Одржанa 70. седница Савета Расинског управног округа

Теме о којима је било речи на 70. седници Савета Расинског управног округа су:  проблематика водоснабедевања на територији Расинског управног округа; обавезе локалних самоуправа у домену доношења планских аката из области ванредних ситуација; стање  водостаја на водотоковима  на територији Округа.  Такође, било је речи и о условима за рад инспекцијских служби и вршењу послова поверених локалним самоуправама.

Читавим низом Закона поверено је више послова  локалним самоуправама у области инспекцијског надзора. На седници је анализирано вршење поверених послова (области тржишне, туристичке, грађевинске и просветне инспекције). Чланови савета изразили су уверење да ће локалне самоуправе сходно пренетим надлежностима бити у могућности  да ојачају потребне кадровске капацитете.

savet-okruga

У оквиру области ванредних ситуација посебни осврт био је усмерен на актуелну проблематику и проглашену ванредну ситуацију на делу територије  општине Трстеник (насељено место Почековина), због непосредне опасности по магистралини гасовод која је проузрокована урушавањем обале Западне Мораве. По овој теми члановим савета обратио се представник ЈП Србија Вода госп. Милош Батало, руководилац Радне Јединици ,,Западна Морава“ Чачак, који је уједно и надзорни орган на пословима санације поменутог проблематичног дела обале. Чланове Савета је информисао да је у току извођење хитних санационих радова, да су Уредбом Владе Републике Србије обезбеђена средства и да очекује да санација буде окончана у задатим роковима.

Начелник Штаба за ванредне ситуације Расинског управног округа Александар Лазаревић подсетио је присутне на обавезе локалних самоуправа за доношењем локалних оперативних планова те најавио појачани инспекцијски надзор у 2018. години, нарочито у домену доношења општих аката из области ванредних ситуација.

Чланови Савета су закључком иницирали проблематику и тешкоће у одлагању комунaлног отпада у свим општинама Расинског округа и  питање изградње регионалне депоније.