Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2014. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 године
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
МИНИСТРУ

На основу члана 42. Закона о државној управи (“Службени Гласник РС бр. 79/05 и 101/07) и члана 8 Уредбе о начину рада савета управног округа, Начелник Расинског управног округа подноси:

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2014 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа, још градоначелник града Крушевца, Драги Несторовић као и председници пет општина Округа и то: председник председник општине Трстеник, Мирослав Алексић , председник општине Ћићевац, Златан Кркић, председник општине Варварин, Зоран Миленковић, председник општине Брус Слободан Видојевић и председник општине Александровац, Југослав Стајковац.

Од 01. 01. 2014. године до 31. 12. 2014. године, Савет расинског управног округа одржао је укупно седам седница Савета, на којим је донето 24 закључака. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више иницијатива.

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2014
КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

41. седница Савета (одржана 24. 01. 2014. године)
Теме:
-разматрање и усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за 2014. годину;

-Односи државних органа са седиштем на територији Расинског управног округа са локалним самоуправама, актуелности и могућности унапређења сарадње и услова за рад.
-Актуелна питања из домена социјалне и здравствене заштите на територији Расинског управног округа;

-Разматрање могућности помоћи у реконструкцији и опремању школа на Косову и Метохији.
Закључци:
усвојена је информација о активностима Полицијске управе у Крушевцу и огранима гоњења пружена потпуна подршка у откривању и процесуирању учинилаца кривичних дела.

Све локалне самоуправе Расинског управног округа спремне су да узму учешће у акцији: Канцеларије за Косово и Метохију: “Обезбеђење услова за рад васпитно-образовних институција на територији АП КиМ.

42 седница Савета: (одржана 25. 02. 2014. године)
Теме:
Мере и активности политике запошљавања Националне службе за запошљавање за 2014. годину.
Закључци:
– покреће се иницијатива за формирање регионалног савета за запошљавање за територију Расинског управног округа.
-приступа се оснивању локалних савета за каријерно вођење у општинама Расинског управног округа

Расински управни округ је у два наврата, најпре у месецу априлу а потом и у месецу мају био погођен поплавама. Из ових разлога, као и из разлога заузетости команданата општинских, градског и окружног штаба у овом периоду није било седница Савета. У поменугом периоду акценат је стављен на рад Окружног штаба за ванредне ситуације. Тако, за време трајање ванредне ситуације седнице штаба су одржаване свакодневно, (од 15.05.2014 до 23.05.2014 године-укупно девет ванредних седница).

43 Седница Савета: (02.06.2014године)
Теме:
– Рад локалних самоуправа у периоду ванредне ситуације, анализа и предлог мера за унапређење стања.
-Заштита слива акумулациног језера “Ћелије“ и проблематика водоснабдевања у Расинском управном округу
Закључци:
-Локалне самоуправе Расинског управног округа ће без одлагања приступити изради и ажурирању планских аката, пре свега: процене угрожености од елементарних непогода, оперативних планова за одбрану од поплава и Планова заштите од пожара.

-Град Крушевац и општине Расинског управног округа ће без одлагања приступити уређењу и чишћењу, оних вототокова, пропуста, канала, заштитиних објеката, који су сходно Закону у водама у надлежности локалних самоуправа.

-Због сталних потреба у надзору и контроли обратити се министарству пољопривреде, и заштите животне средине, захтевом да Расински округ добије републичког водног инспектора са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа. Из истих разлога захтевати и пријем једног инспектора за пољопривредно земљиште са седиштем у Крушевцу а за територију Расинског управног округа. .
-Савет Расинског управног округа иницира покретање свих расположивих субјеката: државних органа и носилаца јавних овлашћења у циљу свеобухватне заштите слива и водозахвата акумулационог језера: “Ћелије” првенствено у санитарном, урбанистичком и еколошком аспекту заштите.

44.Седница Савета (25. 07.2014. година)
теме:
Потпредседница Владе и министар за државну управу и локалну самоупаву Кори Удовички је дана 25. 07. 2014. године посетила Расински управни округ и град Крушевац. На радном састанку одржаном са начелником Расинског округа, градоначелником града Крушевца и председницима општина Расинског округа разговарано је о активностима министарства, процесима стратешког планирања и програмског буџетирања као и плановима и пројектима локалних самоуправа. Посебан акцената стављен је на законодавну активност министарства (измене и допуне Закона о локаним самоуправама, Закона о комуналној полицији, Инспекцијском надзору), као и иницијативама које имају за циљ реформу јавне управе (платни разреди, јединствени коефицијенат…).

45. седница Савета. (11.09.2014 године).
теме:
– Проблематика запошљавања у Расинском управном округу
-Текућа проблематика у раду локалних самоуправа на територији Расинског округа. / току јавна расправа поводом Нацрта Закона о инспекцијском надзор, презентација основних института.
– Рад републичких инспекцијских органа и сарадња са локалним самоуправама.
Закључак:
-Код министарства рада, запошљавања борачких и социјалних питања иницирати да се поред ревизије инвалидских пензија, изврши опсежна ревизија и у области материјалних обезбеђења и помоћи.

46 Седница Савета (9. 10. 2014. године)
Теме:
-Реализација пројекта регионалног система водоснабдевања Расинског округа;

-Састанак са представницима регионалног центра Министарства одбране. Регионалног центра Министарства одбране – Ниш, на коме је разматрана међусобна координација и обавезе субјеката одбране са територије Расинског управног округа, са посебним акцентом на улогу, функције и значај локалних самоуправа у изради планских докумената.

Закључак:
-обавезује се, директор ЈП за изградњу заједничког регионоалног водовода “Морава“ Варварин да Савету Расинског управног округа доставља извештаје о реализацији пројекта регионалног водоснабдевања на сваких 15 дана до окончања инвестиције.

 47.седница Савета (09.12.2014)
-Презентација компаније 02Е Теchnologies на тему решавања проблема комуналног отпада у градовима и општинама
-степен реализације израде планских докумената локалних самоуправа Расинског управног округа – Процене угрожености, Планова заштите и спасавања и Планова заштите од пожара
Формирање регионалног Савета за запошљавање и регионалног Савета за каријерно вођење.
-степен реализације закључака Савета у 2014.-тој години.

-константовано је да су код ресорног министарства обезбеђена неопходна финансијска средства неопходна за окончање изградње магистралног цевовода, те донети одговарајући закључци у погледу хитности утврђивања динамике преосталих радова. ремошћавање реке Јужне Мораве, испирање цевовода, даљински надзор), створени су услови да се оконча пројекат чија реализација, са мањим прекидима, траје две деценије, и да се сходно сугестијама представника инвеститора, Европске канцеларије очекује, да у првој половини 2015 Ћићевац и Варварин добију воду са акумулације језера: “Ћелије“ и да пројекат буде окончан.

– Информација о активностима везаним за рад Регионалне развојне агенције расинског округа. Константовано је да је Агенција успешно отпочела са активностима са сврхом ради које је основана и да су испуњени основни материјални, кадровски и програмски услови. Константовано је да је потребно, у наредном периоду радити на проширењу круга оснивача исте, а ради добијања акредитације код Националне агенције за регионални развој.
– Константовано је да на жалост нису реализоване иницијативе везане за пријем републичког водног инспектора нити инспектора за пољопривредно земљиште.

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу се поделити у две групе.
Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета према Закону о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона са другим државним органима. Заједничким радом и решавањем конкретних питања, унапређена је сарадња, са министарсвима и институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.
У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (Агенција за регионални развој расинског округа, проблематика регионалног водоснабдевања, управљање отпадом).

У раду Савета у 2014. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница, те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелником града Крушевца.
-Такође, несумљиво дошло је до напретка у комуникацији Савета са представницима извршне власти (министарства). Наиме, сходно Уредби о раду Савета, начелник је редовно достављао закључке министарствима и на све дописе је одговорено.

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Уопштено говорећи у 2015 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.
У другој групи планираних активности су теме из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање привредних активности, последично запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом.

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације, Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање).

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог укључити и народне посланике.

II

Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2014. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава (о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.
1) На колегијумима су разматране текуће и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.
2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је, изузев застарелог возног парка, опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).
3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно.)

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:
– начелници Округа још увек од министарстава не добијају годишње нити периодичне планове рада, што је предуслов за квалитетно вршење надлежности.(уверење је да ће доношењем Закона о инспекцијском надзору овај проблем бити превазиђен). Извештаји инспекцијских служби се редовно достављају.
-услови за рад: проблеми у одржавању опреме пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила, набавке резервних делова), На овај начин биле би постигнуте значајне уштеде.
-кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска инспекција).

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
БРАНИСЛАВ ВЕСИЋ