ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗА 2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-2/23-01

04.01.2023 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2022. до 31.12. 2022. год

I Број и структура запослених:

 

Број и структура запослених:

 По прибављању сагласности  Владе Републике Србије  – закључкак број  110-3789/2019 од 18. 04. 2019. године начелник Расинског управног округа  је донео Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Расинског управног округа. Дана 06. 05. 2019. службеници и намештеници су одговарајућим решењима распоређени на одговарајућа радна места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Расинског управног округа  систематизовано је укупно  9 радних места:

  • два радна места у звању саветника                                             2  (један државни службеник)
  • једно  радно место у звању референта                                       3  (три   државна службеника)
  • три  радна места у IV врсти  радних места намештеника      3 (три    намештеника)

Систематизовано је и радно место начелника Расинског управног округа (статус функционера од ступања на снагу измена и допуна Закона о државној управи).

Називи радних места су:  шеф Одсека за опште и заједничке послове, радно место за финансијско материјалне послове, радно место за канцеларијске послове (извршилачка радна места) и дактилограф-оператер (намештеничко радно место). Сви поменути део су унутрашње организационе јединице – Одсека за опште и заједничке послове. Актуелним актом  административно – технички секретар и возач остали су изван Одсека (такође намештеници). Сва систематизована радна места су попуњена.

Стручна служба броји девет извршилаца (заједно са начелником Расинског управног округа – радно место функционера).

Квалификациона структура запослених је: два лица са високом стручном спремом, два  лица са вишом стручном спремом и остали запослени са средњом (по актуелном правилнику – систематизацији).

У току је процедура прибављања сагласности на предлог усаглашеног Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији (усаглаше са Уредбом о компетенцијама за рад државних службеника и достављен на мишљење надлежним органима).

Стручном службом руководи начелник. Ову дужност од 31.12.2021. године,  обавља диплoмирани правник Иван Анђелић

У извештајном периоду, у писарници Стручне службе Расинског управног округа – евидентирано  је 17379   предмета (заведено у писарници Округа) и то:

ПРЕГЛЕД ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ И  БРОЈА ЗАВЕДЕНИХ  ПРЕДМЕТА  ПРЕМА  СЛУЖБАМА У 2022 ГОДИНИ

Стање на дан 31. 12. 2022. године

1.МИНИСТАРСТВО  ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА  И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА – ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД, ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У КРУШЕВЦУ

Одељење инспекције рада, Одељење инспекције рада, окружна подручна јединица са седиштем у Крушевцу, Укупно запослено 5 државних службеника.  Ознака органа 389, укупно  заведених предмета 3176   од чега по класивикационим ознакама материје:

Класификациона ознака Број предмета
117 22
021 499
155 207
162 1219
163 815
164 410

 

2. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 Санитарна инспекција- укупно 6 запослених  са седиштем у Крушевцу

– укупно заведених 7767 предмета

Класификациона ознака Број предмета
53 1423
512 6344

 

 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

3.1 УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ   Одељења за инспекцијске послове Управе за ветерину , Укупно 7   извршилаца. Предмета заведено укупно 2719.

Класификациона ознака Број предмета
323 2719

 

3.2 Укупно УПРАВА ЗА   ЗА ЗАШТИТУ БИЉА  Одсек фитосанитарне инспекције 6  (шест)  извршилаца. Укупно заведено 1564 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
321 1564

 

 

3.3 ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА Укупно 3 извшрилаца. Укупно заведено 592 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
320 592

3.4 УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО –466 Укупно 2 извршилаца- шумарско-ловна иснпектора

Класификациона ознака Број предмета
322 440
324 26

 

4. МИНИСТАРТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ– Укупно 108 предмета -један извршилац – управни инспектор

Класификациона ознака Број предмета
038 и 070 108

 

5. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

Школска управа са седиштем у Крушевцу, Укупно 8 запослених извршилаца 306. предмета, а до промене назива министарства 276

Класификациона ознака Број предмета
614 306

 

Просветна инспекција- просветни иснпектор 1 извршилац укупно 40 а до промене назива министарство 28 предмета.

Класификациона ознака Број предмета
614 40

 

6. МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Укупно запослених – 6  извршилаца тржишних инспектора. Укупно 589  предмета , а до промене назива министарства 510

Класификациона ознака Број предмета
334 589

7. МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

ТУРИСТИЧКА  ИНСПЕКЦИЈА  -Укупно 1 извршилац  – туристички инспектор Укупно је заведено 90 предмета до формирања министарства 79 предмет (као део мин. Трговине туризма и телекомуникакција).

Класификациона ознака Број предмета
332 90

Почев од 01. 01. 2022., закључно са 31. 12. 2022. године у писарници Расинског управног округа  заведено је укупно 17379 ­­­предмета. Од заведених предмета у 2022. тој години архивирано је 7593  предмета а укупно је архивирано (и предмети из претходних година)  14081 предмета, извршена је укупно 2645 допуна предмета.    Поред наведеног дактило биро Стручне службе израдио је (материјализовао) укупно 9.024 предмета (израда аката – решења, записници, извештаји…). Поред наведеног у Стручној служби, а за потребе начелника заведено је и обрађено 95 предмета са класификационом ознаком 00 и  01 – државни органи. Стручна служба је у претходном периоду пружала стручну и техничку помоћ у раду начелника и  Савета расинског управног округа овде спада и  израда одговарајућих аката у вези са пружањем услуга од стране Округа, израда одговарајућих правилника, извештаја, нацрта кадровских планова У оквиру материјално – финансијских послова, квантитативно у извештајном периоду, израђено је и реализовано 327  налога за плаћање са преузетом обавезом. Експедовано је 4389 пошиљки  и извршен пријем 3622.

Такође,  Стручна служба  обезбеђује   све услове (и финансира трошак) који омогућавају несметан рад организационих јединица са седиштем у Округу. Почев, од материјала, обезбеђења поштанских (укључујући фиксну телефонију), енергетских, комуналних, све до просторних услова.

Материјална опремљеност стручне службе је на задовољавајућем нивоу..

Стручна служба има изузетан ниво сарадње са Управом за трезор министарства финансија и са Службом за управљање кадровима.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2022 годину

Економска

Класификација

О П И С Планирана    и утрошена средства

из буџета  за  2022

     
411 Плате и додаци запослених 8379       8371
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1354        1351
413 Накнаде у натури 10               10
414 Социјална давања запосленима 77                 76
415 Накнаде за запослене 452               443
416 Јубиларне награде 300                  243
421 Стални трошкови 3820           3640   
422 Трошкови путовања  30                 9
423 Услуге по уговору 562         542
425 Текуће попоравке и одржавање 350          348
426 Материјал 1100               1096
512 Машине и опрема 15              14
482 Порези таксе 120               119

.

II Најзначајније активости у извештајном периоду

Поред редовних активности предвиђених постојећим општим актима а у досадашњем тексту непоменутих у извештајном периоду планирани су и обављени следећи редовни  послови:

Обављено је редовно – годишње вредновање резултата рада запослених службеника и намештеника, те сходно изменама Закона утврђени  су радни циљеви органа и донети други неопходни акти који претходе вредновању циљева и компетанција..  Иницирани су поступци  набавки пошто је претходно донет План јавних набавки за 2022. годину.  Израђени су: План рада Расинског округа  за  2022, годину,  Извештаји о раду Службе и Савета, , извештај о спровођењу Кодекса понашања државних службеника, Предлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  као и читав низ пратећих правилника, мера, инструкција.

Сачињен је финансијски план за период 2023-25 година као и кадровски план. Служба, такође обавља послове заштите здравља на раду.

Извршено је: одабир и по добијању одговарајућег одобрења, излучивање безвредног регистратурстког материјала Стручне службе и инспекцијских служби насталог у раду године 2011. Материјал који се трајно чува, записнички је предат надлежном архиву. Предата је и оверена фотокопија архивске књиге сходно новим Законским правилима.

Пружана је стручна  и техничка потпора начелнику Управног округа и Савету управног округа  (записници, информације за медије, протокол, израда и експедовање закључака),

У току 2022. године одржано је укупно редовних 8 колегијума   колегијума са руководиоцима унутрашњих организационих јединица министарстава ( о чему су сачињене одговарајуће службене белешке). 1) На колегијумима  су разматране текуће  и планиране активности инспекцијских служби, као и степен реализације периодичних планова..  2) На састанцима је било речи о условима за рад и њиховом побољшању и проблемима са којима се сусрећу извршиоци (пре свега у погледу одржавања опреме, нерегистрованих и застарелих службених возила) 3)На колегијумима, руководиоци инспекцијских служби изнели су читав низ конкретних предлога везано за унапређење услова за рад, координацију  активности и заједнички рад две или више инспекцијских служби, али и послова поверених локалним самоуправама.

Одржано је и више колегијума и састанака  са руководиоцима инпсекцијских служби (локалних самоуправа и републичких), са темом координације (недељно планирање и извештавање) инспецијских служби на вршењу координисаног надзора дефинисаног Упутством и налозима Координационе комисије за инспекцијски надзор а у циљу спровођења мера на спречавању ширења и сузбијању заразне болести Ковид-19. Такође стручна служба је у извештајној години редовно достављала дневне извештаје Координационој комисији, као и све тражене податке на захтев поменутог тела, све до дана када је то Радна група и  Координациона комисија захтевала.

Стручна служба пружа  стручну и техничку потпору Окружном штабу за ванредне ситуације. У току 2022. године одржано је укупно 3 редовне седнице. Сачињена су одговарајућа планска акта и извештаји.

Стручна служба обавља и послове заштите тајних података у складу са законом и сходно томе обезбеђена је одговарајућа опрема.

У погледу оцењивања државних службеника у 2022 години, примењен  је  модел вредновања  резултата рада сходно изменама  и допунама Закона о државним службеницима и намештеницима.

Остали послови са континуираним обављањем у извештајној години:   планирање извршења буџета и квота за извештајни период, израда одговарајућих захтева за промену у апропријацији и промени квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контрола података за обрачун плата запослених; састављање анализа, извештаја и информација; и; ажурирање сајта и информатора Расинског управног округа,  чување и издавање канцеларијског  и другог потрошног материјала и ситног инвентара; и послови умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа, достављање извештаја Централној кадровској евиденцији; рад у програму –регистар запослених при  Управи за трезор.  Извшрене су обуке  запослебних у организацији Агенције за спречавање корупције и обуке за рад у систему Искра (портал за обрачун зарада)  и систему СПИРИ у организацији министарства финансија.

Стручна служба поменуте послове обавља у згради које је у власништву града Крушевца (ул. Балканска 63), а одлуком скупштине града је уступљена Расинском управном округу  на трајно коришћење.

Стање опремљености стручне службе је задовољавајуће. Број запослених извршилаца у Стручној служби је оптималан.

Планиране активности: у 2023. тој години планира се подизање нивоа вршења услуга Стручне службе, првенстверно у домену електронске управе и електронске писарнице.. У погледу радова на одржавању објекта, планирана је адаптације и реновирање једног мокрог чвора  у згради у којој је смештена Стручна и инспекцијске службе, у Крушевцу.

Планиране су активности на имплементацији система фискалног управљања и  контроле у Округу, почев од доношења годишњег плана рада, специфицирања свих пословних активности до доношења читавог низа процедура у циљу стандардизације рада.

Коначно Стручна служба кроз праћење и примену прописа, непрестано усавршавање запослених планира да адекватно пропрати и примени све очекиване измене општих аката (увођење новог апликативног софтвера за обрачун зарада -Искра и СПИРИ, прилагођавање постојећег правилника о организацији и систематизацији радиних места у Стручној служби сходно извршеним и најављеним изменама општих аката ,увођење елемената електронске писарнице, све у складу са захтевима министарства. Посебна пажња биће посвећена обукама у организацији Академије за јавну управу које имају за циљ унапређења компетенција запослених.

Припремио

Шеф Одсека за опште послове

Дејан Јовац

 

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Иван Анђелић