Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2014. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-2/2015-01
06.01.2014 godine
Kruševac

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU
MINISTRU

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj upravi (“Službeni Glasnik RS br. 79/05 i 101/07) i člana 8 Uredbe o načinu rada saveta upravnog okruga, Načelnik Rasinskog upravnog okruga podnosi:

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2014 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga, još gradonačelnik grada Kruševca, Dragi Nestorović kao i predsednici pet opština Okruga i to: predsednik predsednik opštine Trstenik, Miroslav Aleksić , predsednik opštine Ćićevac, Zlatan Krkić, predsednik opštine Varvarin, Zoran Milenković, predsednik opštine Brus Slobodan Vidojević i predsednik opštine Aleksandrovac, Jugoslav Stajkovac.

Od 01. 01. 2014. godine do 31. 12. 2014. godine, Savet rasinskog upravnog okruga održao je ukupno sedam sednica Saveta, na kojim je doneto 24 zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više inicijativa.

AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2014
KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA.

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

41. sednica Saveta (održana 24. 01. 2014. godine)
Teme:
-razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2014. godinu;

-Odnosi državnih organa sa sedištem na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa lokalnim samoupravama, aktuelnosti i mogućnosti unapređenja saradnje i uslova za rad.
-Aktuelna pitanja iz domena socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;

-Razmatranje mogućnosti pomoći u rekonstrukciji i opremanju škola na Kosovu i Metohiji.
Zaključci:
usvojena je informacija o aktivnostima Policijske uprave u Kruševcu i ogranima gonjenja pružena potpuna podrška u otkrivanju i procesuiranju učinilaca krivičnih dela.

Sve lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga spremne su da uzmu učešće u akciji: Kancelarije za Kosovo i Metohiju: “Obezbeđenje uslova za rad vaspitno-obrazovnih institucija na teritoriji AP KiM.

42 sednica Saveta: (održana 25. 02. 2014. godine)
Teme:
Mere i aktivnosti politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu.
Zaključci:
– pokreće se inicijativa za formiranje regionalnog saveta za zapošljavanje za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.
-pristupa se osnivanju lokalnih saveta za karijerno vođenje u opštinama Rasinskog upravnog okruga

Rasinski upravni okrug je u dva navrata, najpre u mesecu aprilu a potom i u mesecu maju bio pogođen poplavama. Iz ovih razloga, kao i iz razloga zauzetosti komandanata opštinskih, gradskog i okružnog štaba u ovom periodu nije bilo sednica Saveta. U pomenugom periodu akcenat je stavljen na rad Okružnog štaba za vanredne situacije. Tako, za vreme trajanje vanredne situacije sednice štaba su održavane svakodnevno, (od 15.05.2014 do 23.05.2014 godine-ukupno devet vanrednih sednica).

43 Sednica Saveta: (02.06.2014godine)
Teme:
– Rad lokalnih samouprava u periodu vanredne situacije, analiza i predlog mera za unapređenje stanja.
-Zaštita sliva akumulacinog jezera “Ćelije“ i problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom okrugu
Zaključci:
-Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga će bez odlaganja pristupiti izradi i ažuriranju planskih akata, pre svega: procene ugroženosti od elementarnih nepogoda, operativnih planova za odbranu od poplava i Planova zaštite od požara.

-Grad Kruševac i opštine Rasinskog upravnog okruga će bez odlaganja pristupiti uređenju i čišćenju, onih vototokova, propusta, kanala, zaštitinih objekata, koji su shodno Zakonu u vodama u nadležnosti lokalnih samouprava.

-Zbog stalnih potreba u nadzoru i kontroli obratiti se ministarstvu poljoprivrede, i zaštite životne sredine, zahtevom da Rasinski okrug dobije republičkog vodnog inspektora sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga. Iz istih razloga zahtevati i prijem jednog inspektora za poljoprivredno zemljište sa sedištem u Kruševcu a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga. .
-Savet Rasinskog upravnog okruga inicira pokretanje svih raspoloživih subjekata: državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja u cilju sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera: “Ćelije” prvenstveno u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu zaštite.

44.Sednica Saveta (25. 07.2014. godina)
teme:
Potpredsednica Vlade i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupavu Kori Udovički je dana 25. 07. 2014. godine posetila Rasinski upravni okrug i grad Kruševac. Na radnom sastanku održanom sa načelnikom Rasinskog okruga, gradonačelnikom grada Kruševca i predsednicima opština Rasinskog okruga razgovarano je o aktivnostima ministarstva, procesima strateškog planiranja i programskog budžetiranja kao i planovima i projektima lokalnih samouprava. Poseban akcenata stavljen je na zakonodavnu aktivnost ministarstva (izmene i dopune Zakona o lokanim samoupravama, Zakona o komunalnoj policiji, Inspekcijskom nadzoru), kao i inicijativama koje imaju za cilj reformu javne uprave (platni razredi, jedinstveni koeficijenat…).

45. sednica Saveta. (11.09.2014 godine).
teme:
– Problematika zapošljavanja u Rasinskom upravnom okrugu
-Tekuća problematika u radu lokalnih samouprava na teritoriji Rasinskog okruga. / toku javna rasprava povodom Nacrta Zakona o inspekcijskom nadzor, prezentacija osnovnih instituta.
– Rad republičkih inspekcijskih organa i saradnja sa lokalnim samoupravama.
Zaključak:
-Kod ministarstva rada, zapošljavanja boračkih i socijalnih pitanja inicirati da se pored revizije invalidskih penzija, izvrši opsežna revizija i u oblasti materijalnih obezbeđenja i pomoći.

46 Sednica Saveta (9. 10. 2014. godine)
Teme:
-Realizacija projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Rasinskog okruga;

-Sastanak sa predstavnicima regionalnog centra Ministarstva odbrane. Regionalnog centra Ministarstva odbrane – Niš, na kome je razmatrana međusobna koordinacija i obaveze subjekata odbrane sa teritorije Rasinskog upravnog okruga, sa posebnim akcentom na ulogu, funkcije i značaj lokalnih samouprava u izradi planskih dokumenata.

Zaključak:
-obavezuje se, direktor JP za izgradnju zajedničkog regionoalnog vodovoda “Morava“ Varvarin da Savetu Rasinskog upravnog okruga dostavlja izveštaje o realizaciji projekta regionalnog vodosnabdevanja na svakih 15 dana do okončanja investicije.

 47.sednica Saveta (09.12.2014)
-Prezentacija kompanije 02E Technologies na temu rešavanja problema komunalnog otpada u gradovima i opštinama
-stepen realizacije izrade planskih dokumenata lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga – Procene ugroženosti, Planova zaštite i spasavanja i Planova zaštite od požara
Formiranje regionalnog Saveta za zapošljavanje i regionalnog Saveta za karijerno vođenje.
-stepen realizacije zaključaka Saveta u 2014.-toj godini.

-konstantovano je da su kod resornog ministarstva obezbeđena neophodna finansijska sredstva neophodna za okončanje izgradnje magistralnog cevovoda, te doneti odgovarajući zaključci u pogledu hitnosti utvrđivanja dinamike preostalih radova. remošćavanje reke Južne Morave, ispiranje cevovoda, daljinski nadzor), stvoreni su uslovi da se okonča projekat čija realizacija, sa manjim prekidima, traje dve decenije, i da se shodno sugestijama predstavnika investitora, Evropske kancelarije očekuje, da u prvoj polovini 2015 Ćićevac i Varvarin dobiju vodu sa akumulacije jezera: “Ćelije“ i da projekat bude okončan.

– Informacija o aktivnostima vezanim za rad Regionalne razvojne agencije rasinskog okruga. Konstantovano je da je Agencija uspešno otpočela sa aktivnostima sa svrhom radi koje je osnovana i da su ispunjeni osnovni materijalni, kadrovski i programski uslovi. Konstantovano je da je potrebno, u narednom periodu raditi na proširenju kruga osnivača iste, a radi dobijanja akreditacije kod Nacionalne agencije za regionalni razvoj.
– Konstantovano je da na žalost nisu realizovane inicijative vezane za prijem republičkog vodnog inspektora niti inspektora za poljoprivredno zemljište.

Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu se podeliti u dve grupe.
Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta prema Zakonu o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona sa drugim državnim organima. Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja, unapređena je saradnja, sa ministarsvima i institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.
U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (Agencija za regionalni razvoj rasinskog okruga, problematika regionalnog vodosnabdevanja, upravljanje otpadom).

U radu Saveta u 2014. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica, te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnikom grada Kruševca.
-Takođe, nesumljivo došlo je do napretka u komunikaciji Saveta sa predstavnicima izvršne vlasti (ministarstva). Naime, shodno Uredbi o radu Saveta, načelnik je redovno dostavljao zaključke ministarstvima i na sve dopise je odgovoreno.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI
Uopšteno govoreći u 2015 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.
U drugoj grupi planiranih aktivnosti su teme iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje privrednih aktivnosti, posledično zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom.

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije, Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje).

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog uključiti i narodne poslanike.

II

Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

U toku 2014. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava (o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.
1) Na kolegijumima su razmatrane tekuće i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.
2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je, izuzev zastarelog voznog parka, opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).
3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno.)

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:
– načelnici Okruga još uvek od ministarstava ne dobijaju godišnje niti periodične planove rada, što je preduslov za kvalitetno vršenje nadležnosti.(uverenje je da će donošenjem Zakona o inspekcijskom nadzoru ovaj problem biti prevaziđen). Izveštaji inspekcijskih službi se redovno dostavljaju.
-uslovi za rad: problemi u održavanju opreme pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila, nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi postignute značajne uštede.
-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska inspekcija).

RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
BRANISLAV VESIĆ