Nadležnosti Rasinskog okruga

Rasinski upravni okrug, način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenje tim poslovima određeni su čl. 38 – 42 Zakona o državnoj upravi i čl. 1 “Uredbe o načinu poslova i ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta” kojim su regulisani poslovi državne uprave koje ministarstva i posebne organizacije obavljaju van njihovog sedišta.

Po čl. 2 ove uredbe Ministarstva i posebne organizacije mogu u okrugu obavljati sledeće poslove državne uprave:

• Poslove upravnog nadzora
• Rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu
• Rešavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu, kada je organima opština, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama zakonom povereno, kao upravno ovlašćenje, rešavanje u prvom stepenu
• Poslove nadzora nad poverenim poslovima državne uprave
• Poslove stručnog nadzora nad radom preduzeće, ustanova i drugih organizacija
• Druge poslove iz nadležnosti ministarstava i posebnih organizacija, osim poslova uređivanja, studijsko – analitičkih i poslova programiranja i unapređivanja stanja u oblasti za koje su ministarstva i posebne organizacije obrazovane.

Uredbom je regulisano da se poslovi u Okrugu obavljaju po upustvima, smernicama i nalozima Ministarstva i posebnih organizacija.