O upravnom okrugu

Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. (Odraz je dekoncentracije državnih poslova. Radi olakšanog obavljanja poslova iz delokruga, a van sedišta, ministarstva, za određenu teritoriju osnivaju detaširane jedinice – okružne područne jedinice ministarstava. Skup svih okružnih područnih jedinica na određenoj teritoriji je upravni okrug se upravni okrug. – Teorija.

U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sledećih poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor.

Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područja i sedišta upravnih okruga. Uredbom o upravnim okruzima formirano je 29 upravni h okruga i određeni nazivi, sedišta i područja upravnih okruga.

Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu. Pomenutim aktom organ definiše poslove koji će se obavljati na teritoriji okruga. Uredbom o upravnim okruzima (član 12. tačka 19. Uredbe)područje Rasinskog upravnog okruga čini šest opština: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Trstenik, Varvarin, a sedište Okruga je u Kruševcu u ulici Balkanska 63.

STRUČNA SLUŽBA UPRAVNOG OKRUGA

U upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama. Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga, koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati osposobljenost zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije.

Na stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi. Delokrug rada, broj službenika i nameštenika, kao i opis poslova, Stručne službe, detaljno su opisani u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta upravnog okruga. (kadrovski, pravni, poslovi pripreme, izvršenja budžeta, kancelarijski poslovi…)