Izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2019. godini

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-8/2020-01

09.01.2020.

Kruševac

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 

Vaš broj: 119-01-3/2019-01

Predmet: izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2019. godini

Shodno Vašem dopisu od 19. 12. 2019. godine, dostavljamo tražene podatke:

  • Broj državnih službenika na neodređeno vreme: 5 službenika i 3 nameštenika;
  • Ukupan broj podnetih pritužbi građana na ponašanje državnih službenika zbog povrede Kodeksa ponašanja državnih službenika: 0;
  • Vrste povreda Kodeksa ponašanja državnih službenika na koje se u pritužbama ukazuje: nema podnetih pritužbi;
  • Podaci o pokrenutim disciplinskim postupcima: nije bilo disciplinskih postupaka niti izrečenih mera;
  • Ocena nivoa poštovanja odredaba Kodeksa od strane državnih službenika: Kodeks se poštuje na zadovoljavajućem nivou. Bitno je napomenuti da su svi državni službenici koji rade neposredno sa građanima (pisarnica), u 2019. godini, u cilju unapređenja neophodnih kompetencija  direktno povezanih sa primenom Kodekska ponašanja, pohađali obuku u organizaciji NAPA (poslovna komunikacija).
  • Način na koji su građani obavešteni  o očekivanom ponašanju državnih službenika i i načinu prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika: Osnovna načela  Kodeksa u pogledu očekivanog ponašanja i način prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika predstavljeni su u Informatoru o radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga koji se nalazi na internet prezentaciji Organa.

S poštovanjem.

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić