Надлежности Расинског округа

Расински управни округ, начин организовања и вршења послова, као и руковођење тим пословима одређени су чл. 38 – 42 Закона о државној управи и чл. 1 “Уредбе о начину послова и министарстава и посебних организација ван њиховог седишта” којим су регулисани послови државне управе које министарства и посебне организације обављају ван њиховог седишта.

По чл. 2 ове уредбе Министарства и посебне организације могу у округу обављати следеће послове државне управе:

• Послове управног надзора
• Решавање у управним стварима у првом степену
• Решавање у управним стварима у другом степену, када је органима општина, предузећима, установама и другим организацијама законом поверено, као управно овлашћење, решавање у првом степену
• Послове надзора над повереним пословима државне управе
• Послове стручног надзора над радом предузеће, установа и других организација
• Друге послове из надлежности министарстава и посебних организација, осим послова уређивања, студијско – аналитичких и послова програмирања и унапређивања стања у области за које су министарства и посебне организације образоване.

Уредбом је регулисано да се послови у Округу обављају по упуствима, смерницама и налозима Министарства и посебних организација.