IZVEŠTAJ O RADU STRUČNE SLUŽBE ZA 2022.

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-2/23-01

04.01.2023 god.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2022. do 31.12. 2022. god

I Broj i struktura zaposlenih:

 

Broj i struktura zaposlenih:

 Po pribavljanju saglasnosti  Vlade Republike Srbije  – zaključkak broj  110-3789/2019 od 18. 04. 2019. godine načelnik Rasinskog upravnog okruga  je doneo Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga. Dana 06. 05. 2019. službenici i nameštenici su odgovarajućim rešenjima raspoređeni na odgovarajuća radna mesta.

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Rasinskog upravnog okruga  sistematizovano je ukupno  9 radnih mesta:

  • dva radna mesta u zvanju savetnika                                             2  (jedan državni službenik)
  • jedno  radno mesto u zvanju referenta                                       3  (tri   državna službenika)
  • tri  radna mesta u IV vrsti  radnih mesta nameštenika      3 (tri    nameštenika)

Sistematizovano je i radno mesto načelnika Rasinskog upravnog okruga (status funkcionera od stupanja na snagu izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi).

Nazivi radnih mesta su:  šef Odseka za opšte i zajedničke poslove, radno mesto za finansijsko materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (izvršilačka radna mesta) i daktilograf-operater (namešteničko radno mesto). Svi pomenuti deo su unutrašnje organizacione jedinice – Odseka za opšte i zajedničke poslove. Aktuelnim aktom  administrativno – tehnički sekretar i vozač ostali su izvan Odseka (takođe nameštenici). Sva sistematizovana radna mesta su popunjena.

Stručna služba broji devet izvršilaca (zajedno sa načelnikom Rasinskog upravnog okruga – radno mesto funkcionera).

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je: dva lica sa visokom stručnom spremom, dva  lica sa višom stručnom spremom i ostali zaposleni sa srednjom (po aktuelnom pravilniku – sistematizaciji).

U toku je procedura pribavljanja saglasnosti na predlog usaglašenog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji (usaglaše sa Uredbom o kompetencijama za rad državnih službenika i dostavljen na mišljenje nadležnim organima).

Stručnom službom rukovodi načelnik. Ovu dužnost od 31.12.2021. godine,  obavlja diplomirani pravnik Ivan Anđelić

U izveštajnom periodu, u pisarnici Stručne službe Rasinskog upravnog okruga – evidentirano  je 17379   predmeta (zavedeno u pisarnici Okruga) i to:

PREGLED INSPEKCIJSKIH SLUŽBI I  BROJA ZAVEDENIH  PREDMETA  PREMA  SLUŽBAMA U 2022 GODINI

Stanje na dan 31. 12. 2022. godine

1.MINISTARSTVO  ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA  I SOCIJALNA PITANjA – INSPEKTORAT ZA RAD, ODELjENjE INSPEKCIJE SA SEDIŠTEM U KRUŠEVCU

Odeljenje inspekcije rada, Odeljenje inspekcije rada, okružna područna jedinica sa sedištem u Kruševcu, Ukupno zaposleno 5 državnih službenika.  Oznaka organa 389, ukupno  zavedenih predmeta 3176   od čega po klasivikacionim oznakama materije:

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
117 22
021 499
155 207
162 1219
163 815
164 410

 

2. MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 Sanitarna inspekcija- ukupno 6 zaposlenih  sa sedištem u Kruševcu

– ukupno zavedenih 7767 predmeta

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
53 1423
512 6344

 

 

3. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

3.1 UPRAVA ZA VETERINU   Odeljenja za inspekcijske poslove Uprave za veterinu , Ukupno 7   izvršilaca. Predmeta zavedeno ukupno 2719.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
323 2719

 

3.2 Ukupno UPRAVA ZA   ZA ZAŠTITU BILjA  Odsek fitosanitarne inspekcije 6  (šest)  izvršilaca. Ukupno zavedeno 1564 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
321 1564

 

 

3.3 POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA Ukupno 3 izvšrilaca. Ukupno zavedeno 592 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
320 592

3.4 UPRAVA ZA ŠUMARSTVO –466 Ukupno 2 izvršilaca- šumarsko-lovna isnpektora

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
322 440
324 26

 

4. MINISTARTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE– Ukupno 108 predmeta -jedan izvršilac – upravni inspektor

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
038 i 070 108

 

5. MINISTARSTVO PROSVETE,

Školska uprava sa sedištem u Kruševcu, Ukupno 8 zaposlenih izvršilaca 306. predmeta, a do promene naziva ministarstva 276

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 306

 

Prosvetna inspekcija- prosvetni isnpektor 1 izvršilac ukupno 40 a do promene naziva ministarstvo 28 predmeta.

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
614 40

 

6. MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE

TRŽIŠNA INSPEKCIJA  Ukupno zaposlenih – 6  izvršilaca tržišnih inspektora. Ukupno 589  predmeta , a do promene naziva ministarstva 510

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
334 589

7. MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

TURISTIČKA  INSPEKCIJA  -Ukupno 1 izvršilac  – turistički inspektor Ukupno je zavedeno 90 predmeta do formiranja ministarstva 79 predmet (kao deo min. Trgovine turizma i telekomunikakcija).

Klasifikaciona oznaka Broj predmeta
332 90

Počev od 01. 01. 2022., zaključno sa 31. 12. 2022. godine u pisarnici Rasinskog upravnog okruga  zavedeno je ukupno 17379 ­­­predmeta. Od zavedenih predmeta u 2022. toj godini arhivirano je 7593  predmeta a ukupno je arhivirano (i predmeti iz prethodnih godina)  14081 predmeta, izvršena je ukupno 2645 dopuna predmeta.    Pored navedenog daktilo biro Stručne službe izradio je (materijalizovao) ukupno 9.024 predmeta (izrada akata – rešenja, zapisnici, izveštaji…). Pored navedenog u Stručnoj službi, a za potrebe načelnika zavedeno je i obrađeno 95 predmeta sa klasifikacionom oznakom 00 i  01 – državni organi. Stručna služba je u prethodnom periodu pružala stručnu i tehničku pomoć u radu načelnika i  Saveta rasinskog upravnog okruga ovde spada i  izrada odgovarajućih akata u vezi sa pružanjem usluga od strane Okruga, izrada odgovarajućih pravilnika, izveštaja, nacrta kadrovskih planova U okviru materijalno – finansijskih poslova, kvantitativno u izveštajnom periodu, izrađeno je i realizovano 327  naloga za plaćanje sa preuzetom obavezom. Ekspedovano je 4389 pošiljki  i izvršen prijem 3622.

Takođe,  Stručna služba  obezbeđuje   sve uslove (i finansira trošak) koji omogućavaju nesmetan rad organizacionih jedinica sa sedištem u Okrugu. Počev, od materijala, obezbeđenja poštanskih (uključujući fiksnu telefoniju), energetskih, komunalnih, sve do prostornih uslova.

Materijalna opremljenost stručne službe je na zadovoljavajućem nivou..

Stručna služba ima izuzetan nivo saradnje sa Upravom za trezor ministarstva finansija i sa Službom za upravljanje kadrovima.

PREGLED IZVRŠENjA BUDžETA ZA 2022 godinu

Ekonomska

Klasifikacija

O P I S Planirana    i utrošena sredstva

iz budžeta  za  2022

     
411 Plate i dodaci zaposlenih 8379       8371
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1354        1351
413 Naknade u naturi 10               10
414 Socijalna davanja zaposlenima 77                 76
415 Naknade za zaposlene 452               443
416 Jubilarne nagrade 300                  243
421 Stalni troškovi 3820           3640   
422 Troškovi putovanja  30                 9
423 Usluge po ugovoru 562         542
425 Tekuće poporavke i održavanje 350          348
426 Materijal 1100               1096
512 Mašine i oprema 15              14
482 Porezi takse 120               119

.

II Najznačajnije aktivosti u izveštajnom periodu

Pored redovnih aktivnosti predviđenih postojećim opštim aktima a u dosadašnjem tekstu nepomenutih u izveštajnom periodu planirani su i obavljeni sledeći redovni  poslovi:

Obavljeno je redovno – godišnje vrednovanje rezultata rada zaposlenih službenika i nameštenika, te shodno izmenama Zakona utvrđeni  su radni ciljevi organa i doneti drugi neophodni akti koji prethode vrednovanju ciljeva i kompetancija..  Inicirani su postupci  nabavki pošto je prethodno donet Plan javnih nabavki za 2022. godinu.  Izrađeni su: Plan rada Rasinskog okruga  za  2022, godinu,  Izveštaji o radu Službe i Saveta, , izveštaj o sprovođenju Kodeksa ponašanja državnih službenika, Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji  kao i čitav niz pratećih pravilnika, mera, instrukcija.

Sačinjen je finansijski plan za period 2023-25 godina kao i kadrovski plan. Služba, takođe obavlja poslove zaštite zdravlja na radu.

Izvršeno je: odabir i po dobijanju odgovarajućeg odobrenja, izlučivanje bezvrednog registraturstkog materijala Stručne službe i inspekcijskih službi nastalog u radu godine 2011. Materijal koji se trajno čuva, zapisnički je predat nadležnom arhivu. Predata je i overena fotokopija arhivske knjige shodno novim Zakonskim pravilima.

Pružana je stručna  i tehnička potpora načelniku Upravnog okruga i Savetu upravnog okruga  (zapisnici, informacije za medije, protokol, izrada i ekspedovanje zaključaka),

U toku 2022. godine održano je ukupno redovnih 8 kolegijuma   kolegijuma sa rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica ministarstava ( o čemu su sačinjene odgovarajuće službene beleške). 1) Na kolegijumima  su razmatrane tekuće  i planirane aktivnosti inspekcijskih službi, kao i stepen realizacije periodičnih planova..  2) Na sastancima je bilo reči o uslovima za rad i njihovom poboljšanju i problemima sa kojima se susreću izvršioci (pre svega u pogledu održavanja opreme, neregistrovanih i zastarelih službenih vozila) 3)Na kolegijumima, rukovodioci inspekcijskih službi izneli su čitav niz konkretnih predloga vezano za unapređenje uslova za rad, koordinaciju  aktivnosti i zajednički rad dve ili više inspekcijskih službi, ali i poslova poverenih lokalnim samoupravama.

Održano je i više kolegijuma i sastanaka  sa rukovodiocima inpsekcijskih službi (lokalnih samouprava i republičkih), sa temom koordinacije (nedeljno planiranje i izveštavanje) inspecijskih službi na vršenju koordinisanog nadzora definisanog Uputstvom i nalozima Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor a u cilju sprovođenja mera na sprečavanju širenja i suzbijanju zarazne bolesti Kovid-19. Takođe stručna služba je u izveštajnoj godini redovno dostavljala dnevne izveštaje Koordinacionoj komisiji, kao i sve tražene podatke na zahtev pomenutog tela, sve do dana kada je to Radna grupa i  Koordinaciona komisija zahtevala.

Stručna služba pruža  stručnu i tehničku potporu Okružnom štabu za vanredne situacije. U toku 2022. godine održano je ukupno 3 redovne sednice. Sačinjena su odgovarajuća planska akta i izveštaji.

Stručna služba obavlja i poslove zaštite tajnih podataka u skladu sa zakonom i shodno tome obezbeđena je odgovarajuća oprema.

U pogledu ocenjivanja državnih službenika u 2022 godini, primenjen  je  model vrednovanja  rezultata rada shodno izmenama  i dopunama Zakona o državnim službenicima i nameštenicima.

Ostali poslovi sa kontinuiranim obavljanjem u izveštajnoj godini:   planiranje izvršenja budžeta i kvota za izveštajni period, izrada odgovarajućih zahteva za promenu u aproprijaciji i promeni kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrola podataka za obračun plata zaposlenih; sastavljanje analiza, izveštaja i informacija; i; ažuriranje sajta i informatora Rasinskog upravnog okruga,  čuvanje i izdavanje kancelarijskog  i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara; i poslovi umnožavanja materijala; tekuće održavanje poslovnog prostora i druge poslove od značaja za rad Upravnog okruga, dostavljanje izveštaja Centralnoj kadrovskoj evidenciji; rad u programu –registar zaposlenih pri  Upravi za trezor.  Izvšrene su obuke  zaposlebnih u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije i obuke za rad u sistemu Iskra (portal za obračun zarada)  i sistemu SPIRI u organizaciji ministarstva finansija.

Stručna služba pomenute poslove obavlja u zgradi koje je u vlasništvu grada Kruševca (ul. Balkanska 63), a odlukom skupštine grada je ustupljena Rasinskom upravnom okrugu  na trajno korišćenje.

Stanje opremljenosti stručne službe je zadovoljavajuće. Broj zaposlenih izvršilaca u Stručnoj službi je optimalan.

Planirane aktivnosti: u 2023. toj godini planira se podizanje nivoa vršenja usluga Stručne službe, prvenstverno u domenu elektronske uprave i elektronske pisarnice.. U pogledu radova na održavanju objekta, planirana je adaptacije i renoviranje jednog mokrog čvora  u zgradi u kojoj je smeštena Stručna i inspekcijske službe, u Kruševcu.

Planirane su aktivnosti na implementaciji sistema fiskalnog upravljanja i  kontrole u Okrugu, počev od donošenja godišnjeg plana rada, specificiranja svih poslovnih aktivnosti do donošenja čitavog niza procedura u cilju standardizacije rada.

Konačno Stručna služba kroz praćenje i primenu propisa, neprestano usavršavanje zaposlenih planira da adekvatno proprati i primeni sve očekivane izmene opštih akata (uvođenje novog aplikativnog softvera za obračun zarada -Iskra i SPIRI, prilagođavanje postojećeg pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radinih mesta u Stručnoj službi shodno izvršenim i najavljenim izmenama opštih akata ,uvođenje elemenata elektronske pisarnice, sve u skladu sa zahtevima ministarstva. Posebna pažnja biće posvećena obukama u organizaciji Akademije za javnu upravu koje imaju za cilj unapređenja kompetencija zaposlenih.

Pripremio

Šef Odseka za opšte poslove

Dejan Jovac

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić