Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2013. до 31.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број:  919-00-2/14-01
09. 01. 2014 год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2013. до 31.12. 2013. год.

I
А) Број и структура запослених:

Број и структура запослених:
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано, запослено и распоређено је:

– два радна места у звању саветника                 2  (један државни службеник)
-два радна места у звању референта                     3  (три   државна службеника)
-три  радна места у IV врсти  радних
места намештеника                                                4  (четири    намештеника)

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за обраду финансијске документације, (извршилачка радна места) радно место за канцеларијске послове и дактилограф-оператер (намештеничка радна места). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници).
Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

Стручном службом руководи начелник  Управног oкруга, чије радно место разврстано у пету групу положаја. Ову дужност од 01.12.2012. годиине,  обавља диплoмирани економиста Бранислав Весић

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа -евидентирано  је предмета (заведено у писарници Округа) и то:
Г/ ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2013 ГОДИНИ
Стање на дан 31. 12. 2013. године
1.МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА  И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ– ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 8 државних службеника.  Ознака органа 383, укупно 3022 заведених предмета  од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 1094
021 714
155 239
162 374
163 386
164 215

2.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ознака органа 530

Санитарна инспекција- укупно 8 запошљених  са седиштем у Крушевцу
– укупно заведених 2706  предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 2581
512 125

2.2Здравствена иснпекција –један извршилац-здравствени инспектор укупно 266

Класификациона ознака Број предмета
50 182
361 29
072 55

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, , ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  270 ознака органа

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 11 извршилаца

Класификациона ознака Број предмета
323 3647
  1. Укупно УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца.
Класификациона ознака Број предмета
321 981
  1. ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 три извшрилаца.
Класификациона ознака Број предмета
320 823
  1. УПРАВА  ЗА ШУМАРСТВО- Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора
Класификациона ознака Број предмета
322 623
 1. МИНИСТАРТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ–један извршилац – управни инспектор укупно 81 предмета
Класификациона ознака Број предмета
038 49
070 32
 1. МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА –ознака органа 241

један извршилац – инспектор за друмски саобраћај.

Класификациона ознака Број предмета
347 120
 1. МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  214

Један извршилац -еколошки инспектор.

Класификациона ознака Број предмета
501 173
 1. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ 144

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 3 извршилаца – туристичка инспектора

Класификациона ознака Број предмета
332 639
 1. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА424

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца.

Класификациона ознака Број предмета
614 125
 1. МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА315

један извршилац – инспектор за заштиту природних богатстава.

Класификациона ознака Број предмета
501 32

10. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА355

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 11  извршилаца тржишних инспектора.

Класификациона ознака Број предмета
334 1200

Почев од 01. 01. 2013., закључно са 31. 12. 2013. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 14.438  ­­­предмета
Током 2013. године, до дана подношења извештаја  архивирано је 12.606 предмета.  Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 2.459 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 99 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 349  налога за плаћање са преузетом обавезом.

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу..
Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима (сви радници Стручне службе управног округа, укључени су, у извештајном периоду у поједине облике стручног усавршавања, сходно врстама послова које обављају.)
Стручна служба Расинског управног округа на дан израде анализе опслужује укупно 65 извршилаца.
II
Најзначајније активости у извештајном периоду
Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:
Обављено је редовно – годишње, оцењивање запослених службеника и намештеника.. Сачињен је информатор о раду стручне службе, достављен извештај Поверенику за информације од јавног значаја.  Иницирани су поступци јавних набавки малих вредности, пошто је претходно донет План јавних набавки за 2013. годину.  Израђени су Извештаји о раду Службе и Савета, План Интегритета Стручне службе, као и читав низ пратећих правилника (употреба службених возила, мобилних телефона, Правилник о рачуноводству…). . Сачињен је финансијки план за период 2014-16 година. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду (постоји Акт о процени ризика).

Даље,   пружање стручне  и техничке потпоре начелнику Управног округа и Савету управног округа (шест  седница Савета: записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака), послови којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја, Информатор о раду ажурира се најмање једном месечно.

Извршена су  побољшања на сајту Расинског управног округа, увођењем нових садржаја и линкова сходну налозима Управе за дигиталну реформу.

У току 2013. године одржано је укупно 13 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова. Ово је од огромног значаја јер начелници Округа још увек од министарстава не добијају годишње нити периодичне  планове рада, што је предуслов за квалитетно вршење надлежности.  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби.

Стручна служба пружа и стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2013. године одржано је укупно 3 редовне седнице штаба.
Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника примењује се  модел кварталног праћења резултата рада.
Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извшетајни период , израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и;  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.
Обзиром на чињеницу да је извршена  замена старог софтвера за рад у писарници. (крајем 2012 године ).читав извештајни период обележила су одговарајућа прилагођавања у  смислу  унапређења самог софтвера, као и набавке одговарајуће опреме.  Извршена је делимична обнова опреме у писарници: замена једног рачунара и набавка  још једног штампача.

Припремио
Шеф Одсека за опште послове
ДЕЈАН ЈОВАЦ
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
НАЧЕЛНИК
Бранислав Весић