ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2021 ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-18/2022-01

26.01.2022

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

 

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2021 ГОДИНУ

 

I

Савет Расинског управног округа поред начелника Расинског управног округа Ивана Анђелића чине и  градоначелница Града Крушевца, Јасмина Палуровић,   председнице и председник општина Расинског управног округа: Милена Турк, председница  општине Трстеник, др Валентина Милосављевић, председница општине Брус; др Виолета Лутовац Ђурђевић, председница општине Варварин  др Мирјана Кркић, председница општине  Ћићевац и председник  општине Александровац, др Мирко Михајловић.

Од 01. 01. 2021. године  је до 20 12. 2021 године, Савет  расинског управног округа одржао је укупно четири редовне седница Савета (редовних, непосредних у складу са објективним околностима које је условљавала епидемиолошка ситуација током готово читаве извештајне године). Одржано је и неколико неформалних састанака који нису имали каратер Савета на којима је покренуто више  иницијатива (нарочито у домену спровођења мера из домена заштите и спречавања ширења болести Ковид-19

      АКТИВНОСТИ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У 2021

КРОЗ РАЗМАТРАНИ ДНЕВНИ РЕД ПО СЕДНИЦАМА И ЗАКЉУЧЦИМА.

У наставку текста приказана је активност савета Расинског управног округа хронолошки, кроз преглед тема које су биле централне тачке дневног реда, најважнијих усвојених закључака, као и кроз реализацију истих.

-86. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 09 .02.2021. године

  1. Актуелна епидемиолошка ситуација у Расинском управном округу;
  1. Усвајање извештаја о раду Савета Расинског управног округа за претходну 2020. годину;
  1. Обављање комуналне делатности зоохигијене од стране локалних самоуправа Расинског управног округа;

Константовано је да су  ступиле на снагу измене и допуне Закона о заштити становништва од заразних болести којима се проширу овлашћења и обавезе локаних самоуправа у домену вршења надзора над применом Закона нарочито инспекцијских комуналнх служби и комуналне милиције. Такође сходно Упутству о методологији  и координацији рада начелника управних округа извршена је анализа реализације планских докумената (недељних планова), начин извештавања инспекцијскх служби и јединица локалних самоуправа. Усвојен је извештај о раду Савет Руо за 2020 годину.

-87. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 05. 04.2021 године

  1. Потписивање анекса   Уговора о преносу права коришћења непокретности на основу концесије.
  2. Актуелна проблематика у Расинском управном округу;

Учесници, (градоначелница града Крушевца, председнице општина Трстеник, Брус,  Ћићевац, заменици председника општина Александровац и Варварин, поменути представници Апотекарске установе: ,,Др.Мах“ у присуству јавног бележника  и по предаји одговарајуће докуметације потписили су  анекс  Уговора о преносу права коришћења непокретности на основу концесије.

Разматране су текуће обавезе локалних самоуправа дефинисане Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању  ванредним ситуацијама а нарочито доношења и ажурирања: Процене ризика од од катастрова и Плана заштите и спасавања као аката којима се идентификкују  врсте, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узоркују или увећавају степен опасности, последице које могу наступити.

-88. Седница Савета Расинског управног округа  одржана 15.04.2021. године

ТЕМА:

Састанак радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид 19, са представницима Расинског округа.

Седници Савета поред чланова Савета присуствовали су и  помоћник министра здравља и руководилац радне групе др Горан Стаменковић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Драгана Потпара и помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александар Адамовић, као и њихови сарадници: Данијела Лочнар сарадник за координацију управних округа и Јелена Мићић саветник у јединици за подршку координационе комисије.

Пристуни су још и :директор Завода за Јавно здравље Крушевац, и начелници  свих републичких инспекција са седиштем у Расинском управном округу, те руководиоци комунланих инспекција свих локалних самоуправа и начелник комуналне милиције Града Крушевца.

Радна група је разматрала питања координисаног надзора, сарадње Округа и јединица локалне самоуправе, усклађеност поступања представника инспекција и Комуналне милиције на терену, а том приликом упознала се и са изазовима са којима се инспектори суочавају.Такође, разговарало се о планирању по утврђеним ризицима, посебно када је у питању поступање код непоштовања противепидемиолошких мера у борби против ширења вируса Ковид 19, али и о извештавању и кординацији приликом остављања података са терена. Разматрана је и могућност појаве нових епидемиолших ризика.

  1. Седница Савета Расинског управног округа одржана 02.06.2021. године

ТЕМА:

Теме: унапређење живота мањинских и маргинализованих група, особа са инвалидитетом, родна равноправност и друга питања чија би решења омогућила локалним самоуправама пуну примену закона из заједничке надлежности.

Седници су присуствовали и министарка-Гордана Чомић, државни секретари, помоћници и чланови кабинета)  Нинослав Јовановић, државни секретар ,Олена Папуга, државни секретар , Мина Роловић – Јочић, државни секретар, Нада Лазић, посебна саветница,. Катарина Штрбац, посебна саветница, Владимир Јовановић, посебни саветник, Ивана Антић, помоћник министра , Александар Радосављевић, помоћник министра,.директории свих центара за социјални рад на територији Расиског управног округ, начелник Полицијске управе Крушевац;председник Националног савете Ромске нациналне мањине, директор Филијале Републичог завода за запошљавање те представници више удружења грађана.

Константатовано је  да ступили  на снагу два закона и то: Закон о родној равноправности и Закон о забрани дискриминације (кроз измене и допуне), На састнку је било речи о  примену закона у пракси и брже решавање проблема у свим областима – финансије, образовање, јавни живот, екологија.

Било је речи  циљевима одрживог развоја Србије до 2030. у делу спровођења  владавине права и независног правосуђа, решавања еколошких  питања, смањивања насиља, унапређења  равноправности и дијалог те побољшању статуса људских права. Закључено је да су  циљеви одрживог развоја део процеса интеграција, а више од 85% свега што је потребно променити, мења се на локалном нивоу.

II

Активности на сузбијању ширења вируса КОВИД-19

Проблематика активности на сузбијању ширења висура Ковид – 19 налази своје место у овом извештају као доминантна тема у 2021-тој години, тема којом су се заједнички бавили и начелник Округа (као председавајући Савета Округа и као комантант Окружног штаба за ванредне ситуације), као и чланови Савета. Одржан је читав низ састанака како са председницима општина Расинског управног округа (нису имали карактер седнице Савета), тако и са члановима Окружног штаба за ВС ( као ванредне седнице штаба), тако и са руководиоцима инспекцијских служби (у циљу припреме недељних планова координације)

Такође почев од првог извештајног дана  до окончања извештајног периода Координационој комисији се без изузетка свакоденвно достављају извештаји на прописаним обрасцима. Одржано је и укупно 23 редовних састанака координације  и сачињено и Координиационој комисији  достављено исто толико недељних планова.

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Уопштено говорећи у 2022 години пре свега планирано је подизање степена сарадње и координације у раду државних органа и локалних самоуправа. Ово нарочито имајући у виду читав низ законских решења којима су пренешене одређене надлежности у делокруг локалних самоуправа.

У другој групи планираних активности  су теме  из домена социјалних питања, стварања општих услова за подизање  привредних активности, последично  запослености, као и питања из домена заштите животне средине-управљања отпадом, као и  имплементације других иницијатива Владе Републике Србије и ресорних министарстава (електронска управа, изградња саобраћајне инфраструктуре, енергетсека ефикасност, обављање поверених послова…)

Такође планиране активности односе се и на подизање координације између самог Савета округа и других окружних  и републичких (државних) институција и тела (пре свега Окружног штаба за ванредне ситуације), Регионалне привредне коморе, Пореске управе, Полицијске управе, Националне службе за запошљавање а посебно републичког координационог тела за инспекцијске послове.

Такође, планирају се и следеће активности; наставити са праксом позивања представника извршне власти на седнице савета те у рад истог  и у 2022 години укључити  како народне посланике, тако и представнике извршне власти..

 

Извештај сачинио

Шеф Одсека општих послова

Дејан Јовац

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић