Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2018.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2019-01

04.01.2019.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE


Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2018. GODINU


I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine pored, načelnika Rasinskog upravnog okruga,  gradonačelnica grada Kruševca Jasmina Palurović (od 25. 12. 2017.god  (do 21. 10.2017. godine, dužnost gradonačelnika obavljao je Dragi Nestorović)),  predsednik opštine Varvarin Vojkan Pavić, predsednik opštine Ćićevac  Zlatan Krkić, predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, predsednik  opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i predsednik opštine Brus Milutin Jeličić.

Od 01. 01. 2018. godine  do 31. 12. 2018. godine, Savet  rasinskog upravnog okruga održao je ukupno šest sednica Saveta, na kojim je doneto više od 20 zaključaka. Održano je i nekoliko neformalnih sastanaka koji nisu imali karater Saveta na kojima je pokrenuto više  inicijativa.

      AKTIVNOSTI SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA U 2018

KROZ RAZMATRANI DNEVNI RED PO SEDNICAMA I ZAKLjUČCIMA

U nastavku teksta prikazana je aktivnost saveta Rasinskog upravnog okruga hronološki, kroz pregled tema koje su bile centralne tačke dnevnog reda, najvažnijih usvojenih zaključaka, kao i kroz realizaciju istih.

 

69. Sednica Saveta održana 19.01. 2018. godine

 Teme:

-Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2017.godinu;

-Predlog mera aktivne politike zapošljavanja i pripreme za izradu lokalnih planova zapošljavanja za 2018;

-problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

-Republičke inspekcijske službe : uslovi za rad, položaj, stepen koordinacije sa organima lokalnih samouprava.

Zaključci:

-Usvaja se izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za  2017.godinu;

-Konstatuje se da sve republičke inspekcijske službe, smeštene u prostorijama lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga imaju dobre smeštajne uslove i dobru saradnju sa predsednicima opština i organima lokalnih samouprava.

-Obavezuju se lokalne samouprave da preduzmu sve nephodne mere u cilju kvalitetnijeg vršenja poslova poverenih Zakonom o trgovini, turizmu i prosvetnoj inspekciji.

70. Sednica Saveta održana 27.03. 2018. godine

Tema: Problematika vodosnabedevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga; obaveze lokalnih samouprava u domenu donošenja planskih akata iz oblasti vanrednih situacija; stanje  vodostaja na vodotokovima  na teritoriji Okruga.  Takođe, bilo je reči i o uslovima za rad inspekcijskih službi i vršenju poslova poverenih lokalnim samoupravama.

U okviru oblasti vanrednih situacija posebni osvrt izvršen je aktuelnu problematiku i proglašenu vanrednu situaciju na delu teritorije  opštine Trstenik (naseljeno mesto Počekovina), zbog neposredne opasnosti po magistralini gasovod koja je prouzrokovana urušavanjem obale Zapadne Morave. Po ovoj temi članovim saveta obratio se predstavnik JP Srbija Voda gosp. Miloš Batalo, rukovodilac Radne Jedinici ,,Zapadna Morava“ Čačak, koji je ujedno i nadzorni organ na poslovima sanacije problematičnog pomenutog dela obale. Članove Saveta je informisao da je u toku izvođenje hitnih sanacionih radova, da su Uredbom Vlade Republike Srbije obezbeđena sredstva i da očekuje da sanacija bude okončana u zadatim rokovima.

Načelnik Štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga Aleksandar Lazarević podsetio je prisutne na obaveze lokalnih samouprava za donošenjem lokalnih operativnih planova te najavio pojačani inspekcijski nadzor u 2018. godini naročito u domenu donošenja opštih akata iz oblasti vanrednih situacija.

Članovi Saveta su zaključkom inicirali problematiku i teškoće u odlaganju komunalnog otpada u svim opštinama Rasinskog okruga i  pitanje izgradnje regionalne deponije.

 71. Sednica Saveta održana 23.04. 2018. godine

Tema:

 1. Problematika Apotekarske ustanove Kruševac.

Zaključci:

 1. U cilju konsolidacije Apotekarske ustanove Kruševac i sprovođenja  projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, obavezuju se sve lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga da:
 • u najkraćem roku izvrše proveru imovinsko pravnog statusa objekata koji se nalaze na teritoriji lokalne samouprave a koje koristi Apotekarska ustanova Kruševac;
 • da u pogledu objekata čiji su vlasnici ili korisnici  lokalne samouprave, a koje koristi Apotekarska ustanova Kruševa c, na sednicama opštinskih Veća utvrde predlog Odluke o ustupanju prava korišćenja na nepokretnostima Apotekarskoj ustanovi u svrhu sprovođenja projekta javno-privatnog partnerstva, pod raskidnim uslovom obavljanja isključive apotekarske delatnosti. Predlog odluke, lokalne samouprave će po donošenju na opštinskom Veću, bez odlaganja dostaviti  Rasinskom upravnom okrugu i proslediti u dalju skupštinsku proceduru.

 1. Obavezuje se Apotekarska ustanova Kruševac da u najkraćem roku svim lokalnim samoupravama Rasinskog upravnog okruga pojedinačno dostavi podatke o objektima i lokacijama koje koristi  sa svim raspoložim podacima (adresa, oznaka broja kat. parc, upisani vlasnici odn. korisnici, tereti i sl.)

72. Sednica Saveta održana 28.05. 2018. godine

 Teme:

 1. Razmatranje mera i aktivnosti lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga povodom najavljenog prekida u vodosnabdevanju.
 2. Problematika upraljanja čvrstim  otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.
 3. Sprovođenje mera populacione politike na teritoriji lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga.

 Zaključci:

             -Ukazano je na  važnost formiranja koordinacionog tela, i utvrđivanja te kasnijeg potpisivanja i usvajanja od strane nadležnih opštinskih organa regionalnog  Sporazuma o zajedničkom upravljanju čvrstim otpadom. Ovo iz razloga što je to prvi korak u izradi Regionalnog plana ali i zbog toga što se sporazumom definiše region za upravljanje otpadom. (kao osnovni element svih ostalih budućih akata

           – Konstantovano je da je  Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisao javni poziv za dodelu bespovratnihs redstava za sufinansiranje mera populacione politike, te je donet zaključak da lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga zajednički apliciraju.

 

73. Sednica Saveta održana 03.10. 2018. godine

Teme

 1.  1.Zaštita sliva hidroakumulacije jezera Ćelije;
 2. Problematika upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
 3. Informacija o osnivanju Regionalnog inovacionog startap centra u Kruševcu;

 Zaključci:

-Usvaja se  Nacrt sporazuma o zaštiti i održivom korišćenju  jezera, akumulacije: ,,Ćelije“ između grada Kruševca i opština Brus, Blace i Aleksandrovac.

-Usvaja se informacija o realizaciji projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnji kolektorske mreže na teritoriji opštine Blace.

-Obavezuje se opština Brus da u najkraćem roku, najkasnije do 05. 10. 2018. godine dostavi pisani izveštaj o statusu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnji kolektorske mreže na teritoriji opštine Brus

– Formira se regionalno koordinaciono telo za pitanja zaštite životne sredine  Rasinskog upravnog okruga.

Regionalno koordinaciono telo čine: načelnik Rasinskog upravnog okruga, gradonačelica grada Kruševca i predsednici svih opština Rasinskog upravnog okruga.

-Formira se regionalna  radna grupa za realizaciju projekta  upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

Regionalnu radnu grupu čine po dva delegirana predstavnika lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga, učesnica projekta. Gradsko/opštinska veća će u roku od mesec dana delegirati članove radne grupe.

Regionalnom radnom grupom rukovodi i koordinira rad pomoćnik gradonačelnika grada Kruševca za ekologiju.

-Zadužuju se Stručna služba Rasinskog upravnog okruga i Agencija za regionalni razvoj Rasinskog upravnog okruga da u saradnji sa regionalnom radnom grupom pripreme Nacrt sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom za lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga.

-Lokalne samouprave Rasinskog upravnog pružaju potpunu i bezuslovnu podršku osnivanju i radu Regionalnog inovacionog startap centra u Kruševcu.

74. Sednica Saveta održana 28. 11.2017 godine

Teme:

 1. Uslovi za rad republičkih inspekcijskih službi i vršenje poslova poverenih lokalnim samoupravama Rasinskog upravnog okruga;
 2. Aktuelnu problematiku iz domena zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na  upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
 3. Pripremama aktivnih mera zapošljavanja za 2019. godinu.
 4.  Položaju lokalnih samouprava shodno novom Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Zaključci:

 • usvajaju se informacije: načelnika Školske uprave u Kruševcu, načelnice tržišne inspekcije i načelnice turističke inspekcije.
 • ovlašćuje se predsedavajući Saveta,  načelnik  Rasinskog upravnog okruga da se odgovaraćim zahtevima obratima nadležnim ministarstvima radi prijema u radni odnos inspektora u službama čije funkcionisanje je ugroženo  ili koje više nemaju niti jednog zaposlenog ( prvenstveno zdravstveni, ili/i sanitarni ).

 

 Rezime: Teme o kojima se na sednicama saveta Rasinskog upravnog okruga raspravljalo, doneti zaključci i stepen imeplementacije istih mogu  se podeliti u dve grupe.

Pre svega to su teme koje su u direktnoj nadležnosti Saveta  prema Zakonu  o državnoj upravi. Savet je više puta razmatrao rad i uslove rada područnih organizacionih jedinica – inspekcija (primena novog zakona o inspekcijskom nadzoru, usvajanje informacija i planova rada, donošenje Odluka o unapređenju uslova za rad, smeštajnih uslova, razmena informacija o aktuelnoj problematici, ali i iniciranje konkretnih akcija u domenu inspekcijskog nadzora). Ali i više od toga. Okrug se trudi da na svojim sednicama i sastancima postane spona  sa drugim državnim organima.  Zajedničkim radom i rešavanjem konkretnih pitanja,  unapređena  je saradnja,  sa ministarsvima i  institucijama kao i lokalnim samoupravama na teritoriji Okruga.

U drugoj grupi su teme, inicijative i zaključci od šireg društvenog značaja (, problematika regionalnog vodosnabdevanja i problematika upravljanja čvrstim otpadom , kao dominantna pitanja u radu Saveta u 2018. godini,).

U radu Saveta u 2018. godini osnovni principi bili su: princip koncenzusa i jednoglasnosti, maksimalno uvažavanje potreba lokalnih zajednica,  te je po oceni ovog načelniika a na osnovu prisutva i učešća u radu članova Saveta postignut visok stepen saradnje sa predsednicima svih opština i grada Kruševca i gradonačelnicom grada Kruševca.

NAJZNAČAJNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Uopšteno govoreći u 2019 godini pre svega planira se podizanje stepena saradnje i koordinacije u radu državnih organa i lokalnih samouprava. Ovo naročito imajući u vidu čitav niz zakonskih rešenja kojima su prenešene određene nadležnosti u delokrug lokalnih samouprava.

U drugoj grupi planiranih aktivnosti  su teme  iz domena socijalnih pitanja, stvaranja opštih uslova za podizanje  privrednih aktivnosti, posledično  zaposlenosti, kao i pitanja iz domena zaštite životne sredine-upravljanja otpadom, kao i  implementacije drugih inicijativa Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava (elektronska uprava, obavljanje poverenih poslova…)

Takođe planirane aktivnosti odnose se i na podizanje koordinacije između samog Saveta okruga i drugih okružnih  i republičkih (državnih) institucija i tela (pre svega Okružnog štaba za vanredne situacije (takođe novi Zakon sa značajno izmenjenim položajem lokalnih samouprava, opštinskih i Okružnog štaba za Vanredne situacije), Regionalne privredne komore, Poreske uprave, Policijske uprave, Nacionalne službe za zapošljavanje a posebno republičkog koordinacionog tela za inspekcijske poslove).

Takođe, planiraju se i sledeće aktivnosti; nastaviti sa praksom pozivanja predstavnika izvršne vlasti na sednice saveta te u rad istog  i u 2019 godini uključiti  kako narodne poslanike, tako i predstavnike izvršen vlasti..

II

 Kolegijumi sa načelnicima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava

 U toku 2018. godine održano je ukupno 12 kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške).  Svi rukovodioci prisustvuju i uzimaju aktivno učešće u radu, te je uverenje da je sa istima postignut visok stepen saradnje.

1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova.

2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci. (Opšti utisak je da je , opremljenost opremom na zadovoljavajućem nivou i da je poslovni prostor koji koriste unutrašnje organizacione jedinice na zadovoljavajućem nivou).

3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi (obezbeđivanje baze podataka privrednih subjekata od strane APR-a, obezbeđivanje asistencija MUP-a za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora kada je to neophodno, parking prostora…)

Najznačajniji problemi definisani na kolegijumima:

-kadrovska problematika u pojedinim unutrašnjim organizacionim jedinicama. Usled prirodnog odliva kadrova pojedine oblasti nadzora ostale su u potpunosti nepokrivene (nepostojanje vodnog inspektora, inspektora za poljoprivredno zemljište, zaštita životne sredine, zdravstvenog inspektora, za saobraćaj), a pojedine unutrašnje organizacione jedinice rade na granici funkcionalnosti (veterinarska i sanitarna inspekcija). Iz navedenih razloga neophodno je jačanje navedenih inspekcijskih službi i načelnik okruga će u 2019. godini insistirati na popuni i kadrovskom jačanju. Od posebnog značaja je nepovoljna starnosna struktura inspektora, koja kao problem iziskuje neodložno rešavanje

-uslovi za rad: problemi u održavanju opreme  pre svega u pogledu održavanja, nedostatka bonova za gorivo, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila). Predloženo je više puta da se opštim aktom a iz razloga celishodnosti definiše obaveza okruga da kao ranije vrši i ove zajedničke poslove (popravka opreme, službenih vozila,  nabavke rezervnih delova), Na ovaj način bile bi  postignute  značajne uštede.

-svakako najveći izazov biće implementacija novih zakonskih rešenja koji definišu rad inspekcijskih službi kao i  softvera E-inspektor u 2019. godini.

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

BRANISLAV VESIĆ