Pisarnica – spisak usluga

 USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA

Poslovi koji se obavljaju u okvriu nadležnosti Stručne službe i to obavljanje  poslova zajedničkih  svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od područja Upravnog okruga, sa stanovišta trećih licastranaka mogu se posmatrati kao usluge koje ova služba vrši u okviru redovnih delatnosti.  (ovde se radi o poslovima pisarnice, počev od prijema evidentiranja, združivanja, razvođenja, arhiviranja i ekspedicije predmeta, koji  su nastali u radu okružnih područnih jedinica i načelnika upravnog okruga, daktilografske poslove i poslove umnožavanja materijala;

Poslovi pisarnice rade se za potrebe okružnih područnih jedinica sa sedištem u Kruševcu (inspekcijske službe).

U okviru ovih poslova pisarnica pre svega vrši prijem  zahteva upućenim inspekcijskim službama (pobrojane u prednjem delu teksta) od strane zainteresovanih lica, građana i pravnih lica,  i u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju, upućuju na dalje postupanje. To mogu biti različiti zahtevi počev od:

1. Prijave zainteresovanih lica inspekcijskim službama,  (primera radi: prijava kršenja zakona u domenu radnih odnosa ili zaštite na radu, prijava neovlašćenog obavljanja delatnosti i sl.). Ovde se radi o prijavama kojima se iniciraju postupci inspekcijskog nadzora kontrolisanih subjekata. Prijave se mogu predati poštom na adresu: Balkanska 63, 37 000 Kruševac; predati neposredno pisarnici uz potvrdu o prijemu akta (kancelarija broj 14) ili uputiti na gore pomenutu adresu.  U slučaju neposredne predaje pisarnici, radnik pisarnice će zainteresovanoj stranci, po potrebi pružiti odgovarajuću stručnu pomoć (oko sačinjavanja akta, oko nadležnosti…). Prijava se može predati i direktno na zapisnik.

2. Predaja obrazaca kojima se utvrđuje prethodna ispunjenost uslova za obavljanje pojedinih delatnosti.  Za ispunjenost uslova postoje propisani obrasci sa taksenim iznosima, kao i troškovima postupka.  Ove obrasce sa potrebnim objašnjenjima zainteresovane stranke mogu preuzeti u samoj pisarnici (kancelarija broj 14, na pomenutoj adresi). Obrasci se mogu razgledati i preuzeti i na internet sajtu Rasinskog upravnog okruga http://rasinski.okrug.gov.rs., u delu koji nosi naziv  PREUZMI – (OBRASCI) .

3. Druge formulare i akte (primera radi: prijava gradilišta, prijava povrede na radu, žalbe, pritužbe, urgencije). Postupanje pisarnice takođe je definisano Uredbom o kancelarijskom poslovanju i Zakonom o opštem upravnom postupku.

4. Broj telefona pisarnice  Rasinskog upravnog okruga je 037/441-130.