom dokumentacijom u obavezi da izvede obavi zaključno sa 01.12. 2015. godine (prevashodno obaviti tehničke preglede cevovoda: Maskare-Varvarin, Maskare-Ćićevac i Maskare – Stalać) i pribaviti odgovarajuće upotrebne dozvole.

3. Ispiranje cevovoda fi 1000 i fi 600 od Lipovca  do Maskara u dužini od 17. 000 metara biće obavljeno po puštanju vode u sistem.
4. Izveštaj  od stanju daljinskog nadzora i upravljanja  biće od strane JP ,,Vodovod“ Kruševac sačinjen i Savetu Rasinskog upravnog okruga dostavljen u roku od 10 dana počev od 13. 11.2015 godine.
5. Obavezuje se JP ,,Morava“ Varvarin da za potrebe okončanja radova na katodnoj zaštiti čeličnih cevovoda , kao i čeličnoj armaturi  u betonskim cevovodima, u svojim finansijskim planovima za 2016. godinu predvidi odgovarajuća sredstva.

          55.sednica Saveta (15. 12. 2015. godine)
Tema: Realizacija projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog okruga;
Zaključci:
Puštanje vode u distributivni sistem Kruševca biće obavljeno uz najviši stepen opreznosti i prema tehničkim propisima, po proteku novogodišnjih i božićnih praznika i pošto parametri o kvalitetu vode  u rezervoaru Lipovac budu u dozvoljenim granicama na osnovu analiza Zavoda za javno zdravlje Kruševac.  Pretpostavljeni rok za puštanje vode najpre u distrubutivni sistem grada Kruševca je 11 januar. 2016 godine.   Puštanje vode u  magistralne cevovode prema Ćićevcu i Varvarinu biće obavljeno neposredno i bez odlaganja po uspostavljanju normalnog  hidrauličkog režima u distrubutivnoj mreži Grada Kruševca. Nosilac aktivnosti JKP ,,Vodovod“ Kruševac;
-Bez odlaganja formirati radnu grupu sa zadatkom donošenja dinamičkog plana puštanja vode u magistralne cevovode. Radna grupa će biti sačinjena od predstavnika   izvođača radova , investitora i JKP ,,Vodovod“ Kruševac. Nosioci aktivnosti: JP ,,Morava“ Varvarin i  JKP ,,Vodovod“ Kruševac. Rok za donošenje dinamičkog plana je 31. 12.2015. godine;
-obavezuje se JKP ,,Vodovod“ Kruševac da izvrši analizu postojećeg i za savet pripremi Nacrt novog međuopštinskog ugovora o ,,proširenju, upravljanju i korišćenju regionalnog sistema vodosnabdevanja – Rasina,,  Rok za pripremu Nacrta ugovora ja 15. 01.2016. godine.
-Obavezuju se JKP ,,Vodovod“ Kruševac i JP ,,Morava“ Varvarin da pripreme zahtev za obezbeđenjem dopunskih  sredstava, neophodnih za okončavanje svih radova na regionalnom sistemu vodosnabdevanja,  koji će po usvajanju na Savetu Okruga i parafiranju  od strane članova saveta biti upućen Direkciji za vode Republike Srbije. Rok za izradu zahteva je 22. 01. 2015. godine.

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.
Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (primena novog zakona o inspekcijskom nadzoru, usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.
U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (Agencija za regionalni razvoj rasinskog okruga, problematika regionalnog vodosnabdevanja, kao dominantno pitanje u radu Saveta u 2015. godini, upravljanje otpadom).

U radu Saveta u 2015. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnikom grada Kruševca.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2016 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.
U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom.

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove).

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog uključiti i narodne poslanike.

II

Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2015. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.
1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.
2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je, izuzev zastarelog voznog parka, opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).
3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora…)

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:
-uslovi za rad: problemi u održavanju opreme  pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila,  nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi  postignute  značajne uštede.
-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska inspekcija

RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
BRANISLAV VESIĆ