Расински округ » Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2019. годину

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-3/2020-01

08.01.2020

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6, 11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

Савет Расинског управног округа чине поред, начелника Расинског управног округа,  градоначелница града Крушевца Јасмина Палуровић,  председник општине Варварин Војкан Павић, председник општине Ћићевац  Златан Кркић, председник општине Александровац Мирослав Михајловић,  председник  општине Трстеник Александар Ћирић и председник општине Брус Саша  Милошевић.

Од 01. 01. 2019. године до 31 12. 2019 године, Савет  расинског управног округа одржао је укупно седам седница Савета. Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива

 

АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2019. КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

 1. Седница Савета одржана 25.02. 2019. године

Теме:

Усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за 2018. годину.

Проблематика управљања ванредним ситуацијама са посебним освртом на питања доношења општих аката и предузимања превентивних мера  из домена заштите  од поплава на територији Расинског управног округа.

Спровођење мера популационе политике на територији локалних самоуправа Расинског управног округа.

Закључци

 – Усваја се извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2018. годину

 – Позивају се локалне самоуправе Расинског управног округа да аплицирају на конкурс Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику који  расписан  дана 15. 02. 2019. године.  – Јавни позив за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама за суфинансирање мера популационе политике за 2019. годину.

 1. Седница Савета одржана 05.03. 2019. године

Теме:

 1. ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА (Ажурирање адресног регистра, Озакоњење објеката. (Закон о озакоњењу објеката, послови поверени Законом о становању и одржавању зграда (регистар  стамбених заједница).
 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА
 • Припрема за изградњу Моравског коридора;
 • реализација  најзначајнијих инфраструктурних пројеката за  Град Крушевац и општине Расинског управног округа.
 1. Стање и проблеми у области родне равноправности и домену социјалног укључивања Рома и ромкиња.

Седница је одржана у Трстенику. Присуствовала је потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и  инфраструктуре Зорана Михајловић са сарадницима. На седници су утврђени приоритети и домену превенствено  саобраћајне инфраструктуре, договорене активности и рокови за сваку локалну самоуправу понаособ, о чему је сачињен посебан записник.

 

 1. Седница Савета одржана. 2019. године 24. 04. 2019.

Теме:

 1. Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа са посебним освртом на сеоске и школске водоводе;
 1. Актуелна проблематика из домена управљања чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;

На Седници се разговарало на тему како је неопходно што пре предузети хитна мере из области преузимања сеоских водовода на читавој територији Расинског управног окрука (тамо где постоји законска обавеза локалне самоуправе)  и именовања титулара за исте, како би се решило  тренутно стање које са собом носи веома пуно опасности од обољевања појединаца па чак и до хидричних епидемија због здравствене неисправности воде у појединим сеоским водоводима.

Чланови Савета су на предлог председавајућег закључили да је потребно без одлагања затражити састанак  у министарству заштите животне средине, у циљу упознавања надлежних са активностима у Расинском региону за управљање отпадом, као и у циљу сагледавања положаја  Расинског региона у новој стратегији управљања отпадом.

Потребно је обавити и контакт са консултантима ГИЗа-а и КФ-банке, ради упознавања са чињеничним стањем  у циљу усаглашавања стратешких докумената (Споразума, Регионалног плана и Претходне студије оправданости), нарочито у погледу статуса општине Трстеник.

 1. Седница Савета одржана. 2019. године 29. 07. 2019.

Теме:

 1. Проблематика заштите животне средине са посебним освртом на делатност одвођења и пречишћавања отпадних вода;
 2. Реализација текућих пројеката из домена транспортне инфраструктуре са посебним освртом на нови инвестициони циклус.

Градоначелница Града Крушевца и председници општина Блаце и Брус потписали су писмо о намерема успостављања међуопштинске сарадње у комуналној делатности одвођења и пречишћавања  отпадних вода  између Града Крушевца и општина Брус и Блаце. Интегрални текст споразума саставни је део записника:

У наставку седнице разматране су активности на реализацији путне инфраструтуре а везано за састанак у Трстенику одржан у марту текуће године.

Табеларни приказ као  резултат података добијених од ЈП ,,Путеви“ Србије и представника локалних саморуправа на дан 29. 07. 2019. године. за сваки путни правац део је извештаја усвојеног на седници савета.

У оквиру друге  тачке је саопштена информација да је Директорат цивилног ваздухопловства РС покренуо акцију регистрације и отварање хелиодрома у окрузима одн локалним самоуправа које испоље интересовање и чије предложене локације се покажу као адекватне . Циљ је омогућавање безбедног слетања и полетања хеликоптера за све врсте некомерцијалног летења, затим посебних делатности у ваздушном саобраћају које се обављају уз накнаду, потребе државних органа, хитних медицинских и других интервенција, као и помоћ и спасавање становништва у ванредним ситуацијама. Од локалних самоуправа затражена је  информација о потенцијалим  локацијама.

 

 1. Седница Савета одржана. 2019. године 26. 08. 2019.

Теме:

 1. Проблематика Апотекарске установе Крушевац;
 2. Актуелна епизоотиолошка ситуација са посебним освртом на предузимање неопходних мера у циљу спречавања појаве и сузбијања афричке куге свиња.

 

Закључци:

 1. За овим је Савет једногласно закључио да је неопходно да се Град Крушевац и Апотекарска установа у најкраћем року обрате локалним самоуправа заједничким писмом  са предлогом одлуке о уступању објеката које користи ЗУ Апотекарска установа Крушевац, на коришћење Граду Крушевцу на период од 15 година без накнаде и без права располагања  а за потребе реализације Пројекта јавно приватног партнерства са елементима концесије за обављање фармацеутске делатности. Одлуку упутити  са детаљним образложењем.
 2. Обавезују се чланови савета  да у најкраћем року a по пријему дописа припреме предлог одлука са елементима дефинисаним у члану један овог закључка   и исте проследе општинским Већима на усвајање.

 

 1. Седница Савета одржана. 2019. године 17. 09. 2019.

Теме:

 1. Проблематика заштите животне средине на територији Расинског управног округа са посебним освртом на управљање чиврстим комуналним отпадом;
 2. Проблематика Апотекарске установе Крушевац – реализација закључка Савета Расинског управног округа у вези доношења одлука општинских већа;

XII Пољопривредни сајам – Крушевац 2019;

 Константовано је  да су своје закључке доставиле општине  Брус и Ћићевац али да захтевају корекцију у делу да се објекти уступају Граду Крушевцу на коришћење а не Апотекарској установи како је то наведено у закључцима. Представници поменутих локалних самоуправа обавезали су се да ће у најкраћем року сачинити и на Већу усвојити измењени закључак. Представник општине Трстеник изјавио је да ће закључак бити донет на првој наредној седници општинског већа Трстеник. Председник општине Александровац такође, с тим да је назначио да је коначна одлука на скупштини.

Упућен је позив локалним самоуправама Расинског управног округа да узму учешћа у реализацији регионалног XII-тог  Пољопривредни сајам – Крушевац 2019;

 

 1. седница Савета Расинског управног округа, одржана дана 13.12.2019. године.

     Теме:

 1. Изградња аутопута Појате-Прељина (Моравски коридор);
 2. Разматрање Нацрта Међуопшинског споразума о заједничком управљању комуналним отпадом;

У погледу прве  тачке дневног реда савет   је сходно одржаном састанку  са потпредседницом  Владе Републике  Србије и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зораном Михајловић, са свим градоначелницима, председницима општина и начелницима Управних округа кроз које ће проћи Моравски коридор и на захтев дирекора. допису директора ,,Коридора Србије“ и именовао радне тимове за кординацију активности на изградњи моравског коридора.

У оквиру друге тачке дневног реда константовано је да је   Регионална радна група за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Расинског управног округа основана закључком Савета Расинског управног округа број 919-00-55/2018-01 је  на седници одржаној  дана 13.12.2019.године утврдила Предлог Споразума  о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом. Савет је утврдио да је предложени Текст споразума у сагласности највишим општим актима и стратегијама које уређују област управљања чврстим комуналним отпадом, те да је његово усвајање и међусобно удруживање у интересу  Града Крушевца и општина: Александровац, Брус, Блаце, Варварин и Ћићевац, те је Савет једногласно усвојио закључке:

 • Усваја се  Предлог Споразума  о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом.
 • Текст Споразума саставни је део ове одлуке.
 • Обавезују се локалне самоуправе: Град Крушевац, општине Александровац, Блаце, Брус, Варварин и Ћићевац да, у најкраћем року, на седницама скупштина локалних самоуправа, у циљу потписивања Споразума, донесу  одговарајуће одлуке .

Резиме: Теме о којима се на седницама савета Расинског управног округа расправљало, донети закључци и степен имеплементације истих могу  се поделити у две групе.

Пре свега то су теме које су у директној надлежности Савета  према Закону  о државној управи. Савет је више пута разматрао рад и услове рада подручних организационих јединица – инспекција (примена новог закона о инспекцијском надзору, усвајање информација и планова рада, доношење Одлука о унапређењу услова за рад, смештајних услова, размена информација о актуелној проблематици, али и иницирање конкретних акција у домену инспекцијског надзора). Али и више од тога. Округ се труди да на својим седницама и састанцима постане спона  са другим државним органима.  Заједничким радом и решавањем конкретних питања,  унапређена  је сарадња,  са министарсвима и  институцијама као и локалним самоуправама на територији Округа.

У другој групи су теме, иницијативе и закључци од ширег друштвеног значаја (путна инфраструктура, заштита животне средине, пречишћавање отпадних вода,проблематика управљања чврстим отпадом, судбина Регионалне апотекарске установе, популациона политика , као доминантна питања у раду Савета у 2019. години).

У раду Савета у 2019. години основни принципи били су: принцип концензуса и једногласности, максимално уважавање потреба локалних заједница,  те је по оцени овог начелниика а на основу присутва и учешћа у раду чланова Савета постигнут висок степен сарадње са председницима свих општина и града Крушевца и градоначелницом града Крушевца.

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2020 години пре свега планира се подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (електронска управа, изградња саобраћајне инфраструктуре, обављање поверених послова…)

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације), Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове.

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог  и у 2020 години укључити  како народне посланике, тако и представнике извршне власти.

 

II

Koлегијуми са начелницима унутрашњих организационих јединица министарстава

У току 2019. године одржано је укупно 12 колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке).  Сви руководиоци присуствују и узимају активно учешће у раду, те је уверење да је са истима постигнут висок степен сарадње.

1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова.

2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци. (Општи утисак је да је , опремљеност опремом на задовољавајућем нивоу и да је пословни простор који користе унутрашње организационе јединице на задовољавајућем нивоу).

3) На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби (обезбеђивање базе података привредних субјеката од стране АПР-а, обезбеђивање асистенција МУП-а за потребе вршења инспекцијског надзора када је то неопходно, паркинг простора…).

Најзначајнији проблеми дефинисани на колегијумима:

 • кадровска проблематика у појединим унутрашњим организационим јединицама. Услед природног одлива кадрова поједине области надзора остале су у потпуности непокривене (непостојање водног инспектора, инспектора за пољопривредно земљиште, заштита животне средине, здравственог инспектора, за саобраћај), а поједине унутрашње организационе јединице раде на граници функционалности (ветеринарска и санитарна инспекција). Из наведених разлога неопходно је јачање наведених инспекцијских служби и начелник округа ће у 2020. години инсистирати на попуни и кадровском јачању. Од посебног значаја је неповољна старносна структура инспектора, која као проблем изискује неодложно решавање. (Постоје позитивни помаци у виду првих конкурса за новозапошљавање у извештајној години (ветеринарска, пољопривредна инспекција).
 • услови за рад: проблеми у одржавању опреме  пре свега у погледу одржавања, недостатка бонова за гориво, нерегистрованих и застарелих службених возила). Предложено је више пута да се општим актом а из разлога целисходности дефинише обавеза округа  да као раније врши и ове заједничке послове (поправка опреме, службених возила,  набавке резервних делова), На овај начин биле би  постигнуте  значајне уштеде.

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић

 

Извештај сачинио

Шеф Одсека општих послова

Дејан Јовац