Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01.01.2013. do 31.12.2013.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
Broj:  919-00-2/14-01
09. 01. 2014 god.
Kruševac

MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2013. do 31.12. 2013. god.

I
A) Broj i struktura zaposlenih:

Broj i struktura zaposlenih:
Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano, zaposleno i raspoređeno je:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                 2  (jedan državni službenik)
-dva radna mesta u zvanju referenta                     3  (tri   državna službenika)
-tri  radna mesta u IV vrsti  radnih
mesta nameštenika                                                4  (četiri    nameštenika)

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za obradu finansijske dokumentacije, (izvršilačka radna mesta) radno mesto za kancelarijske poslove i daktilograf-operater (nameštenička radna mesta). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici).
Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

Stručnom službom rukovodi načelnik  Upravnog okruga, čije radno mesto razvrstano u petu grupu položaja. Ovu dužnost od 01.12.2012. godiine,  obavlja diplomirani ekonomista Branislav Vesić

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga -evidentirano  je predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:
G/ PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2013 GODINI
Stanje na dan 31. 12. 2013. godine
1.MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA  I SOCIJALNE POLITIKE– INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 8 državnih službenika.  Oznaka organa 383, ukupno 3022 zavedenih predmeta  od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 1094
021 714
155 239
162 374
163 386
164 215

2.MINISTARSTVO ZDRAVLjA oznaka organa 530

Sanitarna inspekcija- ukupno 8 zapošljenih  sa sedištem u Kruševcu
– ukupno zavedenih 2706  predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 2581
512 125

2.2Zdravstvena isnpekcija –jedan izvršilac-zdravstveni inspektor ukupno 266

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
50 182
361 29
072 55

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, , ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE  270 oznaka organa

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 11 izvršilaca

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 3647
  1. Ukupno UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 981
  1. POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 tri izvšrilaca.
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 823
  1. UPRAVA  ZA ŠUMARSTVO- Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 623
 1. MINISTARTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE–jedan izvršilac – upravni inspektor ukupno 81 predmeta
Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 49
070 32
 1. MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA –oznaka organa 241

jedan izvršilac – inspektor za drumski saobraćaj.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
347 120
 1. MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  214

Jedan izvršilac -ekološki inspektor.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
501 173
 1. MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE 144

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 3 izvršilaca – turistička inspektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 639
 1. MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA424

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 125
 1. MINISTARSTVO PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA315

jedan izvršilac – inspektor za zaštitu prirodnih bogatstava.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
501 32

10. MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA355

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 11  izvršilaca tržišnih inspektora.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 1200

Počev od 01. 01. 2013., zaključno sa 31. 12. 2013. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 14.438  ­­­predmeta
Tokom 2013. godine, do dana podnošenja izveštaja  arhivirano je 12.606 predmeta.  Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 2.459 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 99 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 349  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..
Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima (svi radnici Stručne službe upravnog okruga, uključeni su, u izveštajnom periodu u pojedine oblike stručnog usavršavanja, shodno vrstama poslova koje obavljaju.)
Stručna služba Rasinskog upravnog okruga na dan izrade analize opslužuje ukupno 65 izvršilaca.
II
Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu
Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:
Obavljeno je redovno – godišnje, ocenjivanje zaposlenih službenika i nameštenika.. Sačinjen je informator o radu stručne službe, dostavljen izveštaj Povereniku za informacije od javnog značaja.  Inicirani su postupci javnih nabavki malih vrednosti, pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2013. godinu.  Izrađeni su Izveštaji o radu Službe i Saveta, Plan Integriteta Stručne službe, kao i čitav niz pratećih pravilnika (upotreba službenih vozila, mobilnih telefona, Pravilnik o računovodstvu…). . Sačinjen je finansijki plan za period 2014-16 godina. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu (postoji Akt o proceni rizika).

Dalje,   pružanje stručne  i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga (šest  sednica Saveta: zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka), poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacijama od javnog značaja, Informator o radu ažurira se najmanje jednom mesečno.

Izvršena su  poboljšanja na sajtu Rasinskog upravnog okruga, uvođenjem novih sadržaja i linkova shodnu nalozima Uprave za digitalnu reformu.

U toku 2013. godine održano je ukupno 13 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova. Ovo je od ogromnog značaja jer načelnici Okruga još uvek od ministarstava ne dobijaju godišnje niti periodične  planove rada, što je preduslov za kvalitetno vršenje nadležnosti.  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi.

Stručna služba pruža i stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2013. godine održano je ukupno 3 redovne sednice štaba.
Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika primenjuje se  model kvartalnog praćenja rezultata rada.
Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izvšetajni period , izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i;  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.
Obzirom na činjenicu da je izvršena  zamena starog softvera za rad u pisarnici. (krajem 2012 godine ).čitav izveštajni period obeležila su odgovarajuća prilagođavanja u  smislu  unapređenja samog softvera, kao i nabavke odgovarajuće opreme.  Izvršena je delimična obnova opreme u pisarnici: zamena jednog računara i nabavka  još jednog štampača.

Pripremio
Šef Odseka za opšte poslove
DEJAN JOVAC
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
NAČELNIK
Branislav Vesić